EN

attracted {adjektiivi}

volume_up
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.
Yhä harvempi on kiinnostunut hankkimaan elantonsa maanviljelyksestä, varsinkin kun kannattavampaakin työtä on muualla tarjolla.
Speaking for myself, I might be attracted to the career of a 'golden skirt' as I have not been a member of a single management board so far.
Henkilökohtaisesti saattaisin olla kiinnostunut "kultahameen" urasta, koska en ole toistaiseksi ollut yhdenkään hallintoneuvoston jäsenenä.
Today, from the shadows of the past, Montenegro, like some of its neighbouring countries, is attracted to the prospect of becoming a member of the European Union.
Menneisyyden varjoista huolimatta Montenegro on nyt muutamien muiden naapurimaidensa tavoin kiinnostunut mahdollisesta jäsenyydestä Euroopan unionissa.

Esimerkkejä "attracted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
Käsittelen lyhyesti myös Kozlodyin ydinvoimalaa, joka on saanut paljon huomiota.
EnglishThis paragraph in our resolution has attracted much criticism in western Ukraine.
Kyseinen päätöslauselman kohta on herättänyt paljon arvostelua Länsi-Ukrainassa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishThe Commission document dealt with this and attracted much attention at the time.
Komission asiakirjassa käsiteltiin tätä asiaa ja se herätti tuolloin paljon huomiota.
EnglishI will speak next about corruption, which has attracted much attention in speeches.
Puhun seuraavaksi korruptiosta, johon kiinnitettiin paljon huomiota puheenvuoroissa.
EnglishI would like to mention three specific issues which attracted several questions.
Haluan mainita kolme erityisongelmaa, jotka herättivät useita kysymyksiä.
EnglishThe effect of the illegal trade in bushmeat has attracted worldwide attention.
Laittoman bushmeat-lihan kaupan vaikutukset ovat herättäneet huomiota kautta maailman.
EnglishThese themes have attracted a growing amount of attention during the Finnish Presidency.
Nämä teemat ovat olleet Suomen puheenjohtajakaudella kasvavan huomiomme kohteina.
EnglishThis book attracted a certain amount of attention in China when it was published last year.
Tämä kirja sai Kiinassa tiettyä huomiota osakseen, kun se ilmestyi viime vuonna.
EnglishNo other area attracted nearly as much support for new initiatives at European level.
Millään muulla alalla ei kannatettu yhtä voimakkaasti uusia Euroopan tason aloitteita.
EnglishIt has attracted the interest of Members from all sides of this Parliament.
Se on saanut puolelleen parlamentin kaikkia laitoja edustavien jäsenten mielenkiinnon.
EnglishLittle kids, especially, are attracted by colorful packaging and plastic toys.
Etenkin pieniä lapsia houkuttelevat värikkäät pakkaukset ja muovilelut.
EnglishWe hope, above all, that more young people will be attracted to science as a career.
Toivomme ennen kaikkea, että tiede urana houkuttelee yhä enemmän nuoria.
EnglishIt was very broadly-based and it at least attracted support and could be justified.
Sillä oli hyvin laaja perusta, sitä ainakin tuettiin, ja sitä voitiin pitää oikeutettuna.
EnglishAttracted by a shiny object, Ahmed picked up a bomblet and it exploded.
Kiiltävän esineen houkuttelemana Ahmed tarttui tytärammukseen, joka räjähti.
EnglishThe first two proposals attracted a very broad consensus in this House.
Kahdesta ensimmäisestä ehdotuksesta vallitsi hyvin laaja yksimielisyys parlamentissa.
EnglishThese proposals, however, ultimately attracted more no-votes than yes-votes.
Ehdotukset kuitenkin saivat lopulta enemmän ei-ääniä kuin kyllä-ääniä.
EnglishBanks took great risks in emerging markets, attracted by the prospect of large profits.
Pankit ovat ottaneet suuria riskejä kasvavilla markkinoilla houkuttimenaan suuri tuotto.
EnglishIt is starting to be documented and it has also attracted media attention.
Sitä on alettu dokumentoida, ja myös tiedotusvälineet ovat kiinnittäneet siihen huomiota.
EnglishOne of the meetings of our leaders has attracted special media attention.
Eräs johtajiemme tapaaminen on kiinnittänyt tiedotusvälineiden huomion.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attraction":

attraction
attractiveness
English