"to be responsible" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be responsible" suomeksi

EN

to be responsible {verbi}

volume_up
It is the government that must be responsible for food safety, fulfilling a coordinating function.
Viranomaisten täytyy olla vastuussa elintarviketurvallisuudesta koordinoivana elimenä.
Thereafter, employees should be responsible for their own development.
Sen jälkeen työntekijöiden pitäisi olla vastuussa omasta kehityksestään.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
Korkean edustajan Ashtonin olisi pitänyt olla vastuussa paremman koordinoinnin varmistamisesta.

Esimerkkejä "to be responsible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energian käyttö aiheuttaa 80 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.
EnglishThey are responsible for its being produced and for the harm it causes children.
He ovat sen tuotannon ja lapsiin kohdistuvan vahingoittamisen käynnistävä tekijä.
EnglishThus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
Sanotaan siis, että asiat ovat huonosti, mutta koska me kaikki olemme vastuussa.
EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Meille on kerrottu, että palolaitos ja poliisi vastaavat niiden turvallisuudesta.
EnglishI am in favour of things being discussed responsibly by the responsible bodies.
Minä kannatan sitä, että siellä missä on toimivaltaa, siellä myös keskustellaan.
EnglishI have had the honour of being the Vice-President responsible for these matters.
Minulla on ollut kunnia toimia näistä asioista vastaavana varapuheenjohtajana.
EnglishThe Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
Bushin hallitus on suurelta osin vastuussa neuvottelujen ajautumisesta umpikujaan.
EnglishNecessary rationalizations must be carried out in a socially responsible manner.
Välttämättömät saneeraukset tulee hoitaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
En ole yllättynyt, että tämän vääryyden takia toimivaltainen komission jäsen...
EnglishAfter all, since 1975, landmines have been responsible for one million deaths.
Maamiinathan ovat aiheuttaneet vuodesta 1975 lähtien miljoona kuolemantapausta.
EnglishBut are Madagascar' s leaders solely responsible for this parody of democracy?
Mutta ovatko Madagaskarin johtajat yksin vastuussa tästä näennäisdemokratiasta?
EnglishNot all my colleagues, however, have taken such a responsible view of the matter.
Kaikki kollegani eivät kuitenkaan ole suhtautuneet yhtä vastuullisesti asiaan.
EnglishAfter all, the European Union is partly responsible for Hamas’ election victory.
Loppujen lopuksi Euroopan unioni on osittain vastuussa Hamasin vaalivoitosta.
EnglishIn this case, it is we who are responsible, and this budget must reflect that.
Tässä tapauksessa vastuu on meillä, ja sen on myös käytävä ilmi talousarviosta.
EnglishThe EEA is responsible for developing Eionet and coordinating its activities.
Ympäristökeskus vastaa Eionetin kehittämisestä ja sen toiminnan koordinoinnista.
EnglishWe must determine who was responsible and these people must be named and shamed.
Syylliset on saatava selville ja velvoitteiden laiminlyöjät on julkistettava.
EnglishI also regret the fact that the Commissioner responsible could not attend today.
Pahoittelen myös sitä, että arvoisa komission jäsen ei voi olla tänään läsnä.
EnglishUntil then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
Siihen saakka Euroopan unionin tehtävänä on toimia vastuullisena esimerkkinä.
EnglishAn agency with general competence for road transport could be responsible for this.
Asiasta voisi vastata virasto, joka käsittelisi tieliikennekysymyksiä yleisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be responsible" suomeksi

responsible adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish