"to be articulated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be articulated" suomeksi

EN

to be articulated {verbi}

volume_up
to be articulated

Esimerkkejä "to be articulated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe co-determination rights of workforce representatives are not sufficiently articulated.
Työntekijöiden edustusten osallistumisoikeuksia ei ole ilmaistu tarpeeksi hyvin.
EnglishThe importance of the external dimension is also well articulated in the report.
Ulkoisen ulottuvuuden merkitys on myös tuotu hyvin esiin mietinnössä.
English'My go-kart has crashed, so please put me at the wheel of an articulated lorry'.
Mikroautoni on törmännyt, joten laittakaa minut kuorma-auton rattiin.
EnglishWhat we will do in Gothenburg is present one of the proposals in an articulated manner.
Esitämme Göteborgissa joitakin jo viimeisteltyjä ehdotuksia.
EnglishI urge you to discuss your ideas, which are articulated in the report, with the expert group.
Kehotan teitä keskustelemaan mietinnössä julki tuoduista ajatuksistanne asiantuntijaryhmän kanssa.
EnglishMr President, the three previous speakers have already partly articulated what I wanted to say.
Arvoisa puhemies, kolme edeltävää puhujaa on jo osittain sanonut sen, mitä olisin halunnut sanoa.
EnglishWhat I want is articulated wonderfully well and I am pleased with Mr Izquierdo's contribution.
Se, mitä kannatan, on esitetty erittäin hienosti, ja olen tyytyväinen esittelijä Izquierdon panokseen.
EnglishThe concept known as the 'Green New Deal' was articulated by the UN Secretary-General, Mr Ban Ki-moon.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon esitti käsitteen Green New Deal.
EnglishAs you know, the proposal was articulated on three main issues.
Kuten tiedätte, ehdotus perustuu kolmeen pääasiaan.
EnglishMr President, a policeman stops an articulated lorry in Germany because it is going too fast.
Arvoisa puhemies, poliisi pysäyttää kuorma-auton Saksassa. Kuorma-auto pysäytetään, koska se ajaa liian kovaa vauhtia.
EnglishIt has to be said that these policies were not always articulated and were even contradictory sometimes.
On todettava, että politiikat eivät aina olleet yhteydessä toisiinsa ja olivat toisinaan jopa ristiriitaisia.
EnglishThat is why I hold to the position that was first articulated immediately prior to the British Presidency.
Tämän vuoksi pitäydyn kannassa, joka esitettiin ensiksi juuri ennen Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuuskautta.
EnglishWe currently have no clearly articulated vision for a sustainable urban future across the range of policy areas.
Meillä ei ole nykyään eri politiikan alueilla selvästi ilmaistua visiota kestävästä kaupunkien tulevaisuudesta.
EnglishMr President, the three previous speakers have already articulated the significance of these proposals.
Arvoisa puhemies, kolme edellistä puhujaa ovat jo kaunopuheisesti tehneet selväksi, miten tärkeästä ehdotuksesta tässä on kysymys.
EnglishIt is my modest view that this conditionality has been articulated sufficiently clearly both in Article 1 and Article 5 of the basic regulation.
Käsitykseni mukaan ehdot on mainittu riittävän selkeästi puiteasetuksen 1 ja 5 artiklassa.
EnglishWe have articulated our thoughts on the agreed guidelines in the area of economic policy in a hearing held last week.
Olemme esittäneet ajatuksemme talouspolitiikan alalla hyväksytyistä suuntaviivoista viime viikolla pidetyssä kuulemisessa.
EnglishThere should be no recourse to legislation by Parliament until the social partners have articulated the causes of their disagreement.
Parlamentin tekemään lainsäädäntöön on turvauduttava vasta sitten, kun osapuolet ilmoittavat olevansa eri mieltä.
EnglishTogether with the German Presidency, the Finnish President clearly articulated Europe's voice at the opportune moment.
Suomen presidentti sai yhteistoiminnassa puheenjohtajavaltio Saksan kanssa Euroopan äänen selvästi kuuluviin sopivalla hetkellä.
EnglishThe Commission is not aware of worrying statistics in other European cities that use articulated buses.
komission varapuheenjohtaja. - (FR) Komissiolla ei ole tietoa huolestuttavista tilastoista muissa Euroopan kaupungeissa, joissa käytetään nivelbusseja.
EnglishIt in no way undermines the principle, particularly of carrier preselection, which Mr van Velzen so clearly articulated.
Se ei millään tapaa heikennä periaatetta, varsinkaan operaattorin ennaltavalinnan osalta, jota herra van Welzen niin tyhjentävästi selitti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be articulated" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish