"basic security" - Suomenkielinen käännös

EN

"basic security" suomeksi

EN

basic security {substantiivi}

volume_up
basic security
A worthwhile life also includes basic security, a contribution to a healthy life and development, a lack of discrimination and acceptable living conditions.
Arvokkaaseen elämään sisältyy myös perusturva, terveellinen elämä ja kehitys, syrjimättömyys ja hyväksyttävät elinolot.

Esimerkkejä "basic security"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn this respect the possession of reserves is a matter of basic national security.
Tältä osin varastojen olemassaolo on yleisen kansallisen turvallisuuden lähtökohta.
EnglishIt is not very generous but it guarantees a certain basic security for them.
Se ei ole kovin antelias, mutta antaa heille tietyn perusturvan.
EnglishThis will give the residents of the lowlands a basic sense of security.
Näin alavilla mailla asuvat saavat jonkinlaisen perusturvan.
EnglishConflict prevention is one of the most important basic principles of European security and defence policy.
Konfliktien estäminen on eräs Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmistä perusperiaatteista.
EnglishThe Commission is acutely aware of this situation and of the need for people to feel basic security in difficult times of change.
Komissio on tarkasti selvillä tilanteesta ja ihmisten perusturvallisuuden tarpeesta vaikeina muutosaikoina.
EnglishWe think it is important that each individual in the EU has the right to reasonable basic levels of social security.
Katsomme tärkeäksi, että jokaisella yksilöllä EU: ssa on oikeus kohtuulliseen perusluonteiseen sosiaaliseen turvallisuuteen.
EnglishSince the right to food is a basic right, food security is and must remain one of the European Union's priorities.
Koska oikeus ravintoon on perusoikeus, elintarviketurvan on oltava nyt ja tulevaisuudessa yksi Euroopan unionin painopisteistä.
EnglishPeople must have the opportunity to earn a decent livelihood and enjoy basic social security, regardless of which country they live in.
Ihmisillä on oltava mahdollisuus kunnolliseen toimeentuloon ja perussosiaaliturvaan huolimatta siitä, missä maassa he asuvat.
EnglishThe least we can do for Europe, after guaranteeing peace, is to do all we can to guarantee the most basic security, personal security.
Vähin, mitä voimme Euroopan hyväksi tehdä rauhan takaamisen jälkeen on se, että teemme kaikkemme ihmisten perusturvallisuuden takaamiseksi.
EnglishThis provision, if it were adopted, could undermine the system of EU-wide harmonised basic standards on aviation security.
Mikäli tämä säännös hyväksyttäisiin, se saattaisi heikentää ilmailun turvaamista koskevien EU:n laajuisten yhdenmukaisten perusvaatimusten järjestelmää.
EnglishA worthwhile life also includes basic security, a contribution to a healthy life and development, a lack of discrimination and acceptable living conditions.
Arvokkaaseen elämään sisältyy myös perusturva, terveellinen elämä ja kehitys, syrjimättömyys ja hyväksyttävät elinolot.
EnglishDown the years they have given us security of basic food supplies, they have contributed to protecting the environment, and they have promoted rural interests.
Ne ovat vuosien saatossa turvanneet peruselintarvikkeiden saannin, myötävaikuttaneet ympäristönsuojeluun ja edistäneet maaseudun etuja.
EnglishIn principle, the recognition of social rights as human rights cannot be questioned either, since there is no human dignity without basic security.
Periaatteessa sosiaalisten oikeuksien tunnustamista ihmisoikeuksiksi ei myöskään voida kyseenalaistaa, koska ilman perusturvallisuutta ei ole ihmisarvoa.
EnglishIt is important to guarantee the existence of basic services, basic security and decent working conditions for all EU citizens, especially now during this economic crisis.
Peruspalvelujen, perusturvan sekä kunnon työolojen varmistaminen kaikille EU-kansalaisille on tärkeää etenkin nyt talouskriisin aikana.
EnglishIn the grip of a crisis that is wrecking people's basic security, livelihoods and welfare, it is also constructive to think about new ways of measuring wealth.
Ihmisten perusturvaa, toimeentuloa ja hyvinvointia romuttavan kriisin kourissa on rakentavaa myös pohtia uudenlaisia tapoja, joilla mitata vaurautta.
EnglishThe application of the ILO's internationally recognised core labour standards and efforts to achieve the objective of a basic social security flow are crucial here.
ILOn kansainvälisesti tunnustettujen perustyönormien soveltaminen sekä pyrkimykset saada aikaan perussosiaaliturva ovat tässä yhteydessä erittäin tärkeitä.
EnglishThey include the protection of the rights of communities, protection of cultural and religious heritage and basic constitutional and security provisions.
Niihin sisältyvät yhteisöjen oikeuksien suojelu, kulttuuriperinnön ja uskonnollisen perinnön suojelu sekä perustavat perustuslailliset ja turvallisuutta koskevat säännökset.
EnglishI therefore voted against the motion for a resolution laying down measures for the implementation of common basic standards on aviation security (introduction of liquids onto aircraft).
Tämän vuoksi äänestin lentoliikenteen turvallisuutta koskevien yhteisten perusnormien täytäntöönpanosta (nesteiden vieminen ilma-alukseen) annettua päätöslauselmaesitystä vastaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "basic security" suomeksi

security substantiivi
basic adjektiivi
basic substantiivi
Finnish
real security substantiivi
basic training substantiivi
equity security substantiivi
Finnish
computer security substantiivi
Finnish
basic education substantiivi
basic principle substantiivi