"averting" - Suomenkielinen käännös

EN

"averting" suomeksi

EN

averting {adjektiivi}

volume_up
averting

Esimerkkejä "averting"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhat is the Commission's strategy for averting such an undesirable turn of events?
Mikä on komission strategia tällaisen onnettoman kehityksen välttämiseksi?
EnglishOur maturity, however, is measured by our skill in averting and preventing conflicts.
Mutta meidän kypsyytemme mitataan kuitenkin taidossamme ehkäistä ja estää konflikteja.
EnglishOnly a global agreement has any chance of averting a humanitarian disaster in the country.
Vain yleinen sopimus voi estää humanitaarisen katastrofin kyseisessä maassa.
EnglishI believe that this is a significant step forward in terms of averting the risk of aircraft accidents.
Tämä on mielestäni merkittävä edistysaskel lento-onnettomuusriskien ehkäisemisessä.
EnglishAfter all, if we do not change mobility habits, we will never succeed in averting climate change.
Jos emme muuta liikkuvuuteen liittyviä toimintatapoja, emme saa ilmastonmuutosta koskaan pysäytettyä.
EnglishIt is not just about averting the threat of a nuclear bomb.
Kyse ei ole pelkästään ydinpommin uhkasta puhumisesta.
Englishthe need for policy instruments aimed at averting such large and damaging price fluctuations;
siitä, että tarvitaan ohjauskeinoja, joiden tarkoituksena on välttää mainitut jyrkät ja vahingolliset hinnanvaihtelut
EnglishThe present Union aid for afforestation, forest improvements and averting forest fires is enough.
Unionin nykyiset tuet pellon metsitykselle, metsänparannustöille ja metsäpalojen torjunnalle ovat jo riittäviä toimia.
EnglishI find it absolutely appalling that all of us in Europe are averting our eyes and that we are failing to take action.
Mielestäni on kauhistuttavaa, että me kaikki EU:ssa käännämme katseemme pois emmekä ryhdy toimiin.
EnglishThere is about to be full retribution taken for the fact that the Western nations have been averting their eyes for eight years.
Länsimaiden hallitusten kahdeksanvuotinen välinpitämättömyys tulee nimittäin kostautumaan.
EnglishIndeed, a country' s development as a whole also very much relies on averting violent conflict.
Sillä, miten valtio kehittyy kokonaisuudessaan, on nimittäin paljonkin tekemistä väkivaltaisten konfliktien torjunnan kanssa.
EnglishThis is in direct conflict with the EU pledge to pay serious attention to averting unemployment.
Tämä on jyrkässä ristiriidassa niiden julistusten kanssa, joiden mukaan Euroopan unionin tulisi kohdistaa vakavaa huomiota nimenomaan työttömyyden torjuntaan.
EnglishIn proposing such loans, we are promoting entrepreneurship and increasing work activity, thereby averting and reducing social exclusion.
Lainoilla edistämme yrittäjyyttä ja lisäämme työssäkäyntiä ja siten ehkäisemme ja vähennämme sosiaalista syrjäytyneisyyttä.
EnglishPoverty reduction strategies are at the core of both averting a return to conflict and establishing the foundation for sustained development.
Keskeistä sekä konfliktin uusiutumisen ehkäisemisessä että perustan luomisessa kestävälle kehitykselle on köyhyyden vähentäminen.
EnglishMy group will use International Women's Day in 2002, just as it did in 1998, to maintain the wave of support in favour of averting a humanitarian disaster.
Kuten jo vuonna 1998, ryhmäni käyttää vuonna 2002 kansainvälisen naistenpäivän humanitaarisen katastrofin estämiseen tähtäävän tuen ylläpitämiseen.
EnglishTherefore, it is clearly a question not only of saving money and averting disasters, but above all of saving human lives - that really is the priority.
Siten kyse on selkeästi paitsi rahansäästöstä ja onnettomuuksien ehkäisemisestä myös ja ennen kaikkea ihmishenkien pelastamisesta, mikä on ensisijainen tehtävämme.
EnglishFirstly, we succeeded, at the previous readings, in averting an increase in the threshold values that would have significantly limited the scope of this directive.
Onnistuimme ensinnäkin aikaisemmissa käsittelyissä estämään kynnysarvojen korottamisen siinä määrin, että se olisi rajoittanut merkittävästi direktiivin ulottuvuutta.
EnglishThey were also very successful in averting any unilateral restrictions by Member States or third countries on trade, particularly from the Netherlands.
Niiden avulla pystyttiin myös erittäin hyvin estämään kaikki jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden yksipuoliset kaupan rajoitukset erityisesti Alankomaista peräisin olevien tuotteiden osalta.
EnglishIt was very important for us to have ensured that the rights of employees were advanced, thereby averting an unhealthy competition between the social systems of the Member States.
Meidän oli erittäin tärkeää varmistaa, että työntekijöiden oikeuksia edistetään ja että siten estetään epäterve kilpailu jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmien välillä.
EnglishWhat policy will the Commission pursue on this matter, with a view to promoting cooperation among the peoples of the region and averting conflicts arising from water needs?
Mitä toimintalinjaa komissio aikoo seurata tässä kysymyksessä, jotta yhteistyötä alueen kansojen välillä edistettäisiin ja vältettäisiin vedentarpeen verukkeella tapahtuvia yhteenottoja?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "averting":

averting
English