EN

awareness {substantiivi}

volume_up
This awareness is undoubtedly bound up with the consequences of globalisation.
Tämä tietoisuus on kiistatta sidoksissa globalisaation seurauksiin.
Consciousness consists of all those states of feeling or sentience or awareness.
Tietoisuus rakentuu kaikista tunteista, tuntemuksista ja asioiden tiedostamisesta.
On top of this, there is an increasing awareness of the climate change agenda.
Lisäksi tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntymässä.

Esimerkkejä "awareness"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Toimenpiteiden tarpeesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ollaan yhä tietoisempia.
EnglishConsciousness consists of all those states of feeling or sentience or awareness.
Tietoisuus rakentuu kaikista tunteista, tuntemuksista ja asioiden tiedostamisesta.
EnglishIn this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
Tältä osin on äärimmäisen tärkeää parantaa asianomaisten yhteisöjen tietämystä.
EnglishThis also displays political awareness of the environmental problems affecting us.
Tämä osoittaa myös poliittista tietoisuutta meitä koskevista ympäristöongelmista.
EnglishThey receive Europarty funds to promote European awareness among the people.
Ne saavat europuoluetukea edistääkseen kansalaisten eurooppalaista tietoisuutta.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Näin ollen on selvää, että tietoisuuden lisääminen ja torjuntakampanjat toimivat.
EnglishWhenever change is initiated, however, intensive awareness-raising is required.
Jokaisen muutoksen alkuvaiheessa on kuitenkin tehtävä intensiivistä valveutustyötä.
EnglishThe Commission promotes awareness of consumer rights through various instruments.
Komissio edistää kuluttajan oikeuksia koskevaa tietoa erilaisilla välineillä.
EnglishAwareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
On näin ollen vielä tärkeämpää lisätä tietoisuutta sosialidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishTo this end, awareness campaigns, which seek to inform the public, are imperative.
Tässä mielessä välttämättömiä ovat valistuskampanjat kansalaisille tiedottamiseksi.
EnglishThis would be compromised if a common EU label were to undermine consumer awareness.
Tämä vaarantuisi, jos yhteinen EU:n merkintä heikentäisi kuluttajien tietoisuutta.
EnglishFirstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
Ensinnäkin siinä pyritään lisäämään tietoisuutta tästä suuresta ongelmasta.
EnglishEfforts are being made to stimulate public awareness of this joint initiative.
On tarvittu paljon ponnisteluja, jotta yleisö huomaisi tämän yhteishankkeen.
EnglishIt is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
Sillä on tarkoitus lisätä yleisön tietoisuutta tämän ongelman vakavuudesta.
EnglishI trust that your work in Brussels will help raise general awareness of this.
Luotan siihen, että työnne Brysselissä auttaa lisäämään yleistä tietoisuutta tästä.
EnglishIt shows awareness of the problem and really gets down to the issues of enlargement.
Siinä ollaan tietoisia laajentumiskysymysten ongelmista ja ymmärretään niitä.
EnglishThis aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että konsensuksesta ei olla vielä tietoisia.
EnglishHere too, I am sure, it was a question of inadequate political awareness.
Tässä on myös, olen varma siitä, kysymys puhtaasta poliittisesta tietoisuudesta.
EnglishThey reach out to those at risk and are active in raising awareness among the public.
Ne auttavat vaarassa olevia ja ovat aktiivisia yleisen tiedostamisen lisäämisessä.
EnglishWe need to raise public awareness and to bring citizens closer to the EU.
Meidän on lisättävä yleistä tietoisuutta ja tuotava kansalaiset lähemmäs EU:ta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "awareness":

awareness
aware