"baseline" - Suomenkielinen käännös

EN

"baseline" suomeksi

EN

baseline {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
2. Urheilu
baseline
3. Painoala
baseline

Esimerkkejä "baseline"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt says that energy consumption must be reduced by 20% below the baseline level.
Siinä todetaan, että energiankulutusta on vähennettävä 20 prosenttia alle lähtötason.
EnglishBaseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
Normaalit esiintymisarvot ovat lähes olemattomia ilman erittymiseen tarvittavaa ärsykettä.
EnglishIt will have to include a baseline, which we currently, finally, have.
Strategiaan on sisällyttävä perustiedot, jotka meillä nyt lopultakin on.
EnglishHowever, the balance of risks to the baseline inflation scenario is tilted to the upside.
Inflaatiokehityksen perusskenaarioon liittyvät riskit painottuvat kuitenkin inflaation nopeutumisen suuntaan.
EnglishThey correspond to the baseline which my party supported in the discussion procedure in our Chamber.
Ne vastaavat peruslinjausta, jota ryhmäni on edustanut parlamentissa käydyssä keskusteluprosessissa.
EnglishThis baseline report for the 2006-2010 period is not intended to detail any specific individual measures.
Tässä ajanjaksoa 2006-2010 koskevassa perusmietinnössä ei ole tarkoitus eritellä yksittäisiä toimenpiteitä.
EnglishWe have asked Coreper, that is to say the ambassadors of the Member States, to agree on a baseline document.
Olemme pyytäneet Coreperia, siis jäsenvaltioiden suurlähettiläitä, hyväksymään asiakirjan, joka muodostaa lähtökohdan.
EnglishOf course, we have to look at the baseline.
EnglishAs I said, that is foreseen as part of the baseline studies which will be carried out immediately after the start of the project.
Kuten sanoin, tämä toteutettaneen osana perustutkimusta, joka suoritetaan heti hankkeen käynnistymisen jälkeen.
EnglishThe baseline period should therefore, in my opinion, cover as far-reaching a period as possible, in other words the years 2007-2009.
Siksi viiteajanjakson pitäisi mielestäni kattaa mahdollisimman kauaskantoinen ajanjakso, toisin sanoen vuodet 2007-2009.
EnglishSimilarly, the new definitions of the terms 'background concentration' and 'baseline concentration' and the corresponding references are acceptable.
Termien "taustapitoisuus" ja "peruspitoisuus" uudet määritelmät ja vastaavat viittaukset ovat myös hyväksyttävissä.
EnglishIf we do not measure, we will not have results, and that is why we need a baseline against which improvements can be measured.
Jos emme arvioi asiaa, meillä ei ole tuloksia, ja sen vuoksi tarvitsemme vertailukohdan, jonka perusteella parannukset voidaan määrittää.
EnglishNo matter how much of the pollutant is in the water, we seem to want to call that the baseline, the acceptable level.
Riippumatta siitä, kuinka paljon pilaavaa ainetta vedessä on, ilmeisesti haluamme kutsua sitä peruspitoisuudeksi eli hyväksyttäväksi pitoisuudeksi.
EnglishIt is about implementing measures for the Fuel Quality Directive and setting baseline or default values for greenhouse gas emissions for transport fuels.
On kyse polttoainedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä ja oletusarvon tai lähtöarvon määrittämisestä polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöille.
EnglishFrom their baseline when they come in, high-power people experience about a 20-percent increase, and low-power people experience about a 10-percent decrease.
Testosteronista huomasimme, että korkean vallan asennon osallistujilla testosteronitaso nousi 20 %, ja matalan valta-asennon ottaneilla laski 10 %.
EnglishIf the Governing Council’s assumptions and baseline scenario are confirmed, it will remain warranted to further withdraw monetary accommodation.
Jos EKP:n neuvoston oletukset ja perusskenaario osoittautuvat oikeiksi, rahapolitiikan elvyttävän virityksen muuttaminen edelleen on jatkossakin perusteltu linja.
EnglishIf a standard baseline can be established, this will guarantee transparency, consistency and portability among the host of development trends within the EU's borders.
Mikäli voidaan muodostaa perusvaatimustaso, voidaan taata monenlaisten kehityssuuntien avoimuus, yhdenmukaisuus ja siirrettävyys EU:n alueella.
EnglishIn addition, Australia was granted a provision to include in its 1990 emission baseline the emission from land-use changes as equivalent to industrial emissions.
Lisäksi Australialle myönnettiin mahdollisuus sisällyttää vuoden 1990 päästötasoonsa maankäytön muutoksista johtuvat päästöt teollisuuspäästöjen veroisena.
EnglishSo as to bring about greater transparency and stringency, we have proposed a baseline budget, which should be implemented at the beginning of each legislative cycle.
Avoimuuden lisäämiseksi ja rahapolitiikan kiristämiseksi olemme siten ehdottaneet perusbudjettia, joka pantaisiin täytäntöön kunkin lainsäädäntökauden alussa.
EnglishIf the Governing Council’s assumptions and baseline scenario continue to be confirmed, it will remain warranted to further withdraw monetary accommodation.
Jos EKP:n neuvoston oletukset ja perusskenaario osoittautuvat vastaisuudessakin oikeiksi, rahapolitiikan elvyttävän virityksen muuttaminen edelleen on jatkossakin perusteltu linja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "baseline":

baseline