EN

authorization {substantiivi}

volume_up
authorization (myös: clearance, licence, permission, permit)
I assume that the authorization and the precautions taken were helpful in this respect.
Olen myös sitä mieltä, että lupa ja toteutetut varotoimet ovat siinä mielessä avuksi.
It is a classic instrument dealing with shipment authorizations to regulate external trade.
Siirtoja koskeva lupa on perinteinen keino säädellä ulkomaankauppaa.
Salmonella-infected products may be sent back to the country of shipment provided prior authorization is obtained from the competent authorities of that country.
Salmonellaa sisältävät tuotteet voi palauttaa lähettäjämaahan, mutta ensiksi siihen on hankittava lupa lähettäjämaan asianomaiselta viranomaiselta.
For this reason a specific authorization should be introduced, allowing the advertisement of regional origins within the framework of the proposed programmes.
Siksi on saatava selkeä valtuutus sille, että tukiohjelmissa kannatetaan myös alueellista alkuperää.
Some online stores offer this and might refer to it in different ways, such as computer activation, computer authorization, library restoration, or license synchronization.
Jotkut verkkokaupat tarjoavat tätä ja saattavat viitata tähän eri tavoin, kuten tietokoneen aktivointi, tietokoneen valtuutus, kirjaston palautus tai lisenssin synkronointi.
authorization (myös: delegation, empowerment)
authorization
authorization (myös: entitlement, excuse, justification)
authorization

Esimerkkejä "authorization"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe outline guideline of 1989 provided criteria for the authorization of additives.
Vuoden 1989 puitedirektiivissä esitetään perusteita lisäaineiden sallimiseen.
EnglishIt is clear that there was little support for authorization in the Council.
On selvää, että neuvostossa ei juurikaan ole tuettu sen tuonnin sallimista.
EnglishI assume that the authorization and the precautions taken were helpful in this respect.
Olen myös sitä mieltä, että lupa ja toteutetut varotoimet ovat siinä mielessä avuksi.
EnglishIt would also at last make it possible to compete for authorization.
Tämän myötä kilpailu tulisi viimeinkin mahdolliseksi luvan myöntämisen yhteydessä.
EnglishHe does not need authorization from this Parliament or from the Conference of Presidents.
Hän ei tarvitse tämän kokouksen eikä puhemieskonferenssin valtuutusta.
EnglishThe shipment authorization referred to in Article 15(7) is the equivalent of an export licence.
Mietinnön 15 artiklan 7 kohdassa mainittu siirtolupa vastaa tuontilupaa.
EnglishAustria and Luxembourg are opposed to the authorization of modified maize.
Itävalta ja Luxemburg vastustavat muunnellun maissin tuontia.
EnglishNor does it provide for a responsible authorization procedure.
Kompromissi ei myöskään takaa vakavasti otettavaa hyväksyntämenettelyä.
EnglishNo medicinal products derived from blood or plasma have received such authorization to date.
Tähän mennessä yksikään verestä tai veriplasmasta peräisin oleva lääke ei ole saanut tällaista lupaa.
EnglishThe purpose of such an authorization is, after all, to guarantee the quality, safety and efficacy of the medicine.
Tämän luvan avullahan pyritään takaamaan lääkkeen laatu, turvallisuus ja vaikutus.
EnglishThe 98 % programme authorization rate is still above average in relation to all EU Community initiatives.
Ohjelman 98 prosentin hyväksymisaste on kaikkien EUyhteisöaloitteiden keskiarvon yläpuolella.
EnglishSecondly, authorization once a specified period of time has elapsed.
Toinen seikka: hyväksyminen tietyn ajan kuluttua.
EnglishIt would therefore be incoherent for no mention of this in the dossier accompanying the authorization request.
Näin ollen on epäjohdonmukaista, että tämä ei käy ilmi hyväksymispyyntöä koskevassa asiakirjassa.
EnglishWill it be the French government, the company which asked for authorization or the Commission which gave the initial authorization?
Ranskan hallitus, lupapyynnön esittänyt yritys vai alkuperäisen luvan antanut komissio?
EnglishSince this date, no drug authorization has been issued without this maximum limit being fixed.
Tästä päivästä alkaen mitään lääkkeitä koskevaa lupaa ei ole myönnetty määräämättä ensin lääkkeelle tällaista enimmäismäärää.
EnglishFour hundred pharmaceutical products were awaiting this authorization, which should have been issued before the 1st January 1997.
400 farmaseuttista tuotetta odotti tätä lupaa, joka oli määrä antaa ennen tammikuuta 1997.
EnglishIn fact, Yeltsin has yet to give his authorization.
EnglishMoreover, the changes proposed by the Member States clarify or simplify certain aspects of the authorization procedures.
Lisäksi jäsenvaltioiden ehdottamat muutokset selkeyttävät ja yksinkertaistavat muutamia luvanhankintamenettelyjä.
EnglishWe made a good start with the IPPC directive, which sought to introduce across-the-board authorization procedures in Europe.
Meillä oli hyvä alku IPPC-direktiivin suhteen, jonka päämääränä oli toteuttaa Euroopassa kattava lupamenettely.
EnglishThe company Monsanto, which organizes trials, the Netherlands sugar producer, CSM, or the Commission which gave its authorization?
Monsanto-yritys, kokeiden järjestäjä, hollantilainen sokerialan yritys CSM vai valtuudet antanut komissio?