"to be covered" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be covered" suomeksi

EN

to be covered {verbi}

volume_up
to be covered (myös: to be buried)
to be covered (myös: to be buried)
to be covered (myös: to be buried)

Esimerkkejä "to be covered"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
Mielestäni joustavuus katetaan täysimääräisesti tekemällä vuodesta vertailujakso.
EnglishThese aspects are not covered in the report, and I therefore chose to abstain.
Näitä näkökohtia ei käsitelty mietinnössä, ja sen vuoksi päätin äänestää tyhjää.
EnglishThis amendment will therefore be covered by the vote on block of Amendments No 4.
Näin ollen tarkistus sisältyy ryhmän 4 tarkistuksista toimitettavaan äänestykseen.
EnglishNon-mobile workers will be covered by an amendment to the working time directive.
Kiinteässä asemapaikassa olevia työntekijöitä koskee työaikadirektiivin tarkistus.
EnglishNot all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.
Nykyisen EY-sopimuksen 100 c artikla ei kata kaikkia viisumipolitiikan näkökohtia.
EnglishBaby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
Vauvavapaa on kutakuinkin ainoa asia, jota tässä mietinnössä ei ole käsitelty.
EnglishEmission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
Yhteisön olemassa oleva lainsäädäntö kattaa suurelta osin päästöjen hallinnan.
EnglishThese different areas must not be covered by joint organisations and registers.
Näiden eri alueiden ei pidä kuulua yhteisiin rakenteisiin eikä rekistereihin.
EnglishIt applies only to 13 species, as opposed to the 19 covered by the new agreement.
Se koskee vain 13 lajia uuden sopimuksen kattamaan 19: ään lajiin verrattuna.
English(DE) Mr President, the Estrela report yesterday covered a very important topic.
(DE) Arvoisa puhemies, eilinen Estrelan mietintö koski hyvin tärkeää aihetta.
EnglishAll the points expressed in the various amendments are already sensibly covered.
Kaikki eri tarkistuksissa esille tuodut näkökohdat on jo järkevästi otettu huomioon.
EnglishAll other types of water, whether bottled or not, are covered by Directive 80/778.
Kaikkia muita vesityyppejä, pullotettuja tai ei, käsitellään direktiivissä 80/778.
EnglishSome of the cost of buying new cars, as we know, is covered by insurance policies.
Kuten tiedämme, osa uusien autojen ostamisen kustannuksista katetaan vakuutuksilla.
EnglishHe has said that all food companies are covered by this, regardless of their size.
Hän on sanonut, että tämä kattaa kaikki elintarvikeyhtiöt koosta riippumatta.
EnglishLegislation of this kind must be covered by a democratic decision-making process.
Tällaisen lainsäädännön on oltava osa demokraattista päätöksentekoprosessia.
EnglishThe tasks supported by the fund are covered in the proposal and by the rapporteur.
Sekä ehdotus että esittelijä käsittelevät tehtäviä, joita voidaan tukea rahastosta.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Arvoisa puhemies, 40 prosenttia Kamerunin pinta-alasta on metsän peitossa.
EnglishIt is worth recalling that 70% of the world's surface is covered by oceans.
On syytä muistaa, että valtameret peittävät 70 prosenttia maapallon pinta-alasta.
EnglishIt is also covered by the Association Agreement between the EC and Morocco.
Maahanmuuttoa käsitellään myös EY:n ja Marokon välisessä assosiaatiosopimuksessa.
EnglishMoreover, he was not covered by the Geneva Convention because he was not persecuted.
Tämän lisäksi häneen ei voitu soveltaa Geneven sopimusta, koska häntä ei vainottu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be covered" suomeksi

covered adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish