"audacity" - Suomenkielinen käännös

EN

"audacity" suomeksi

FI
EN

audacity {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "audacity"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English2:26 In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility.
2:26 Monella tavalla kykymme kuvitella auttaa meitä ohittamaan esteet.
EnglishThat audacity is to use the bridging clause as a revision clause.
Tätä rohkeutta osoittaa siirtymäväylälausekkeen käyttäminen tarkistuslausekkeena.
EnglishSecondly, we should show political audacity in a reworked Cotonou Agreement.
Toiseksi meidän olisi osoitettava poliittista rohkeutta Cotonoun sopimuksen uudelleenlaadinnassa.
EnglishIt would be hard to top that comment for audacity.
Olisi vaikea esittää väitettä, joka löisi tämän laudalta häpeämättömyydellään.
English- (FR) I shall begin, first of all, by warmly congratulating Mr Katiforis on the audacity of his proposals!
. (FR) Aloitan ensinnäkin onnittelemalla lämpimästi esittelijää hänen rohkeista ehdotuksistaan!
EnglishThere seems to be a certain degree of audacity, and it lies precisely in the balance of the proposed Convention.
Rohkeutta näyttää olevan jonkin verran, ja se perustuu nimenomaan valmistelukunnan ehdotuksen tasapainoon.
EnglishFor his audacity in constructing the first one, Father Alexandru was given a two-month suspended sentence.
Siitä röyhkeydestä, että isä Alexandru rakensi ensimmäisen kirkon, hän sai kahden kuukauden ehdollisen vankeustuomion.
EnglishThe Serbs have the audacity not to recognise that the bombing is good for them, as the strikes are only a form of surgery.
He uskaltavat olla myöntämättä, että pommitukset tekevät heille hyvää, koska iskut ovat ainoastaan kirurgisia.
EnglishOne can only acknowledge the social audacity of this text that will most likely make European employers tremble!
Voin vain antaa tunnustusta tämän tekstin uskaliaisuudelle, joka todennäköisesti saa eurooppalaiset työnantajat hykertelemään!
EnglishWith regard to these two items, a majority of the European Parliament had the audacity to oppose what had previously been decided on in Council.
Näissä kahdessa asiassa Euroopan parlamentin enemmistö rohkeni vastustaa neuvoston aiempia sanoja.
EnglishThis is the area where this House must apply its vigilance, ensuring that these measures are characterised by audacity and ambition.
Parlamenttimme on seurattava valppaasti tätä asiaa, jotta nämä toimenpiteet olisivat rohkeita ja kunnianhimoisia.
EnglishWe also note that it has the audacity to refer to a Constitution that has been rejected in referendums in Europe.
Olemme myös huomanneet, että mietinnössä viitataan röyhkeästi perustuslakisopimukseen, joka on hylätty EU:n jäsenvaltioissa järjestetyissä kansanäänestyksissä.
EnglishI therefore ask my fellow Members to vote against this draft agreement, especially as the Council has the audacity to cavil at a few million.
Kehotan siis kollegojani äänestämään tätä sopimusehdotusta vastaan, varsinkin kun neuvosto vielä kehtaa kiistellä muutamista miljoonista.
EnglishThey have, of their own accord, the audacity to interpret the results in terms of dissatisfaction with the governments in office in both countries.
Heillä on röyhkeyttä tulkita omin päin tuloksia niin, että ne ovat osoitus tyytymättömyydestä molempien jäsenvaltioiden hallituksiin.
EnglishThe Commission has the audacity - after that resolution has been adopted and the world-wide breakthrough has been achieved - still to propose to export hazardous wastes.
Komissiolla on otsaa haluta viedä vaarallisia jätteitä maasta tämänkin päätöksen jälkeen, joka oli läpimurto koko maailmassa.
EnglishYou only need to look at the wooded areas for which Greece has claimed subsidies for green spaces to see the sheer audacity of its behaviour.
Tarvitsee vain katsoa niitä metsäalueita, joita varten Kreikka on hakenut viheralueille tarkoitettuja tukia, ymmärtääkseen, miten häpeämätöntä sen käytös on.
EnglishFurthermore, it also has the audacity to want to include this data by law in uniform standards without including any reference in the law to data protection.
Lisäksi komissio haluaa häpeämättömästi sisällyttää nämä tiedot lain nojalla yhtenäisiin standardeihin viittaamatta laissa lainkaan tietosuojaan.
EnglishWell, when the green Minister had the audacity to propose a complete night ban, all of a sudden, Belgium was not big enough for the fierce discussion which followed.
Vihreä ministerihän oli uskaltanut määrätä täydellisen yölentokiellon. Yhtäkkiä Belgia oli liian pieni sille kiihkeälle keskustelulle, joka asiasta puhkesi.
EnglishMr President, Mr Bourlanges's report, which has cast a stone in the stagnant waters of the institutional bodies, is worthy of our praise both for its audacity and its realism.
Arvoisa puhemies, herra Bourlangesin mietintö on kuin toimielinten seisoviin vesiin viskattu kivi ja ansaitsee kiitosta sekä rohkeudestaan että realismistaan.
EnglishAnd what has happened to a person' s soul and sense of morality when he has the audacity to proclaim during the elections that the government will be staying in power, no matter what the result?
Ja mitä on tapahtunut sen ihmisen sielulle ja moraalille, joka julkeaa vaalien aikana julistaa, että olkoonpa tulos mikä tahansa, hallitus pysyy?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audacity":

audacity