"audacious" - Suomenkielinen käännös

EN

"audacious" suomeksi

EN

audacious {adjektiivi}

volume_up
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
Kyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.
However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.
Tämä on kuitenkin rohkea tapa korvata poliittinen päätös.
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
Kyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.

Esimerkkejä "audacious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf the Commission wishes to be audacious, now is the time to initiate these lines of debate.
Jos komissio haluaa olla peloton, nyt on aika käynnistää nämä keskustelut.
EnglishYes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
Kyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.
EnglishI would ask you to be firmer, more incisive and more audacious in your dealings with the Council.
Pyytäisin teitä olemaan lujempi, kärkevämpi ja uskaliaampi toimiessanne neuvoston kanssa.
EnglishAnd the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
Washington Post -toimittaja Gene Weingarten päätti värvätä hänet uskaliaaseen kokeeseen.
EnglishHowever this is just an audacious way of pre-empting a political decision.
Tämä on kuitenkin rohkea tapa korvata poliittinen päätös.
EnglishMr President, the Poos report is audacious, cautious and realistic.
Arvoisa puhemies, Poosin mietintö on samalla kertaa uhkarohkea, taiten laadittu ja todellisuuteen pohjaava.
EnglishThe effort of consolidating 27 diverse legal traditions in one document has perhaps been too audacious.
Olemme ehkä liian rohkeasti pyrkineet yhdistämään 27 erilaista oikeusperinnettä yhteen asiakirjaan.
EnglishI will therefore not be so audacious as to express my opinions other than on my own behalf.
Niinpä rohkenenkin puhua vain omasta puolestani.
EnglishMilosevic is audacious, but the West is too timid, and incapable of putting an end to his activities.
Milosevi on julkea, mutta länsimaat ovat liian pelokkaita ja kykenemättömiä lopettamaan hänen toimensa.
EnglishAudacious because it immediately proposes a set of amendments to improve the workings of the Council.
Se on uhkarohkea, koska siinä ehdotetaan, että jo nyt tehtäisiin muutoksia neuvoston toiminnan parantamiseksi.
EnglishThe European Parliament needs to be more audacious and should not simply accept what it is presented with, as is happening once again.
Euroopan parlamentin pitäisi olla uskaliaampi ja olla alistumatta, kuten se on jälleen kerran tehnyt.
EnglishIn other words, rather than being revised, the Cotonou Agreement should be re-worked so as to be audacious in two respects.
Tämän vuoksi Cotonoun sopimus olisi tarkistamisen sijasta laadittava kokonaan uudelleen rohkeammin kahdelta kannalta.
EnglishThey remain within the system, without changing the need to review the system for the next reform and take even more audacious action.
Ehdottamaanne järjestelmää on vielä työstettävä seuraavaa uudistusta silmällä pitäen, ja meidän on tehtävä pitemmälle meneviä toimia.
EnglishWe need a rapid and audacious plan which will quickly help to replace the European car fleet with safer and cleaner vehicles.
Tarvitsemme pikaisesti rohkean suunnitelman, jonka avulla Euroopan autokanta voidaan korvata nopeasti aiempaa turvallisemmilla ja puhtaammilla autoilla.
EnglishThat is why, instead of falling into line with the terms laid down for it to become a member, it has become even more audacious.
Tämä on syynä myös siihen, että sen sijaan, että Turkki mukautuisi ehtoihin, jotka sen jäsenyydelle asetettiin, siitä on tullut entistäkin röyhkeämpi.
EnglishThe series of European Court of Justice rulings which the Andersson report purports to address represent an audacious attack on these basic rights.
Niissä yhteisöjen tuomioistuimen päätöksissä, joihin Anderssonin mietinnössä muka vastataan, hyökätään törkeästi näitä perusoikeuksia vastaan.
EnglishMr President, may I at the outset thank the Commissioner very much indeed for her strong and audacious statement, which was very much appreciated.
(EN) Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluaisin todella kiittää komission jäsentä hänen vahvasta ja rohkeasta kannanotostaan, jota arvostin suuresti.
EnglishThe car industry, which means manufacturers, support industry, distributors and finance companies, needs an urgent and audacious multifaceted aid plan.
Autoteollisuus, joka käsittää valmistajat, alihankkijat, jakelijat ja rahoitusyhtiöt, tarvitsee kiireesti rohkean ja monipuolisen tukisuunnitelman.
EnglishSo, comrades, friends, fellow Members, I would like to take my leave of you by saying that I truly expect you to be ambitious and audacious.
Niinpä, hyvät toverit, hyvät ystävät, hyvät virkaveljet, haluaisin teille lähtiäisiksi sanoa, että todella toivon teidän olevan kunnianhimoisia ja uskaliaita.
EnglishThat might now sound rather audacious coming from an American, but it was the former US President who said it, and he did sign the Kyoto Protocol.
Tämä saattaa kuulostaa melko rohkealta Yhdysvaltojen kansalaisen suusta, mutta Yhdysvaltojen entinen presidentti sanoi näin, ja hän allekirjoitti myös Kioton sopimuksen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "audacious":

audacious
audaciousness