"to be occupied with" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be occupied with" suomeksi

FI
EN

to be occupied with {verbi}

volume_up
to be occupied with
In addition, account must be taken of the pigs' natural habits, so that the pigs can keep themselves constantly occupied with food and any other material in which to root.
Lisäksi on otettava huomioon sikojen luonnollinen käyttäytyminen, niin että siat voivat aina halutessaan puuhata ruuan ja muiden materiaalien kanssa.

Esimerkkejä "to be occupied with"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat did those of our parents who lived in occupied countries 60 years ago do?
Mitä tekivät vanhempamme, jotka elivät miehitetyissä maissa 60 vuotta sitten?
EnglishI refer to a humanitarian disaster in the areas occupied by Serb refugees.
Tarkoitan humanitaarista katastrofia serbipakolaisten kansoittamilla alueilla.
EnglishHICP statistical development, including the treatment of owner-occupied housing
YKHI-tilastojen kehitys, mukaan lukien omistusasumisen tilastointikohtelu
EnglishThe Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.
Pohjoisen armeija on miehittänyt Abyein, ja 15 000 ihmistä on paennut kodeistaan.
EnglishIt is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
On laitonta rakentaa siirtokuntia miehitetyille alueille ja purkaa taloja.
EnglishTwenty people have been killed and more than 1 200 farms illegally occupied.
20 henkeä on saanut surmansa ja yli 1 200 maatilaa on vallattu laittomasti.
EnglishLast week, Mr Putin' s troops occupied the largest opposition publishing house in Russia.
Viime viikolla Putinin joukot valtasivat Venäjän suurimman oppositiokirjapainon.
EnglishIt is easy to say that the occupied territories must be returned to Azerbaijan.
On helppo sanoa, että miehitetyt alueet on palautettava Azerbaidzanille.
EnglishFinancial and technical cooperation with the Occupied Territories (continuation)
Rahoitus- ja tekninen yhteistyö miehitettyjen alueiden kanssa (jatkoa)
EnglishAbout 20 % of the country is occupied by Nagorno-Karabakh Armenian forces.
Noin 20 % maasta on Vuoristo-Karabahin armenialaisten joukkojen hallinnassa.
EnglishWhat we see before us is an occupied country and international law being totally rejected.
Kyseessä on miehitetty valtio ja kansainvälisen oikeuden täydellinen hylkääminen.
EnglishWill the European Union accept responsibility for liberating the occupied part of Cyprus?
Ottaako Euroopan unioni vastuun Kyproksen miehitettyjen osien vapauttamisesta?
EnglishEstonia was the only occupied country where provoking programmes did not succeed.
Viro oli ainoa miehitetty maa, jossa kiihotustoimet eivät onnistuneet.
EnglishFirst of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
Ensinnäkin sen on vetäydyttävä alueilta, joita se on miehittänyt 7. elokuuta 2008 lähtien.
EnglishThis report is intended to deal solely with the occupied territories.
Raportin tarkoituksena on käsitellä yksinomaan miehitettyjen alueiden tilannetta.
EnglishWestern Sahara is occupied, yet no one acknowledges the hegemony exercised by Morocco.
Länsi-Sahara on miehitetty, mutta kukaan ei tunnusta Marokon ylivaltaa.
EnglishA number of the Greek Cypriot refugees are being allowed to return to their occupied homes.
Osa kyproksenkreikkalaisista pakolaisista saa luvan palata miehitettyihin koteihinsa.
EnglishYou have not occupied that position in the past, but I am prepared to think again.
Sitä ette aiemmin ole ollut, mutta olisin valmis muuttamaan asian.
EnglishWomen occupied approximately 2% of A2, that is to say director, posts in 1992.
Naisia oli vuonna 1992 noin 2 prosenttia A2-palvelusluokassa, toisin sanoen johtajan viroissa.
EnglishTibet today continues to be an occupied country, oppressed by force and scarred by suffering.
Tiibet on yhä miehitetty, väkivalloin sorrettu ja kärsimyksen runtelema maa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be occupied with" suomeksi

occupied adjektiivi
Finnish
with prepositio