"atypical" - Suomenkielinen käännös

EN

"atypical" suomeksi

EN

atypical {adjektiivi}

volume_up
The initial situation in Kosovo was atypical and non-standard.
Kosovon tilanne oli alkujaan epätyypillinen ja tavanomaisesta poikkeava.
The very adjective 'atypical' in the name of this directive says it all.
Jo pelkkä adjektiivi "epätyypillinen" kertoo kaiken.
The case of the atypical pneumonia (Severe Acute Respiratory Syndrome) virus demonstrated the need for this.
Epätyypillinen keuhkokuumevirus (äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä) osoitti tämän tarpeellisuuden.

Esimerkkejä "atypical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have not even begun to address the atypical forms of work that are developing.
Epätavallisista työmuodoista, jotka lisääntyvät, me emme ole vielä keskustelleet.
EnglishWe need reliable protection for atypical and flexible employment relationships.
Me tarvitsemme epätyypillisten ja joustavien työsuhteiden luotettavaa suojelua.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Haluan kuitenkin kiinnittää huomion epätyypillisten työsuhteiden sääntelyyn.
EnglishThere are considerably more women than men with atypical contracts of employment.
Epätyypillisissä työsuhteissa on huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä.
EnglishWomen in particular are affected by atypical jobs, insecure employment, etc.
Epätyypilliset työt, epävarmat työolot ja niin edelleen koskevat erityisesti naisia.
EnglishThe representative from the African Union, Mr Ping, is calling it 'an atypical situation'.
Afrikan unionin edustaja Jean Ping kutsuu sitä ”epätyypilliseksi tilanteeksi”.
EnglishIn this programme, we have implemented something that is really atypical for research.
Kyseisessä ohjelmassa on pantu täytäntöön tutkimukselle todella epätyypillisiä asioita.
EnglishToday's atypical forms of work may become tomorrow's typical forms.
Tämän päivän epätavalliset työn muodot ovat ehkä huomisen tavallisia työn muotoja.
EnglishSecondly, in this report we refer to atypical work. It is also known as part-time work.
Toiseksi mietinnössä puhutaan epätyypillisestä työstä, jota kutsutaan myös osa-aikatyöksi.
EnglishThe initial situation in Kosovo was atypical and non-standard.
Kosovon tilanne oli alkujaan epätyypillinen ja tavanomaisesta poikkeava.
EnglishMr President, what used to be called atypical work has now become typical.
Puhemies, se, mitä on tähän mennessä kutsuttu epätyypilliseksi työksi, on ollut tyypillistymään päin.
EnglishAtypical contracts, secured professional paths and new forms of social dialogue (
Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot (
EnglishThe final point of the report I should like to emphasise concerns atypical workers.
Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota mietinnön siihen kohtaan, joka liittyy epätyypillisiin työntekijöihin.
EnglishFinally, Mr President, I would like to mention atypical work.
Lopuksi, herra puhemies, haluaisin viitata epätyypilliseen työhön.
EnglishThe very adjective 'atypical' in the name of this directive says it all.
Jo pelkkä adjektiivi "epätyypillinen" kertoo kaiken.
EnglishIt is important too that there be flexibility where temporary and atypical pollution takes place.
On tärkeää, että väliaikaista ja epätyypillistä saastumista koskevissa tapauksissa voidaan joustaa.
EnglishIt would be quite inappropriate to term 'temporary work' an atypical or even an unworthy form of working.
Siksi olisi täysin järjetöntä puhua vuokratyöstä epätyypillisenä tai jopa kannattamattomana.
EnglishMore employment laws like the atypical workers' directive will secure neither.
Säätämällä uusia työllisyyslakeja, kuten epätyypillisistä työntekijöistä annettua direktiiviä, ei päästä kumpaankaan.
EnglishWomen more often have atypical employment contracts than men.
Naiset ovat miehiä yleisemmin epätyypillisissä työsuhteissa.
EnglishThis was discussed in connection with atypical contracts.
Tästä keskusteltiin epätyypillisten työsuhteiden yhteydessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "atypical":

atypical