"basis risk" - Suomenkielinen käännös

EN

"basis risk" suomeksi

EN

basis risk {substantiivi}

volume_up
basis risk

Esimerkkejä "basis risk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, derogations should only be made on a case-by-case basis so the risk of importing diseases is not increased.
Poikkeuksia pitäisi kuitenkin soveltaa vain tapauskohtaisesti niin, että sairauksien tuonnin riski ei kasva.
EnglishMoreover, in Spain for example, it is not possible to argue on the basis of the development risk in respect of foodstuffs.
Muuten esimerkiksi Espanjassa elintarvikkeita koskeva tuotekehittelyriskiin sisältyvä vastalause ei ole mahdollinen.
EnglishThere are different categories of risk and the authorities should draw up their procedures on the basis of those risk assessments.
Riskiluokituksia on erilaisia, ja viranomaisten olisi laadittava menettelynsä näiden riskiarvioiden perusteella.
EnglishIt would seem, furthermore, that there is still much room for improvement in many Member States in terms of inspection on the appropriate risk basis.
Lisäksi näyttää siltä, että monissa jäsenvaltioissa on vielä varaa parantaa riskien mukaisia tarkastuksia.
EnglishIf risks of CMR substances in articles are identified, such uses are restricted separately on a case-by-case basis founded on risk assessment.
Jos tuotteet, joissa saattaa olla c/m/r-aineita, ovat tiedossa, niiden käyttöä rajoitetaan tapauskohtaisesti riskianalyysin perusteella.
EnglishWe do not know whether specific prior controls are operating, on the basis of a risk analysis and according to the wishes of the authorising officers.
Emme tiedä, toimivatko riskianalyysin perusteella tai tulojen ja menojen hyväksyjien toivomuksesta tehtävät erityiset ennakkotarkastukset.
EnglishThe proposals were drawn up on the basis of a risk assessment and detailed impact assessment that were developed for the mercury strategy.
Ehdotusten laadinnan pohjana käytettiin riskien arviointia ja yksityiskohtaista vaikutustenarviointia, jotka on laadittu elohopeastrategiaa silmällä pitäen.
EnglishA bank in another EU country will make a commercial decision on whether or not to accept your mortgage application, on the basis of the risk profile of the proposed loan.
Pankit päättävät liiketoiminnallisin perustein ja haetun lainan riskiprofiilin perusteella, hyväksyvätkö ne lainahakemuksen.
EnglishBanks in the EU will make a commercial decision on whether or not to accept your mortgage application, on the basis of the risk profile of the proposed loan.
EU:ssa toimivat pankit päättävät liiketoiminnallisin perustein ja haetun lainan riskiprofiilin perusteella, hyväksyvätkö ne lainahakemuksen.
EnglishWe have not ruled out introducing further bans, but we want to have an opportunity of assessing what needs to be done on the basis of these risk assessments.
Emme ole päättäneet olla määräämättä uusia kieltoja, mutta haluamme mahdollisuuden arvioida, mitä näiden riskinarviointien perusteella täytyy tehdä.
EnglishThirdly, assessments should be flexible and on the basis of risk; the exposure and use categories must be accessible right down to the end of the user chain.
Kolmanneksi arviointien olisi oltava joustavia ja perustuttava riskeihin. Altistus- ja käyttöluokkien on oltava saatavilla myös käyttäjäketjun loppupäässä.
EnglishThe substitution plan should be submitted regardless of whether the authorisation is to be granted on the basis of appropriate risk management or socio-economic benefits.
Substituutiosuunnitelma pitää toimittaa siitä riippumatta, annetaanko lupa asianmukaisen riskien hallinnan vai sosioekonomisten hyötyjen perusteella.
EnglishBanks calculate equity capital on the basis of the risk of loans being defaulted on, and this, in its turn, of course, has an effect on the interest charged to the borrowers.
Pankit laskevat oman pääoman laiminlyötyjen lainojen riskin perusteella, ja tällä on luonnollisesti vuorostaan vaikutusta lainaajilta perittyyn korkoon.
EnglishBanks in the EU will make a commercial decision on whether or not to accept your mortgage application, on the basis of the risk profile of the proposed loan.
Alle 50 000 euron suuruinen kansainvälinen, euromääräinen pankkisiirto EU-maiden välillä ei maksa enempää kuin kahden samassa maassa sijaitsevan tilin välillä tehty tilisiirto.
EnglishThis facility is intended to increase the volume of loans available to small or recently formed companies, on the basis of shared risk with existing guarantee systems.
Tällä järjestelmällä on tarkoitus lisätä pienten tai vastaperustettujen yritysten lainansaantimahdollisuuksia jakamalla riskit olemassa olevien takausjärjestelmien kanssa.
EnglishTherefore, they are in charge of organising customs controls at physical frontiers and elsewhere on the basis of risk management techniques as specified in the EU's Customs Code.
Näin ollen ne ovat vastuussa tullitarkastusten järjestämisestä fyysisillä rajoilla ja muualla riskinhallintatekniikkojen perusteella EU:n tullikoodeksissa määritetyllä tavalla.
EnglishFor this reason, a Community risk management framework was developed enabling customs controls for security and safety to be carried out on the basis of common risk criteria and standards.
Tämän vuoksi on kehitetty yhteisön riskinhallintajärjestelmä, joka sallii turvallisuuden vuoksi tehtävät tullitarkastukset yhteisten riskiperusteiden ja normien perusteella.
EnglishOn the basis of updated risk assessments undertaken by the Authority, the Commission will consider whether a revision of the current levels is necessary for the protection of animal and human health.
Viranomaisen suorittamien ajan tasalle saatettujen riskinarviointien perusteella komissio harkitsee, onko tämänhetkisiä tasoja aiheellista tarkistaa eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basis risk" suomeksi

risk substantiivi
Finnish
basis substantiivi
to risk verbi
basis point substantiivi
Finnish
counterparty risk substantiivi
credit risk substantiivi
health risk substantiivi
inflation risk substantiivi
market risk substantiivi
value at risk substantiivi
default risk substantiivi
exchange rate risk substantiivi