"b.c." - Suomenkielinen käännös

EN

"b.c." suomeksi

volume_up
b.c. {adv.} [lyhenne]
FI
EN

b.c. {adverbi} [lyhenne]

volume_up
1. "Before Christ", Historia
Greece started them in 776 B.C., when we all know what the framework of organised life was in Europe.
Kreikka järjesti ensimmäiset olympialaiset vuonna 776 eKr. Kaikki tiedämme, mikä oli silloinen maailmanjärjestys Euroopassa.
How can it claim the history of Macedonia, which dates back to the fifth century B.C.?
Kuinka se voi vaatia itselleen Makedonian historiaa, jonka juuret juontavat viidennelle vuosisadalle eKr?
I am also taking the liberty of pointing out that the phenomenon has existed since the sixth century B.C.
Rohkenen myös todeta, että kyseinen ilmiö on ollut olemassa 500-luvulta eKr. lähtien.

Esimerkkejä "b.c."-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt establishes a list of endangered species in four annexes (A, B, C and D).
Siinä esitetään luettelo uhanalaisista lajeista neljässä liitteessä (A, B, C ja D).
EnglishThus, I cannot endorse the amendment switching copper from section B to section C.
En sen vuoksi voi myöskään tukea tarkistusta, jossa kupari siirretään C osaan B osan sijasta.
EnglishIt mentions 3a, 3b and 3c, but 3d seems to be missing.
Artiklassa mainitaan 3 artiklan a kohta, b kohta ja c kohta, mutta d kohta näyttää puuttuvan.
EnglishWill you now follow Parliament’s example and opt for a level of ambition that lies between B and C?
Seuraatteko nyt parlamentin esimerkkiä ja valitsette tavoitetason, joka sijoittuu B- ja C-skenaarion välille?
EnglishA division into A, B and even C teams is not acceptable.
Jakoa A-, B- ja jopa C-ryhmiin ei voida hyväksyä.
English- Before the vote on recitals B and C
- Ennen johdanto-osan B ja C kappaleesta toimitettua äänestystä:
EnglishThe categories recognised at EU level are: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE.
EU:n tasolla tunnustetut ajokorttiluokat ovat: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.
EnglishAmendments and consolidated versions are also numbered chronologically: a, b, c, etc.
Myös muutokset ja konsolidoidut toisinnot ovat aikajärjestyksessä, kuten alla olevasta kuvasta näkyy (a, b, c, d, e).
EnglishAnd the entry grades are D4, D3, C5, B5, A8 and A7.
Nämä virkaluokat ovat D4, D3, C5, B5, A8 ja A7.
EnglishParagraph 27(b) should begin ‘to create 46 posts (21 A*, 1 temporary A*, 19 B* and 5 C*)’.
27 kohdan b alakohdan alussa olisi luettava "perustetaan 46 virkaa (21 A*-virkaa, 1 väliaikainen A*-toimi, 19 B*-virkaa, 5 C*-virkaa).
EnglishGreece started them in 776 B.C., when we all know what the framework of organised life was in Europe.
Kreikka järjesti ensimmäiset olympialaiset vuonna 776 eKr. Kaikki tiedämme, mikä oli silloinen maailmanjärjestys Euroopassa.
EnglishWho wants to drive around with B- or C-class tyres if they can also use an environmentally friendly A-class version?
Kuka haluaisi ajella B- tai C-luokan renkailla, jos on mahdollista valita ympäristöystävällinen A-luokan versio?
EnglishI think that we must then vote in favour of Article 1(2)(b)c and lastly, on Article 1(2)(b)d.
Meidän pitäisi mielestäni äänestää ensin 1 artiklan 2 kohdan b c alakohdasta. Kolmanneksi äänestämme 1 artiklan 2 kohdan b d alakohdasta.
EnglishThis modification allows parties in a B to C contract to contract in favour of the seller' s jurisdiction.
Tämä mukautus sallii yrityksen ja kuluttajan välillä tehdyn sopimuksen osapuolten sitoutua myyjän tuomioistuimen päätökseen.
EnglishFor entry to the interim grades, in particular grades D1, C3, C1, B3, B1 and A5, the age limit is generally 50.
Keskivirkaluokkien kohdalla, ja tarkoitan tässä luokkia D1, C3, C1, B3, B1 ja A5, noudatetaan yleistä 50 vuoden yläikärajaa.
EnglishThe following categories AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE are recognised throughout Europe.
Ajokorttiluokat AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE tunnustetaan kaikkialla Euroopassa.
EnglishInfectious diseases such as HIV and Hepatitis B and C have reached high prevalence amongst intravenous drug users.
Sellaiset tartuntataudit kuten HIV sekä B- ja C-hepatiitti ovat levinneet laajalle suonensisäisten huumeiden käyttäjien keskuudessa.
EnglishThese rights are inseparable from EU citizenship, as are the other rights contained in paragraphs b), c) and d) of Article 8.
Näitä oikeuksia ei voida erottaa unionin kansalaisuudesta, mikä koskee myös muita 8 artiklan b, c ja d kohtiin sisältyviä oikeuksia.
EnglishContaminated needles can transmit more than 20 dangerous blood-borne pathogens, including hepatitis B, hepatitis C and HIV.
Saastuneista neuloista voi saada yli 20 vaarallista veren kautta tarttuvaa taudinaiheuttajaa, muun muassa B-hepatiitin, C-hepatiitin ja HIV:n.
EnglishSOME ARE — The following categories are recognised in all EU countries AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE.
OSA PÄTEE — Seuraavat ajokorttiluokat tunnustetaan kaikissa EU-maissa: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE.