EN

balanced {adjektiivi}

volume_up
A properly balanced information society cannot develop if it is merely market-driven.
Tasapainoinen tietoyhteiskunta ei voi kehittyä pelkästään markkinavetoisesti.
The draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced.
Ulkoasiainvaliokunnassa äänestämämme päätöslauselmaluonnos oli tasapainoinen.
But the Commission nonetheless believes that it is a balanced compromise.
Komission mielestä tämä on siitä huolimatta tasapainoinen kompromissi.
The broad and balanced involvement of the participants is of fundamental importance.
Toimijoiden laaja tasapuolinen osallistuminen on olennaisen tärkeää.
Balanced participation of women and men in the decision-making process
Miesten ja naisten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon
This is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
Tämä ehdotus ei mielestäni ole protektionistinen vaan erittäin tasapuolinen.

Esimerkkejä "balanced"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I should like to congratulate Mr Böge on his balanced report.
   –. – Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Bögeä tasapainoisesta mietinnöstä.
EnglishThis is a balanced piece of legislation and one which I feel happy to support.
Lainsäädäntöehdotus on tasapainoinen, ja olen iloinen voidessani kannattaa sitä.
EnglishI can tell you at this stage that my group considers this to be a balanced report.
Voin tässä vaiheessa kertoa teille, että ryhmäni pitää mietintöä tasapainoisena.
EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
EnglishThis proposal allows Parliament’s expectations to be met in a balanced manner.
Ehdotuksen mukaan parlamentin odotuksiin voidaan vastata tasapainoisella tavalla.
EnglishOtherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
Muuten ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa.
EnglishMultiple, balanced and realistic sanctions are provided for in the directive.
Direktiivissä säädetään useista tasapainoisista ja realistisista seuraamuksista.
EnglishTogether they have produced a comprehensive and balanced report, which I commend.
He ovat laatineet yhdessä kattavan ja tasapainoisen mietinnön, jota haluan kiittää.
EnglishWe achieved broad and balanced consensus regarding the necessary amendments.
Saavutimme laajan ja tasapainoisen yhteisymmärryksen tarvittavista korjauksista.
EnglishThe common position forms a balanced text which we should not tinker with too much.
Yhteinen kanta muodostaa tasapainoisen tekstin, jota emme saa liikaa korjailla.
English   – Mr President, I wish to thank Commissioner Rehn for a well-balanced report.
   – Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsen Rehniä tasapuolisesta julkilausumasta.
EnglishI see the text we adopted at first reading as being a reasonably balanced one.
Mielestäni ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymämme teksti on varsin tasapainoinen.
EnglishWe also have legislation for a balanced budget - the Pact for Stability and Growth.
Meillä on myös budjettitasapainoa koskeva lainsäädäntö - vakaus- ja kasvusopimus.
EnglishI would also like to congratulate Mr Ettl for his objective and balanced report.
Samalla onnittelen herra Ettliä asiallisesta ja tasapainoisesta mietinnöstä.
EnglishThis is precisely the reason why I support a balanced policy for granting funds.
Juuri tästä syystä kannatan tasapainoista politiikkaa rahojen myöntämisessä.
EnglishCommission expert groups and balanced representation and transparency (debate)
Komission asiantuntijaryhmät ja tasapainoinen edustus ja avoimuus (keskustelu)
EnglishMy second comment concerns the balanced division of time between work and family.
Toinen huomautukseni koskee tasapuolista ajankäyttöä työn ja perheen välillä.
EnglishLet me begin by warmly thanking the rapporteur, Mr Klinz, for his balanced report.
Aloitan kiittämällä lämpimästi esittelijä Wolf Klinziä tasapainoisesta mietinnöstä.
EnglishWe therefore need to ensure they are regulated in an effective and balanced way.
Tästä syystä on varmistettava, että niitä säännellään tehokkaasti ja tasapainoisesti.
EnglishI consider the reports to be well-balanced, particularly Mr Cunha's report.
Mietinnöt ovat mielestäni erittäin tasapainoisia, etenkin jäsen Cunhan mietintö.