"to be refined" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be refined" suomeksi

EN

to be refined {verbi}

volume_up
to be refined (myös: to become finer)
to be refined

Esimerkkejä "to be refined"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Council needs to make a more refined proposal before we come to second reading.
Neuvoston on esitettävä viimeistellympi ehdotus ennen toista käsittelyä.
EnglishIf it has not already been refined, I can assure you that it will be in June.
Jollei sitä vielä ole hiottu, voin vakuuttaa teille, että kesäkuussa on.
EnglishExactly the same applies to highly refined products such as edible oils or sugar.
Aivan sama pätee myös pitkälle jalostettuihin tuotteisiin, kuten ruokaöljyihin tai sokeriin.
EnglishThese are being refined and added to as technical and scientific knowledge advances.
Toimia on hiottu ja täydennetty sitä mukaa kuin tekninen ja tieteellinen tietämys kasvaa.
EnglishWe therefore expect a more refined evaluation by the Commission of the application of the funds.
Siksi odotammekin komissiolta vielä kelvollisempaa arviointia rahastojen käytöstä.
EnglishIt refined and specified certain aspects of the Commission' s proposal.
Mietinnössä on paranneltu ja tarkennettu joitakin komission ehdotukseen sisältyviä näkökohtia.
EnglishIt has identified additives on which more refined data is necessary.
Kertomuksessa eriteltiin lisäaineet, joista on välttämättä saatava yksityiskohtaisempaa tietoa.
EnglishThe EU system for combating atmospheric pollution is thus being extended, strengthened and refined.
Euroopan unionin ilmansaastumista ehkäisevä järjestelmä siis laajenee, vahvistuu ja jalostuu.
EnglishThe Court now wants to bring forward a refined method of producing this positive statement of assurance.
Tilintarkastustuomioistuin haluaa esitellä uuden menetelmän tarkastuslausuman laatimiseksi.
EnglishThat project was very successful, which is why I see it as so important that the projects can be continued and further refined.
Tästä syystä pidän tärkeänä, että hankkeita voidaan jatkaa ja parantaa edelleen.
EnglishThis requirement will have to be kept constantly up to date as methods of detection and analysis become more refined.
Tätä vaatimusta on jatkuvasti tarkistettava havaitsemis- ja analysointikeinojen tarkkuuden kehittyessä.
EnglishOur measuring procedures have become so refined that it is possible to detect a sugar cube in Lake Constance.
Mittausmenetelmistämme on tullut niin tarkkoja, että niillä on mahdollista havaita jopa sokeripala Bodenjärvessä.
EnglishIt is being fished with ever larger vessels and with ever more refined technology to clear out the sea.
Kalastusta harjoitetaan entistä suuremmilla aluksilla ja entistä täydellisempää tekniikkaa käyttäen meren tyhjentämiseksi.
EnglishWe hope that the formulation can be further refined, with the addition of benchmarks and firm undertakings.
Toivomme, että muotoilua voidaan vielä terävöittää ja että mukaan saadaan kriteerit ja konkreettisia, lujia lupauksia.
EnglishThis is a way in which we can pass the changes in oil prices to the consumers, because consumers use refined products.
Tällä tavoin pystymme siirtämään öljyn hinnanmuutokset kuluttajille, sillä kuluttajat käyttävät öljyjalosteita.
EnglishIt will be revised and refined in the light of the comments we receive, including your comments and thoughts.
Valmisteluasiakirjaa tarkistetaan ja hiotaan saamamme palautteen, kuten teidän huomautustenne ja ajatustenne, perusteella.
EnglishNevertheless, I would emphasise the fact that this is an experimental move, which will have to be analysed, then refined and enhanced.
Korostan kuitenkin sitä, että kyseessä on kokeilu, jota täytyy analysoida, sitten hioa ja täydentää.
EnglishIt's a lot of water-based materials like concrete, water-based paint, mud, and also some refined oils as well.
Se toimii vesipohjaisten materiaalien, kuten betonin, vesipohjaisten maalien, mudan, ja joidenkin jalostettujen öljyjen kanssa.
EnglishBut the more refined the requirements for the universal service the higher the costs of the basic services.
Mutta mitä yksityiskohtaisemmat maailmanlaajuisia palveluita koskevat vaatimukset ovat, sitä korkeammat ovat peruspalveluiden kustannukset.
EnglishAlthough non-binding, they have been used effectively on a number of occasions and have been refined in the light of experience.
Vaikka ne eivät ole sitovat, niitä on käytetty tehokkaasti useissa yhteyksissä ja hiottu saatujen kokemusten perusteella.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be refined" suomeksi

refined adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish