EN

ballots {monikko}

volume_up
Equally, the Union must demand transparency in the voting process and reject secret ballots, a practice that really exists, especially when it comes to listing species in annexes.
Euroopan unionin on niin ikään vaadittava äänestysmenettelyn avoimuutta ja torjuttava salaiset äänestykset, jollaisia todella pidetään erityisesti liitteiden lajiluetteloista.

Esimerkkejä "ballots"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI was not in favour of the two recent ballots on the calendar of sessions 2003.
. (EN) En kannattanut kahta taannoista äänestystä istuntokalenterista vuodeksi 2003.
EnglishEmployees use ballots to agree upon the conditions under which they wish to work.
Työntekijät äänestävät sopiakseen ehdoista, joilla he haluavat tehdä työtä.
EnglishElection of Quaestors of Parliament (first, second and third ballots)
Euroopan parlamentin kvestorien vaali (ensimmäinen, toinen ja kolmas äänestyskierros)
English(In successive ballots the following were elected Quaestors of the European Parliament:
(Seuraavat jäsenet valittiin perättäisissä äänestyksissä Euroopan parlamentin kvestoreiksi:
EnglishMembers voting: 464 Blank or void ballots: 9 Votes cast: 455
Äänestäjien määrä: 464 Tyhjät tai mitättömät äänestysliput: 9 Annetut äänet: 455
EnglishI can only conclude, in the light of the international ballots, that it is perhaps too late.
Kansainvälisten äänestysten valossa minun on pakko todeta, että on ehkä jo liian myöhäistä.
EnglishElection of Vice-Presidents (first, second and third ballots)
Varapuhemiesten vaali (ensimmäinen, toinen ja kolmas äänestyskierros)
EnglishBut in the meantime you keep announcing the results of the ballots.
Mutta te annoitte aina välillä yksittäisiä äänestystuloksia.
EnglishHaving said that, however, Rule 136(4) lays down a specific procedure for such secret ballots.
Tämän todettuani sanon, että 136 artiklan 4 kohdassa annetaan täsmälliset määräykset suljetuista lippuäänestyksistä.
EnglishThe first concerns the issue of secret ballots.
Ensimmäinen koskee kysymystä salaisista äänestyksistä.
EnglishBlank or spoiled ballots - 26;
EnglishBlank or spoilt ballots: 7.
EnglishVoters who are illiterate in this way do not know what or whom they are voting for when they go to the ballots and they do not understand the programmes.
Tällä tavalla lukutaidoton ei äänestäessään tiedä, mitä äänestää ja ketä äänestää eikä ymmärrä ohjelmia.
EnglishThe other 20 all replied in one way or another that they intended to forge ahead at once without waiting for the outcome of the national ballots.
Muut 20 vastasivat tavalla tai toisella, että he aikovat saman tien edetä nopeasti odottamatta kansanäänestyksiä.
EnglishCan we rely upon the EU doing everything in its power to oppose the holding of secret ballots in these votes?
Ensimmäiseksi siis kysynkin, voimmeko luottaa siihen, että EU tekee kaiken voitavansa salaisten äänestysten vastustamiseksi.
EnglishI should like to tell Mr Sjöstedt that we are totally against secret ballots and I can confirm that we will vote against that.
Haluan ilmoittaa jäsen Sjöstedtille, että vastustamme tiukasti salaisia äänestyksiä, ja voin vakuuttaa, että äänestämme niitä vastaan.
EnglishWe feel part of a process that allowed the Iraqis to have their say on the constitution by casting their ballots on the referendum day.
Tunnemme olevamme osa sitä prosessia, jonka myötä irakilaisten oli mahdollista kertoa mielipiteensä perustuslaista äänestämällä kansanäänestyksessä.
English   It is becoming clear that the point of order relates to the application of Rule 162 on secret ballots, in accordance with the request made.
   On entistä selvempää, että työjärjestystä koskeva huomautus liittyy 162 artiklan soveltamiseen salaisiin äänestyksiin, esitetyn pyynnön mukaisesti.
EnglishIf they start doing that, they will get into conflict with the parties on whose ballots we were all elected, and with the voters represented by these parties.
Jos ne alkavat tehdä näin, ne joutuvat ristiriitaan niiden puolueiden kanssa, joiden äänillä meidät kaikki valittiin, ja näiden puolueiden edustamien äänestäjien kanssa.
EnglishLet me remind you that pursuant to Rule 14 of the Rules, to be elected a candidate must obtain an absolute majority of votes cast after the first three ballots.
Muistutan, että työjärjestyksen 14 artiklan mukaisesti ehdokkaan täytyy saada kolmella ensimmäisellä äänestyskierroksella ehdoton enemmistö annetuista äänistä tullakseen valituksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ballot":

ballot