"to be active" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be active" suomeksi

EN

to be active {verbi}

volume_up
I would like to point out that our role in the world should be an active one.
Haluaisin todeta, että meillä pitäisi olla aktiivinen rooli maailmalla.
Now, the EU has decided to play an active role in conflict prevention in Africa.
Nyt EU on päättänyt olla aktiivinen, kun kyse on konfliktien ennaltaehkäisystä Afrikassa.
Europe must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
Euroopalla pitää olla aktiivinen rooli, sen pitää välittää uudistuksia sekä käynnistää kehitystä.

Esimerkkejä "to be active"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Tavoitteenamme on ehdottomasti oltava aidon ja aktiivisen kumppanuuden luominen.
EnglishIn any case the US Government will have to continue its role as active mediator.
Yhdysvaltain hallituksen on joka tapauksessa näyteltävä aktiivista osaa tässä.
EnglishWe have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
Ainoana vaihtoehtonamme on ylläpitää aktiivisia poliittisia suhteita Pakistaniin.
EnglishOur Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Erityisedustajamme tällä alueella toimii aktiivisesti ja on parhaillaan Georgiassa.
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
Eurooppa-neuvoston on samanaikaisesti edistettävä aktiivista poliittista ohjelmaa.
EnglishFor more information, see How to use Tracking Protection and ActiveX Filtering.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Seurantasuojauksen ja ActiveX-suodatuksen käyttäminen.
EnglishMore Europe also means a Europe that is more active in the defence of human rights.
Enemmän Eurooppaa tarkoittaa myös ihmisoikeuksia pontevammin puolustavaa unionia.
EnglishPolitical efforts must also continue to support active labour market policies.
On jatkettava poliittisia pyrkimyksiä tukea aktiivista työmarkkinapolitiikkaa.
EnglishFor this, we should step up the active information campaigns for our citizens.
Tämän vuoksi meidän täytyy tehostaa kansalaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita.
EnglishActive and intelligent materials and objects are just such new developments.
Aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja tarvikkeet ovat juuri tällaista kehitystä.
EnglishThe Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
Neuvosto on päättänyt erotella työajan aktiivisiin ja ei-aktiivisiin jaksoihin.
EnglishWe certainly have sleepers within the EU, who could become active at any time.
Meillä on EU:ssa varmasti nukkuvia soluja, jotka voivat aktivoitua milloin tahansa.
EnglishAll of us who are active in this field found this state of affairs intolerable.
Me kaikki tällä alalla toimivat pidimme tällaista menettelyä sietämättömänä.
EnglishShe has always been very active within the leadership of the French Socialist party.
Hän on edelleen aktiivisesti mukana sosialistipuolueen eri tahojen toiminnassa.
EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
Unioni osallistuu aktiivisesti ponnisteluihin rauhanprosessin eteenpäin viemiseksi.
EnglishAnother astounding thing is the times at which these agencies become active.
Toinen tyrmistyttävä tekijä on ajankohta, jona nämä laitokset ryhtyvät toimiin.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Olen varma, että parlamentti ottaa aktiivisesti osaa tähän päätöksentekoprosessiin.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
Mietinnössä ehdotetaan strategioita imperialistiseen miehitykseen osallistumiselle.
EnglishDon't install an ActiveX control unless you trust the website that's providing it.
Älä asenna ActiveX-komponenttia, ellet luota komponentin toimittaneeseen sivustoon.
EnglishHere we have an active and intelligent packaging of a Commission proposal.
Tässä meillä on komission ehdotus koottuna aktiiviseen ja älykkääseen pakettiin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be active" suomeksi

active adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
optically active adjektiivi
to become more active verbi