EN

barriers {monikko}

volume_up
barriers (myös: obstacles)
It is imperative that we remove the fiscal, bureaucratic and financial barriers.
Meidän on poistettava verotukseen, byrokratiaan ja rahoitukseen liittyvät esteet.
The barriers of the past in Ireland will be eroded and a new Ireland will evolve.
Menneisyyden esteet poistuvat Irlannista, ja tilalle kehittyy uusi Irlanti.
The functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
. - (PL) Sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat edelleen lukuisat esteet.
barriers
I am therefore aware of what geographical barriers are and how the European Union can help to break them down.
Tiedän siis, mitä maantieteelliset raja-aidat ovat ja missä määrin Euroopan unioni voi madaltaa niitä.
Then, through those institutions, we can work together in our common interests and break down the barriers of the past.
Näiden instituutioiden ansiosta voimme yhdessä puolustaa yhteisiä etujamme ja kaataa menneisyyden raja-aidat.

Esimerkkejä "barriers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNo barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
Markkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
EnglishConsumer policy must not be allowed to be an excuse for erecting trade barriers.
Kuluttajapolitiikka ei voi olla tekosyy kaupankäynnin esteiden pystyttämiseksi.
EnglishIt is imperative that we remove the fiscal, bureaucratic and financial barriers.
Meidän on poistettava verotukseen, byrokratiaan ja rahoitukseen liittyvät esteet.
EnglishAs you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Kuten luultavasti tiedätte, puheenjohtajakautemme motto on "Esteetön Eurooppa".
EnglishUnless we are prepared to deal with those barriers, there will be no coordination.
Ellemme ole valmiita käsittelemään näitä esteitä, yhteensovittamista ei tapahdu.
EnglishIt is about the single European market and the removal of unwarranted barriers.
Kyse on Euroopan yhteismarkkinoista ja perusteettomien esteiden poistamisesta.
EnglishWe must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
Meidän on poistettava protektionistiset esteet voidaksemme elvyttää sisämarkkinat.
EnglishPrime Minister, you are wrong when you say that there should not be any barriers.
Arvoisa pääministeri, olette väärässä, kun sanotte, että ei pidä olla rajoja.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Nämä ovat täysin selviä esteitä, jotka olisi purettava järjestelmällisesti...
EnglishIt is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Luonto itse asettaa rajat mahdottomille ja luonnonvastaisille risteytyksille.
EnglishImport barriers lead to bananas being more expensive than they would otherwise be.
Tuontiesteet aiheuttavat sen, että banaanit ovat kalliimpia kuin muutoin olisivat.
EnglishI am not putting up barriers; the overall picture is more important than the detail.
En ole rakentamassa esteitä: kokonaisuus on paljon tärkeämpi kuin yksityiskohdat.
EnglishSubject: Elimination of barriers to the free movement of labour between Member States
Aihe: Työvoiman vapaan liikkuvuuden esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä
EnglishThis relates to oligopolies and monopolies, but also to barriers to market access.
Tämä liittyy oligopoleihin ja monopoleihin mutta myös markkinoillepääsyn esteisiin.
EnglishBarriers in these areas have been in place in the Japanese market for decades.
Näihin aloihin liittyviä esteitä on ollut Japanin markkinoilla vuosikymmenien ajan.
EnglishIn this framework, many trade barriers have been demolished since November 1995.
Näissä puitteissa on poistettu monia kaupan esteitä vuoden 1995 marraskuusta lähtien.
EnglishThe European Union has come a long way in eliminating barriers in the single market.
Euroopan unioni on tehnyt pitkään töitä yhteismarkkinoiden esteiden poistamiseksi.
EnglishThe barriers of the past in Ireland will be eroded and a new Ireland will evolve.
Menneisyyden esteet poistuvat Irlannista, ja tilalle kehittyy uusi Irlanti.
EnglishThe key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
Tärkeintä on poistaa esteet tuotteiden tuonnilta alhaisen tulotason maista.
EnglishWorld hunger and the elimination of barriers to trade with the poorest countries
Maailman nälkäongelma ja köyhimpien maiden kanssa käytävän kaupan esteiden poistaminen

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "barrier":

barrier
English
sound barrier