EN

austere {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "austere"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Kyseessä on säästäväisempi talousarvio, kuten komissio ja neuvosto ovat pyytäneet.
English. - (FI) Mr President, the Commission's budget is very austere.
GUE/NGL-ryhmän puolesta. - (FI) Arvoisa puhemies, komission talousarviolinja on erittäin tiukka.
EnglishFor the economy, the principle of austere budget management is, after all, of particular importance.
Talousarviota koskevan kurinalaisuuden periaate on lopultakin erityisen tärkeä taloudelle.
EnglishBy pursuing an austere and consistent budgetary policy, inflation and the budgetary deficit have been reduced.
Inflaatiota ja budjettivajetta voitiin alentaa tiukalla ja johdonmukaisella talousarviopolitiikalla.
EnglishWe are austere because we are ambitious.
Sillä olemme vaatimattomia, koska olemme kunnianhimoisia.
EnglishThe programme for the Dutch presidency has been described as austere, which is an accurate but incomplete description.
Alankomaiden toimintaohjelmaa on luonnehdittu vaatimattomaksi. Se on totta, mutta siinä ei ole koko totuus.
EnglishLet us be austere, but let us also be inventive.
EnglishIt is an austere budget under difficult conditions in which, nevertheless, commitments are increased by 2.1 %.
Kyseessä on kurinalainen talousarvio, joka on laadittu vaikeissa olosuhteissa mutta jossa maksusitoumusmäärärahat kuitenkin lisääntyvät 2, 1 %.
English(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) Arvoisa puhemies, nykyisessä taloustilanteessa on mielestäni täysin selvää, että Euroopan parlamentin on toteutettava säästöbudjettia.
EnglishIn an austere year, in which budgetary commitments only grow by 2.1 %, policies directed towards solidarity grow by 6 %.
Budjettikurivuonna, varainhoitovuonna, jolloin talousarvion maksusitoumusmäärärahat kasvavat vain 2, 1 %, yhteisvastuullisten politiikkojen määrärahat kasvavat 6 %.
EnglishMr President, if the 1997 budget was known as the budget of austerity, then the 1998 budget, while still austere, could be termed the budget of consensus.
Arvoisa puhemies, jos pidämme vuoden 1997 talousarviota kurinalaisena, vuoden 1998 talousarviota voidaan ankaran lisäksi pitää yksimielisenä.
EnglishMr President, the aim of the proposed regulation on sugar, which comes under the austere budgetary approach agreed in Berlin, is to make drastic cuts to overall agricultural spending.
Arvoisa puhemies, sokeria koskeva asetusehdotus on sovitettu Berliinissä sovittuun rajoittavaan rahoituskehykseen, jonka tavoitteena on maatalousmenojen tuntuva vähentäminen.
EnglishAt the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Samalla sillä luodaan poliittinen ja oikeudellinen ennakkotapaus tekemällä vakaussopimuksesta vielä tylympi ja päästetään Amerikan yhdysvallat euroalueelle takaoven kautta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "austere":

austere
austerity
austereness