"to be interwoven" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be interwoven" suomeksi

EN

to be interwoven {verbi}

volume_up
to be interwoven

Esimerkkejä "to be interwoven"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Olemme luoneet yhteisten toimien ja yhteen kietoutuneiden etujen monimuotoisen verkon.
EnglishThe fate of Russia and that of the rest of Europe have been interwoven for centuries.
Venäjän ja muun Euroopan kohtalot ovat vuosisatoja kytkeytyneet toisiinsa.
EnglishWe have an economy whose individual strands are becoming ever more closely interwoven.
Taloutemme yksittäiset osatekijät punoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa.
EnglishWe also know that, when it comes to the environment, everything is interwoven.
Tiedämme myös, että ympäristöasioissa kaikki nivoutuu yhteen.
EnglishThe Member States' economies are interwoven in a particular manner.
Jäsenvaltioiden kansantaloudet liittyvät toisiinsa erityisellä tavalla.
EnglishI believe that they are two different things, but that they must be closely interwoven.
Olen sitä mieltä, että ne ovat kaksi eri asiaa, joiden pitää kuitenkin liittyä toisiinsa tiiviisti.
EnglishMr President, human rights are universal, indivisible, interrelated and interwoven.
Arvoisa puhemies, ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuiset, jakamattomat, toisistaan riippuvaiset ja yhteen punoutuneet.
EnglishEducation and work are interwoven concepts.
Koulutus ja työ ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.
EnglishThis is just one example that demonstrates how various different issues are closely interwoven in this region.
Sanon tämän mainitakseni vain yhden esimerkin ja osoittaakseni, että alueen eri kysymykset liittyvät edelleen tiiviisti toisiinsa.
EnglishThese crises show us how dependent we are on one another, how global, how interwoven the financial world is these days.
Nämä kriisit osoittavat, kuinka riippuvaisia olemme toisistamme, kuinka globaali ja kuinka yhteen kietoutunut rahoitusala nykyään on.
EnglishThe economic, social and ecological perspectives must be interwoven and given equal weight in all political areas.
Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen näkökulma on yhdistettävä, ja niille on annettava tasa-arvoinen asema kaikilla politiikan aloilla.
EnglishThe simple truth is that it is not possible to find absolute truths in a dispute whose origins are interwoven with the very roots of our civilisation.
Ei yksinkertaisesti ole mahdollista lausua ehdottomia totuuksia kiistassa, jonka syyt kietoutuvat sivilisaatiomme juuriin.
EnglishAn orientation towards renewable energy sources is an area where national development interests are interwoven with the goals of the Community.
Uusiutuvat energialähteet ovat esimerkki alasta, jossa kansalliset kehitysstrategiat kietoutuvat yhteen yhteisön tavoitteiden kanssa.
EnglishIn the age of globalisation, the interwoven nature of our economies is far more extensive than we discussed previously in relation to energy.
Maailmanlaajuistumisen aikaan taloutemme yhteen kietoutumisen ominaisuus on paljon laajempi kuin energiaa koskevassa keskustelussamme kävi ilmi.
EnglishThe problem is that we of course live in an interwoven, internationalised economy in which developments in one country influence developments in the others.
Ongelmanahan on se, että elämme yhteen nivoutuneessa kansainvälisessä taloudessa, jossa yhden valtion kehitys vaikuttaa muihinkin valtioihin.
EnglishEnergy policy and the EU’s external policy need to be more tightly interwoven, so that the Union’s external relations can help guarantee reliability of supply.
Energiapolitiikka ja EU:n ulkopolitiikka on kytkettävä entistä tiiviimmin toisiinsa niin, että unionin ulkosuhteet voivat tukea energiavarmuutta.
EnglishIt is such an immense challenge that the Finnish Presidency will be required to show it has the special ability to keep all the interwoven threads tightly in its hands.
Haaste on niin valtava, että puheenjohtajavaltiolta vaaditaan erityistä kykyä pitää päällekkäisten prosessien langat tiukasti käsissään.
EnglishIt is a welcome development that Romania and Bulgaria will become full members of the Schengen Area, an area interwoven with so many bridges and open borders.
Romanian ja Bulgarian liittyminen Schengen-alueen täysjäseniksi on myönteistä kehitystä - tätä aluetta yhdistävät hyvin monet sillat ja avoimet rajat.
EnglishSecondly, I want to say that, although the report is of course highly technical, its technical nature is interwoven both outside and inside with a very specific political content.
Toiseksi tahtoisin sanoa, että mietintö on luonteeltaan hyvin tekninen, mutta sillä on kaikin puolin kuitenkin hyvin konkreettinen poliittinen sisältö.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, Pakistan is now truly an extremely dangerous place, the central tangled knot where all the threads of terrorism are interwoven.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Pakistan on tällä hetkellä todella vaarallinen paikka. Se on sotkuinen ongelmavyyhti ja terrorismin keskuspesäke.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be interwoven" suomeksi

interwoven adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish