"to be inspired" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be inspired" suomeksi

EN

to be inspired {verbi}

volume_up
to be inspired
to be inspired
Well, if you want to fly, it's good that you look at birds -- to be inspired by birds.
Tietenkin, jos haluat lentää on hyvä katsoa lintuja -- inspiroitua linnuista.
17:09 For me, the best way to be inspired to try is to stop and to listen to someone else's story.
17:09 Minulle, paras tapa inspiroitua on pysähtyä ja kuunnella jonkun toisen tarina.
But if you want to explore soils, or if you want to colonize new territory, to best thing that you can do is to be inspired by plants that are masters in doing this.
Mutta, jos haluat tutkia maaperää, tai haluat vallata uusia alueita, paras mitä voit tehdä, on inspiroitua kasveista, jotka ovat tässä mestareita.

Esimerkkejä "to be inspired"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey inspired the creation of the European Coal and Steel Community and the EEC.
Näiden näkemysten innoittamana perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö ja ETY.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Lisäksi parlamentti herätti enemmän luottamusta kuin Euroopan keskuspankki.
EnglishNonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.
Latinankielistä lausetta siivittänyt periaate on kuitenkin vielä nykyäänkin tärkeä.
EnglishIt was this which inspired us to propose the same thing with regard to state aid.
Se on innostanut meitä ehdottamaan myös valtiontukia koskevan tulostaulun laatimista.
EnglishUntil now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
Tähän asti, ihmistä on inspiroinut vain ihminen tai muu eläin robotteja valmistettaessa.
EnglishThe enlargement of the Union is inspired by our wish for peace, security and stability.
Unionin laajentumiseen innostaa halumme rauhaan, turvallisuuteen ja vakauteen.
EnglishWe have the animaloid -- and the normal robots inspired by animals, insectoid, so on.
Meillä on animaloidit -- eläinten inspiroimat robotit, insektoidit ja niin edelleen.
EnglishWell, if you want to fly, it's good that you look at birds -- to be inspired by birds.
Tietenkin, jos haluat lentää on hyvä katsoa lintuja -- inspiroitua linnuista.
EnglishLet's imagine that we can build robots and robots that are inspired by plants.
Kuvitellaan, että voimme rakentaa robotteja, ja nämä robotit ovat kasvien insipiroimia.
EnglishBut we buried a heroic man, and not the courage he inspired in others'.
Mutta me hautasimme rohkean miehen, emme hänen muissa herättämäänsä rohkeutta."
EnglishI believe the choice of Cardiff as a summit location is an inspired one.
Uskon, että Cardiffiin valinta huippukokouksen pitopaikaksi on innoittava ratkaisu.
EnglishThe historic Good Friday Agreement was in many ways inspired by the European ideal.
Historiallisen pitkäperjantain sopimuksen liikkeellepanevana voimana oli Euroopan ihanne.
Englishbecause of the hopes that political Europe has inspired in many parts of the world.
koska Euroopan poliittinen unioni on herättänyt toiveita monissa muissa maailman kolkissa.
EnglishOur positive vote is solely inspired by this aspect of the document.
Myönteinen kantamme äänestyksessä johtuu ainoastaan tekstin tästä näkökohdasta.
EnglishFirst, crimes and offences inspired by racism are proliferating throughout Europe.
Ensiksi rasistiset rikokset ja rikkeet moninkertaistuvat Euroopassa.
EnglishSix months ago, the entry into force of the Treaty of Lisbon inspired optimism and hope.
Kuusi kuukautta sitten Lissabonin sopimuksen voimaantulo herätti optimismia ja toivoa.
EnglishIn reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Tämä geopoliittisen tilanteen sanelema tilanne oli itse asiassa luonnoton.
EnglishThese virtues cannot be said to have inspired the Council and Commission.
Ei voida sanoa, että sen hyveet olisivat antaneet virikkeitä neuvostolle ja komissiolle.
EnglishIn that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
Siltä osin ministerinne saivat meidät tarttumaan härkää sarvesta.
EnglishWe worked with them to really create a design that was inspired by that wildscape.
Suunnittelimme heidän kanssaan mallin, villin niityn inspiroimana.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be inspired" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish