"to banish" - Suomenkielinen käännös

EN

"to banish" suomeksi

EN

to banish [banished|banished] {verbi}

volume_up
Nobody speaking in this debate can banish these images.
Kukaan tähän keskusteluun osallistuneista ei voi karkottaa kyseisiä kuvia mielestään.
We give our staunch support to a policy that outlaws war and military violence, banishing it from the lives of all peoples.
Puollamme voimakkaasti politiikkaa, joka tuomitsee sodan ja sotilaallisen väkivallan ja karkottaa ne kansojen elämästä!
This idea appealed to the older generation, mainly, as a means of banishing war from our continent.
Tämä ajatus viehätti vanhempaa sukupolvea pääasiassa sen vuoksi, että se nähtiin keinona karkottaa sota mantereeltamme.
to banish (myös: to shoo)

Esimerkkejä "to banish"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commissioner's speech soothed and calmed our worries, but did not banish them completely.
Komission jäsenen puhe tyynnytti ja rauhoitti meitä, mutta se ei hälventänyt huoliamme kokonaan.
EnglishNobody speaking in this debate can banish these images.
Kukaan tähän keskusteluun osallistuneista ei voi karkottaa kyseisiä kuvia mielestään.
EnglishIt is for all of us to demand that the civil law should banish such things from every society.
Meidän on kaikkien vaadittava, että lailla poistetaan sellaiset ongelmat kaikista yhteiskunnista.
EnglishEconomic growth alone will not banish unemployment, and structural interventions will thus ultimately also be necessary.
Yksin talouden kasvu ei poista työttömyyttä, on siis lopultakin puututtava rakenteisiin.
EnglishNot quarrelsome, narrow-minded politicians who would like to banish art and culture to the dungeons.
Ei pienisieluisia, ahdasmielisiä poliitikkoja, jotka haluavat sulkea taiteen ja kulttuurin norsunluutorniin.
EnglishIt is time to banish the notion that the future of climate change policy is coterminous with the Kyoto Protocol.
On aika luopua ajatuksesta, että ilmastopolitiikan tulevaisuus päättyy samaan aikaan kuin Kioton pöytäkirja umpeutuu.
EnglishIt can be resurrected, and we, in the safe haven of the European Parliament, should not banish that thought from our minds.
Se saa taas uutta puhtia, emmekä me täällä Euroopan parlamentin suojatuissa tiloissa saisi pyyhkiä sitä pois mielestämme.
EnglishI should like to banish totally the suspicion that we might be discussing something which would then require formalisation.
Haluamme ehdottomasti häivyttää epäilyksen, että nyt voitaisiin puhua jostakin, joka huomenna on hyväksyttävä virallisesti.
EnglishWe clearly have to ensure that all the Member States banish from their pensions systems discrimination on the grounds of gender.
On selvää, että meidän on varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot poistavat eläkejärjestelmistään sukupuoleen perustuvan syrjinnän.
EnglishI would also like to hear your analysis, Mr Van Rompuy, as, if this double fear is unfounded, we really must banish it.
Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, haluaisin kuulla myös teidän analyysinne, sillä jos pelko on aiheeton, meidän on poistettava se.
EnglishHowever, this is work for the long haul; it will take many years for the scars of the past to heal and to banish the mistrust and suspicion.
Tämä on kuitenkin pitkän tähtäimen työtä; menee monta vuotta ennen kuin menneisyyden arvet parantuvat ja epäluottamus ja epäily lakkaavat.
EnglishThe underlying political objective was to strengthen Franco-German solidarity, banish the spectre of war and open the way to European integration.
Poliittisena tavoitteena oli lujittaa saksalais-ranskalaista solidaarisuutta, hälventää sodan uhkakuvaa ja käynnistää Euroopan yhdentyminen.
EnglishThe fight against those who deny the right to information and against the terrorists who want to banish the right to information.
Tämä on taistelua niitä tahoja vastaan, jotka kieltävät oikeuden saada tietoa, ja sellaisia terroristeja vastaan, jotka haluavat poistaa oikeuden tiedonsaantiin.
EnglishIf there is one thing that I do in the company of my dissident colleagues, it is to banish any rancour against my political adversaries from my soul.
Yhdestä asiasta pidän kiinni toisinajattelijakollegoideni seurassa: karkotan sisimmästäni kaiken katkeruuden poliittisia vastustajia kohtaan.
EnglishThey underline our Parliament’s awareness of the problem and its desire to resolve every aspect of it, that is to say to banish sexual slavery from our society.
Ne osoittavat, että parlamentti on tietoinen ongelmista ja haluaa ratkaista ne kokonaisuudessaan eli kieltää nykymaailmassa harjoitetun seksiorjuuden.
EnglishFurthermore, it must be a stable economic project, which will entail investment in the east of the country, and be able to banish the centuries of backwardness.
Sen on lisäksi oltava kestävä taloudellinen hanke, jossa investoidaan maan itäosaan, ja sen on päästävä eroon jälkeenjääneisyyden vuosisatojen vaikutuksista.
EnglishIt will be much more difficult for us to detach ourselves from it at an emotional level, to recognise it as an unethical penalty and banish it forever from human consciousness.
Paljon vaikeampaa meidän on irrottautua siitä emotionaalisella tasolla ja myöntää, että se on epäeettinen rangaistus, sekä karkottaa se ihmisten tietoisuudesta.
EnglishEither we increase the rate of purchasing, muster optimism and dynamism and banish unemployment, or the credibility of the European unification process is in jeopardy.
Meidän on lisättävä ostovoimaa, lujitettava optimismia ja dynaamisuutta sekä kitkettävä työttömyys, koska muussa tapauksessa Euroopan yhdentymisprosessin uskottavuus alkaa horjua.
EnglishWe must banish the idea that economic growth must of necessity go hand in hand with transport growth, for, otherwise, we will soon find ourselves stuck in a permanent traffic jam.
Meidän on luovuttava ajatuksesta, jonka mukaan talouskasvun on kuljettava käsi kädessä liikenteen kasvun kanssa, tai muuten seisomme pian jatkuvassa liikenneruuhkassa.
EnglishAs part of the struggle to banish fear, these days in the Basque Country and in the rest of Spain there is a popular, civic and peaceful backlash against the tyranny of murderous terrorism.
Baskimaassa ja muualla Espanjassa on nyt syntynyt pelkoa uhmaava kansanliike, rauhanomainen kansalaisliike, joka vastustaa murhanhimoisen terrorismin harjoittamaa vainoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "banishment":

banishment