"Barents Sea" - Suomenkielinen käännös

EN

"Barents Sea" suomeksi

EN

Barents Sea {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Barents Sea
Mr Väyrynen tabled these in order to have the Barents Sea included in the Baltic Sea region, and I have found that a number of Members do not agree with this.
Kollega Väyrynen on esittänyt ne tarkistukset, jotta Barentsinmeri lisättäisiin Itämeren alueeseen kuuluvaksi.
Furthermore, another northern sea must be included in all co-operation actions, and that is the Barents Sea, which has an immense economic bearing on policy, from the EU standpoint also.
Sen lisäksi täytyy kaikessa yhteistoiminnassa ottaa huomioon myös muu pohjoinen ulottuvuus eli Barentsinmeri, johon liittyy suuria taloudellisia mahdollisuuksia myös EU: n näkökulmasta.

Esimerkkejä "Barents Sea"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI live in northern Sweden, and we have this problem in the region of the Barents Sea.
Asun Pohjois-Ruotsissa, ja tämä ongelma esiintyy Barentsin meren alueella.
EnglishThis poses a major threat to the Barents Sea and the Arctic environment.
Tämä aiheuttaa vakavan uhan Barentsinmerelle ja arktiselle ympäristölle.
EnglishLet us choose natural gas, it can be found in the north in the Barents Sea area as Mr Pohjamo said.
Otetaan maakaasu, sitä on pohjoisessa Barentsin alueella, niin kuin herra Pohjamo sanoi.
EnglishThe source of the gas will be the Russian Stockman field in the Barents Sea.
Kaasun lähde on Venäjän Stockman-kenttä Barentsinmerellä.
EnglishBarents and Baltic Sea cooperation is not financed by the Union at all.
Barents- ja Itämeri-yhteistyötä unioni ei rahoita lainkaan.
EnglishIn external relations it encompasses the Baltic Sea and Barents Sea areas and the whole of the Arctic region.
Ulkosuhteissa sen piiriin kuuluvat Itämeren ja Barentsin alueet sekä koko arktinen alue.
EnglishAs Mr Tindemans said in his report, the Baltic and Barents Sea cooperation areas partly overlap.
Kuten Tindemansin mietinnössä todetaan, Itämeren ja Barentsin yhteistyöalueet ovat osittain päällekkäisiä.
EnglishHowever, we would like to stress the importance of setting up a similar programme for the Barents Sea area.
Haluamme kuitenkin painottaa, että on tärkeää, että vastaava ohjelma luodaan Barentsin alueelle.
EnglishThe Barents Sea, on the other hand, is threatened by nuclear waste and the exploitation of natural resources on the seabed.
Barentsinmerta taas uhkaavat ydinjätteet sekä merenpohjan luonnonvarojen hyödyntäminen.
EnglishOn behalf of the Liberal Group I have tabled two additional amendments referring to cooperation in the Barents Sea area.
Olen jättänyt liberaaliryhmän nimissä kaksi sitä täydentävää muutosesitystä, jotka koskevat Barentsin alueen yhteistyötä.
EnglishIts action plan should extend into the northern region to include Greenland and Alaska, to say nothing of the Barents Sea.
Sen toimintasuunnitelma pitää ulottaa pohjoiselle alueelle aina Grönlantia ja Alaskaa myöten Barentsinmerestä puhumattakaan.
EnglishHowever, in the north of the Union - in the Baltic and Barents Sea regions - regional cooperation is also developing.
Kuitenkin Euroopan unionin pohjoisessa osassa Itämerellä ja Barentsin alueella on myös kehittymässä olevaa alueellista yhteistyötä.
EnglishAmong other things the gas and oil resources of the Barents Sea area are an important reserve also in terms of European energy provision.
Muun muassa Barentsin alueen kaasu- ja öljyvarat muodostavat tärkeän reservin myös Euroopan energiahuollon kannalta.
EnglishWe also support the proposal for a special initiative to promote local and regional cooperation around the Baltic and the Barents Sea.
Tuemme myös ehdotusta erityisestä aloitteesta, joka koskee paikallista ja alueellista yhteistyötä Itämeren ja Barentsinmeren alueella.
EnglishThe countries around the Baltic and Barents Sea are especially well placed to establish more opportunities for cooperation with Russia.
Rajanaapuruus Venäjän kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiselle erityisesti Itämeren ja Barentsin alueiden valtioiden kesken.
EnglishWe should follow the good examples provided here, for example, in the cooperation between Norway and Russia in the Shtokman Field in the Barents Sea.
Meidän on noudatettava asiaan liittyviä hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Norjan ja Venäjän välistä yhteistyötä Štokmanin kaasukentällä Barentsinmerellä.
EnglishFinally, I hope that all members will support my amendments aimed at ensuring that the Barents Sea area is given the place in the report which it deserves.
Lopuksi, toivon kaikkien parlamentin jäsenten tukea muutosehdotuksilleni, jotka tähtäävät siihen, että Barentsin alue saisi mietinnössä sille kuuluvan aseman.
EnglishIn addition, all the Member States of the Barents Sea Council are also members of the Council of Baltic States and the Commission is involved in both on the same terms.
Lisäksi kaikki Barentsin neuvoston jäsenmaat ovat jäseninä myös Itämeren valtioiden neuvostossa, ja komissio on samalla tavoin mukana molemmissa.
EnglishAs a gas pipeline is being built from the Barents Sea to Germany we will also need investment from Member States to prevent environmental damage resulting from gas production.
Kun rakennetaan kaasuputkia Barentsinmereltä Saksaan, tarvitaan myös jäsenvaltioiden investointeja kaasuntuotannon ympäristötuhojen torjumiseksi.
EnglishMr Väyrynen tabled these in order to have the Barents Sea included in the Baltic Sea region, and I have found that a number of Members do not agree with this.
Kollega Väyrynen on esittänyt ne tarkistukset, jotta Barentsinmeri lisättäisiin Itämeren alueeseen kuuluvaksi. Olen todennut, että useat kollegat eivät kannata tätä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Barents Sea" suomeksi

sea substantiivi
Finnish
open sea substantiivi
caught between the devil and the deep blue sea
by the sea adverbi
Finnish
calcite sea substantiivi
aragonite sea substantiivi
at the sea interjektio
Finnish
marginal sea substantiivi
Finnish
view of the sea substantiivi