"to be suitable" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be suitable" suomeksi

EN

to be suitable {verbi}

volume_up
to be suitable
A CAP designed for the Europe of the 1950s is no longer suitable for a Europe entering the new Millennium.
1940-luvun Eurooppaa varten suunniteltu YMP ei enää sovellu seuraavan vuosituhannen Euroopalle.
But likewise, nobody should be forced, out of necessity, out of poverty, to take up a job opportunity that is not suitable for them.
Ketään ei kuitenkaan saisi myöskään vaatia olosuhteiden pakosta tai köyhyyden uhalla tarttumaan sellaiseen työtilaisuuteen, joka ei sovellu hänelle.
This may be suitable in the case of divorce by mutual consent, but knowing how things often are in practice, I am afraid that this will resolve few legal disputes.
Tämä voi soveltua yhteisestä susostumuksesta haettaviin avioeroihin, mutta tietäen kuinka asiat usein ovat käytännössä, pelkään tämän ratkaisevan vain vähän oikeudellisia kiistoja.

Esimerkkejä "to be suitable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
Tällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
EnglishWhat may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
Se, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Kun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
EnglishWe will, however, have a suitable opportunity to pay tribute to this in October.
Meillä on kuitenkin lokakuussa hyvä tilaisuus antaa arvoa tälle asiaintilalle.
EnglishI have been told that the Pakistan government would be making suitable efforts.
Minulle on kerrottu, että Pakistanin hallitus ryhtyisi asian vaatimiin toimiin.
EnglishWould the Commissioner accept that is a suitable target and a suitable deadline?
Onko komission jäsen sitä mieltä, että tämä on asianmukainen päämäärä ja määräaika?
EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Pidän tätä järjestelyä erityisen sopivana pienille kotiteollisuusyrityksille.
EnglishAs the conditions are not entirely suitable, I am trusting in Parliament's wisdom.
Koskapa ehdot eivät ole vielä aivan täyttyneet, luotan parlamentin viisauteen.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Kansainvälisen yhteisön on laadittava kestävä taloudellinen korvaussuunnitelma.
EnglishIt will be hard for us to compete if we do not have people suitable for work.
Meidän on vaikea säilyttää kilpailukykymme, jos meillä ei ole työkykyistä väestöä.
EnglishArticle 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
129 artikla ei ole sopiva oikeusperusta, ja siksi ajatus sen käytöstä on hylättävä.
EnglishIn this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
Tässä mielessä liittovaltiomuotoinen instituutiorakenne vaikuttaa erityisen sopivalta.
EnglishIn that sense, I would ask you to reconsider this at a suitable opportunity.
Pyydän vielä kerran sopivan tilaisuuden tullen pohtimaan asiaa tältä kannalta.
EnglishHowever, that does not mean that these vessels are suitable for use in any area.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että alukset olisivat käyttökelpoisia missä tahansa.
EnglishI hope that the European Union will find a suitable formula to resolve this problem.
Toivon, että Euroopan unioni löytää sopivan keinon tämän ongelman ratkaisemiseksi.
EnglishFor prevention purposes, suitable education and wide-ranging information are required.
Ennaltaehkäisyä varten tarvitaan sopivaa koulutusta ja monipuolista tiedotusta.
EnglishTogether with the rapporteur, we shall find suitable ways to pursue that approach.
Yhdessä esittelijän kanssa löydämme keinot tämän lähestymistavan ajamiseen.
EnglishThese measures are suitable for their purpose and I therefore voted in favour of them.
Nämä toimenpiteet vastaavat hyvin tarkoituksiaan, joten äänestin niiden puolesta.
EnglishIt appears that the United Nations would be the most suitable forum for this.
Näyttää siltä, että Yhdistyneet kansakunnat olisi sopivin foorumi tätä asiaa varten.
EnglishThe Eastern Partnership and Euronest initiative offer a suitable framework for this.
Itäinen kumppanuus ja Euronest-aloite tarjoavat tälle asianmukaiset puitteet.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be suitable" suomeksi

suitable adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish