"battlefield" - Suomenkielinen käännös

EN

"battlefield" suomeksi

EN

battlefield {substantiivi}

volume_up
battlefield (myös: battleground)
The state of Indonesia is about to become one huge battlefield.
Indonesian valtiosta tulee yhtä lailla luultavasti pian yksi suuri taistelukenttä.
Without it, the world would turn into one great battlefield.
Ilman sitä maailmasta tulisi yksi suuri taistelukenttä.
Ever since the question of Iraq arose, our continent has become a virtual battlefield.
Sen jälkeen kun Irakin kysymys nousi esiin, maanosastamme on tullut virtuaalinen taistelukenttä.
battlefield (myös: field)

Esimerkkejä "battlefield"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishStandardisation must not be allowed simply to become a battlefield for big business.
Standardointi ei saa jatkossakaan olla vain ison bisneksen temmellyskenttä.
EnglishIntegration has therefore relocated from the battlefield to the conference hall.
Yhdentyminen on siten siirtynyt taistelukentiltä kokoussaleihin.
EnglishTried to figure out how to save Americans after battlefield injuries.
Hän yrittää selvittää, miten pelastaa loukkaantuneita amerikkalaisia taistelukentillä.
EnglishThe state of Indonesia is about to become one huge battlefield.
Indonesian valtiosta tulee yhtä lailla luultavasti pian yksi suuri taistelukenttä.
EnglishEver since the question of Iraq arose, our continent has become a virtual battlefield.
Sen jälkeen kun Irakin kysymys nousi esiin, maanosastamme on tullut virtuaalinen taistelukenttä.
EnglishThe remains of my grandfather, like many others, lie somewhere in Flanders on the battlefield of the Somme.
Isoisäni jäännökset, kuten monen muunkin, ovat jossakin Flanderissa Sommen taistelukentällä.
EnglishA day will come when the only battlefield will be the marketplace for competing ideas.
Vielä tulee päivä, jolloin ei ole taistelukenttiä, vaan torit ovat avoinna kaupankäynnille ja kilpaileville ideoille.
EnglishWithout it, the world would turn into one great battlefield.
Ilman sitä maailmasta tulisi yksi suuri taistelukenttä.
English- (EL) Mr President, the Internet is the new battlefield.
- (EL) Arvoisa puhemies, Internet on uusi taistelukenttä.
EnglishA bedroom, the place where people share intimacy, where life itself is conceived, became a battlefield.
Makuuhuone, missä ihmiset tuntevat läheisyyttä, missä itse elämä saa alkunsa, muuttui taistelutantereeksi.
EnglishFor many of us, however, the Internet is also a battlefield for the protection of citizens' fundamental rights.
Monille meistä Internet on kuitenkin taistelukenttä myös kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi.
EnglishAccording to the Commission and the Council, it is a battlefield for combating terrorism, and we do not argue with this.
Komission ja neuvoston mukaan se on taistelukenttä terrorismin torjumiseksi, emmekä kiistä tätä.
EnglishLast year I spent several months documenting our wounded troops, from the battlefield in Iraq all the way home.
Viime vuonna dokumentoin kuukausia haavoittuneita sotilaitamme, Irakin taistelukentiltä aina kotiin saakka.
EnglishThe country could very well develop into a battlefield between two of the major powers of the region: Saudi Arabia and Iran.
Valtio voi hyvinkin muodostua alueen kahden suurvallan väliseksi taistelukentäksi, nimittäin Saudi-Arabian ja Iranin.
EnglishSince all future battlefield weapons will be navigated by satellite, it is obvious that Europe will be helping China to rearm.
Koska kaikkia tulevia taisteluaseita ohjataan satelliiteista, on ilmeistä, että EU auttaa Kiinaa uudelleenvarustelussa.
EnglishAt least 8 000 died, their bodies lost in the blood-soaked quagmire of the battlefield, a field which became a mass grave.
Vähintään 8 000 sotilasta kuoli, heidän ruumiinsa upposivat taistelukentälle veren kyllästämään suohon, josta muodostui joukkohauta.
EnglishWe support a ban on the use of white phosphorus a weapon, but it has other battlefield uses, for example for smokescreen.
Tuemme valkoisen fosforin käytön kieltämistä aseissa, mutta sitä voidaan käyttää taistelukentällä muuhunkin, esimerkiksi savuverhoihin.
EnglishSome scientists have taken the lunacy of Hitler's fascism from the battlefield and are prepared to validate it in the laboratory.
Jotkut tutkijat ovat vieneet Hitlerin fasistisen hulluuden pois sotatantereelta ja ovat valmiita laillistamaan sen laboratoriossa.
EnglishSouth Asia faces extremism every day, whether on the battlefield in Helmand or on the streets of Peshawar, Lahore and Rawalpindi.
Etelä-Aasiassa tapahtuu ääriliikkeiden väkivaltaa päivittäin, niin Helmandin taistelukentillä kuin Peshawarin, Lahoren ja Rawalpindin kaduilla.
EnglishTerrorism, on the other hand, does not follow the rules of official war, does not only involve the military and does not operate on the battlefield.
Terrorismi ei kuitenkaan noudata virallisen sodan sääntöjä, ei kohdistu ainoastaan sotilaisiin eikä ilmene ainoastaan sotatantereella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "battlefield":

battlefield