EN

attitude {substantiivi}

volume_up
attitude (myös: sentiment, slant, stance)
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
The Council’s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
Neuvoston kylmäkiskoinen asenne haittaa oikeutettuja talousarviotavoitteitamme.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
Kolme: en ymmärtänyt, että kodittomuus on pikemminkin asenne kuin elämäntyyli.
Better half a loaf than none, was their attitude.
Mieluummin vähän kuin ei mitään, oli heidän näkökantansa.
The Member States have widely differing attitudes towards this type of research, and these must be respected.
Jäsenvaltioiden näkökanta sellaiseen tutkimukseen vaihtelee voimakkaasti ja näitä erilaisia näkökantoja on kunnioitettava.
A sympathetic attitude to diversity also produces economic benefits.
Myönteinen suhtautuminen monimuotoisuuteen tuottaa myös taloudellista etua.
The attitude of the Cambodian Ministry for cults and religion is significant.
Paljonpuhuvaa on Kambodžan kulteista ja uskonnosta vastaavan ministeriön suhtautuminen.
Fourthly and finally, there is the attitude to health and safety.
Lopuksi neljäntenä on suhtautuminen turvallisuuteen ja terveyteen.

Esimerkkejä "attitude"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn an EU scale, the attitude of certain states is becoming a particular problem.
EU:n mittakaavassa tiettyjen valtioiden asenteesta on tulossa erityinen ongelma.
EnglishI therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Mielestäni näiden EU:n ulkopuolisten maiden asennetta on siksi vaikeata ymmärtää.
EnglishThis is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
EnglishTo this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
Tämän vuoksi voisimme omaksua Euroopan unionissa hieman rakentavamman asenteen.
EnglishWe also call on them to maintain dialogue with an open and constructive attitude.
Kehotamme heitä myös jatkamaan vuoropuhelua avoimella ja rakentavalla asenteella.
EnglishThe attitude we adopt towards the Commission depends mainly upon three questions:
Komissiota koskevassa kannanotossamme kyse on pääasiassa kolmesta kysymyksestä:
EnglishIn spite of all the shortcomings, Parliament has shown a constructive attitude.
Kaikista puutteista huolimatta parlamentti on osoittanut rakentavaa asennetta.
EnglishThe June List’s basic attitude is that issues of equality have very high priority.
Kesäkuun listan perusajatuksena on, että tasa-arvoasiat ovat erittäin tärkeitä.
EnglishIn the face of such a negative attitude from the Council, we refused to give in.
Koska neuvoston asenne oli näin kielteinen, emme suostuneet antamaan periksi.
EnglishThe Council and the Member States are still light years away from this attitude.
Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat tästä suhtautumisesta vielä valovuosien päässä.
EnglishThe wait-and-see attitude which some businesses are adopting is unsatisfactory.
Joidenkin liikeyritysten omaksuma " katsotaan miten käy" -asenne on epätyydyttävä.
EnglishSuch an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Tällainen asenne on mielestäni hyvin outo, ja se pitäisi tuoda selvästi esiin.
EnglishIn that light, the attitude of the United States seems a little more realistic.
Näiden näkökohtien valossa Yhdysvaltojen asenne vaikuttaa hieman realistisemmalta.
EnglishBut if you take that attitude, you're actually missing something rather special.
Mutta jos ottaa tuon asenteen, saattaa jäädä paitsi jostain hyvin ainutlaatuisesta.
EnglishI am concerned about the attitude of the incoming Council President, Mr Sarkozy.
Olen huolissani neuvoston seuraavan puheenjohtajan, presidentti Sarkozyn asenteesta.
EnglishI wish the Council would be less selective in its attitude to such questions.
Toivoisin, että neuvosto ei suhtautuisi niin valikoivasti tällaisiin kysymyksiin.
EnglishThe first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
Ensimmäinen este sen voimaantulolle on Yhdysvaltojen sitkeän vihamielinen asenne.
EnglishThe Council’s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
Neuvoston kylmäkiskoinen asenne haittaa oikeutettuja talousarviotavoitteitamme.
EnglishThat reflects a negative attitude towards the European citizens' right of petition.
Tämä osoittaa kielteistä suhtautumista Euroopan kansalaisten vetoomusoikeuteen.
EnglishThis laissez-faire attitude is criminal, and the dead of Abidjan are its victims.
Tämä välinpitämättömyys on rikollista, ja Abidjanin kuolleet ovat sen uhreja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attitude":

attitude