"to be concentrated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be concentrated" suomeksi

EN

to be concentrated {verbi}

volume_up
to be concentrated

Esimerkkejä "to be concentrated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Ne ovat keskittyneet kolmen yrityksen käsiin, ja ne ovat Cargill, ADM ja Bunch.
EnglishThe Council has concentrated its efforts on the issue of legitimate government.
Neuvosto on keskittänyt voimansa lainvoimaista hallitusta koskevaan kysymykseen.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Niiden heikko taso on siis omiaan keskittämään nitraattien kaltaiset saasteet.
EnglishThe first sitting of the European Council concentrated on Union enlargement.
Eurooppa-neuvoston ensimmäisessä istunnossa keskityttiin unionin laajentumiseen.
EnglishIn this way, we could ensure that all the events are concentrated in one city.
Näin voisimme varmistaa, että kaikki tapahtumat keskitetään yhteen kaupunkiin.
EnglishDuring the second half of 1996 the dialogue concentrated on the problem of drugs.
Vuoden 1996 toisella puoliskolla vuoropuhelussa keskityttiin huumeongelmaan.
EnglishEfforts must be concentrated on providing support - moral, educational and financial.
On annettava niin moraalista, koulutukseen liittyvää kuin taloudellistakin tukea.
EnglishFurthermore, production is highly concentrated in certain geographical areas.
Lisäksi tuotanto on suurelta osin keskittynyt tietylle maantieteelliselle alueelle.
EnglishWe have concentrated on certain objectives that we really want to achieve.
Olemme keskittyneet määrättyihin tavoitteisiin, jotka haluamme todella saavuttaa.
EnglishThe activity can only be effective if it is more concentrated and results-oriented.
Toiminnasta voi tulla tehokasta vain, jos se on keskittynyttä ja tuloksiin pyrkivää.
EnglishThe solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Ratkaisu on parlamentin toiminnan keskittäminen yhteen työskentelypaikkaan.
EnglishEver more power has been concentrated in the Kremlin and in Putin personally.
Yhä enemmän valtaa on keskitetty Kremliin ja Putinille henkilökohtaisesti.
EnglishNo doubt that will be where the votes will be concentrated on Wednesday.
Epäilemättä nämä seikat ovat keskeisiä, kun mietinnöstä äänestetään keskiviikkona.
EnglishIn the towns, of course, since 80% of the population is concentrated in towns.
Vastaus on tietenkin: kaupungeissa. 80 prosenttia väestöstä on keskittynyt kaupunkeihin.
EnglishIn the future these activities will not only be concentrated on local transits.
Tulevaisuudessa näitä toimia ei keskitetä vain paikallisliikenteeseen.
EnglishThe support provided by cohesion policy must be concentrated in three main directions.
Koheesiopolitiikalla annettavaa tukea on keskitettävä kolmeen pääsuuntaan.
EnglishIn our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.
Tarkistuksissamme olemme keskittyneet erityisesti maaperän suojeluun.
EnglishThe antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
Demokratian periaatteiden vastaisesti valta keskittyy Valko-Venäjällä tiukasti presidentille.
EnglishSecondly, both reports are full of figures, and we have concentrated on these.
Toiseksi todettakoon, että molemmat mietinnöt ovat täynnä lukuja, joihin olemme keskittyneet.
EnglishThe debate concentrated mostly on human rights and that is not surprising for us.
Puheenvuoroissa keskityttiin ennen kaikkea ihmisoikeuksiin, mikä ei tullut meille yllätyksenä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be concentrated" suomeksi

concentrated adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish