EN

base {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Will the Commission be making sure there is a legal base for that to happen?
Aikooko komissio varmistaa, että tälle on olemassa oikeudellinen perusta?
The legal base for the agency is perfectly adequate and does not need to be amended.
Viraston oikeudellinen perusta on täysin asianmukainen, eikä sitä tarvitse muuttaa.
Spain is holding up under the economic crisis because it has an industrial base.
Espanja on kestänyt talouskriisissä, koska sillä on teollinen perusta.
There has to be a sound scientific base for any of the actions or measures we propose.
Kaikilla ehdottamillamme toimilla tai toimenpiteillä on oltava vankka tieteellinen pohja.
Swedish experience suggests that it is wise to have as broad a base as possible.
Voin tässä yhteydessä sanoa, että Ruotsin kokemuksen perusteella tämä pohja pitää tehdä mahdollisimman laajaksi.
This will make it possible gradually to establish a broader base of research activities throughout Europe.
Tämän ansiosta on mahdollista luoda vähitellen laajempi pohja tutkimustoiminnalle kaikkialla Euroopassa.
In addition, Frontex, of which so much is expected, is based in Warsaw.
Lisäksi Frontexin, jolta odotetaan niin paljon, päämaja on Varsovassa.
Based in Baden-Württemberg, the Commission tends the graves of 90 000 victims of war and tyranny in Baden-Württemberg alone.
Yhdistyksen päämaja on Baden-Württembergissa, ja se hoitaa 90 000:ta sodan ja tyrannian uhrin hautaa yksinomaan Baden-Württembergissa.
There are, as the Commissioner remarked, many European companies which have their headquarters in Hong Kong and there are 44 Hong Kong based banks incorporated in the European Union itself.
Kuten komissaari huomautti, monilla Euroopan yrityksillä on päämaja Hongkongissa ja Euroopan unionissa on 44 pankkia, joiden kotipaikka on Hongkong.
base (myös: den, hole, lair, nest, nidus)
base (myös: house, residence)
base (myös: constitutive)
2. Armeija
However, Djibouti is the main base of the French army in Africa.
Djiboutihan on Ranskan sotavoimien pääasiallinen tukikohta Afrikassa.
Chechnya has become a base camp for international terrorism and the trafficking of arms and drugs.
eniasta on tullut kansainvälisen terrorismin sekä ase- ja huumekaupan tukikohta.
It seems that the unilateral interests of Russia, which has its army base on these straits, have been given priority.
Näyttää siltä, että etusijalle on asetettu Venäjän, jolla on armeijan tukikohta tässä salmessa, yksipuoliset edut.
3. Arkeologia
base
The Commission has based itself on already accepted international standards.
Komission kanta perustuu jo hyväksyttyihin kansainvälisiin normeihin.
The common position is not entirely based on scientific fact.
Yhteinen kanta ei perustu kokonaan tieteellisiin tosiseikkoihin.
Subject: Supposed position of the Spanish Presidency on the creation of a Union senate based on the Committee of the Regions
Aihe: Puheenjohtajavaltio Espanjan oletettu kanta unionin senaatin perustamiseen alueiden komitean pohjalta
4. Urheilu
base
5. Matematiikka
6. Kemia
base
FI

BASE-hyppy {substantiivi}

volume_up
BASE-hyppy

Esimerkkejä "base"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Lissabonin sopimuksessa myös vahvistetaan oikeusperusta humanitaariselle avulle.
EnglishSome of our amendments clarified and strengthened Article 152 as the legal base.
Jotkin tarkistuksistamme selvensivät ja lujittivat 152 artiklaa oikeusperustana.
EnglishTherefore the communication must be target-oriented and should have a legal base.
Viestinnän on näin ollen oltava kohdennettua ja sillä on oltava oikeusperusta.
EnglishI am also against the idea of a double legal base which some people have proposed.
Lisäksi vastustan kaksinkertaista oikeusperustaa, jota jotkut ovat ehdottaneet.
EnglishIf the economy lacks trust and an ethical and moral base, it cannot be developed.
Talous ei voi kehittyä ilman luottamusta sekä eettistä ja moraalista perustaa.
EnglishIndeed, it is based on free will, and this is what we need to base ourselves on.
Siinä on nimittäin kysymys vapaaehtoisuudesta, jota meidän on käytettävä perustana.
EnglishThe Commissioner will say that the legal base in Article 137 will not permit this.
Komission jäsen toteaa varmaankin, ettei 137 artiklan oikeusperusta salli sitä.
EnglishWe need multinational companies to base their businesses within our continent.
Tarvitsemme ylikansallisia yhtiöitä, jotka sijoittavat yrityksiään maanosaamme.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Ongelmana on yleinen ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin kohdistuva kuormitus.
EnglishThe detainees at the Guantánamo naval base are not soldiers in an organised army.
Guantánamon laivastotukikohdan vangit eivät ole järjestäytyneen armeijan sotilaita.
EnglishIf you don't see subscores and a base score, tap or click Rate this computer.
Jos et näe osapistemääriä ja peruspistemäärää, valitse Luokittele tämä tietokone.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Minun on kuitenkin myös ilmaistava huoleni oikeusperustasta ja soveltamisalasta.
EnglishThe committee's proposal broadens the tax base by removing some of the exemptions.
Valiokunnan ehdotus laajentaa veropohjaa jättämällä pois useimmat poikkeukset.
EnglishThe Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
Komissio tekee ehdotuksensa yhdeksi oikeudelliseksi perustaksi aikaisin tammikuussa.
EnglishAt the same time, in any case, we must base the relationship on reciprocity.
Samanaikaisesti meidän on joka tapauksessa perustettava suhde vastavuoroisuuteen.
EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Euroopan unioni rakennettiin ja sitä on vahvistettava yhteisten arvojen perusteella.
EnglishI have to take note of those and I have to base my future actions on those facts.
Minun on otettava tämä huomioon ja perustettava tulevat toimeni näihin tosiasioihin.
EnglishThe European Commission will then base its definitive aid programme on these figures.
Euroopan komissio päättää sitten tältä pohjalta lopullisesta avustusohjelmastaan.
EnglishThe case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
Asia koskee Sevastopolin laivastotukikohdan vuokrauksen jatkamista vuoteen 2050.
English   .As regards the regulation, I voted in favour of keeping a dual legal base.
   . Asetuksen kohdalla äänestin sen puolesta, että kaksi oikeusperustaa säilytetään.