EN

attentive {adjektiivi}

volume_up
The European Parliament was also very active and attentive during this time.
Euroopan parlamentti oli myös hyvin aktiivinen ja tarkkaavainen tuona aikana.
That is why the EU has to remain attentive and proactive.
Tämän takia EU:n on oltava tarkkaavainen ja ennakoiva.
However, I can tell you that no attentive newspaper reader can fail to be aware of what is at stake.
Voin kuitenkin kertoa teille, ettei yksikään tarkkaavainen sanomalehtien lukija voi olla tietämättä, mistä on kyse.

Esimerkkejä "attentive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs you surely know, we also need to be attentive to the budgetary constraints.
Kuten tiedätte, meidän on huomioitava myös talousarvioon liittyvät rajoitukset.
EnglishThe European Parliament was also very active and attentive during this time.
Euroopan parlamentti oli myös hyvin aktiivinen ja tarkkaavainen tuona aikana.
EnglishThe Commission, as well as Parliament, will be particularly attentive to it.
Komissio, samoin kuin parlamentti, tulevat valvomaan tätä asiaa erityisen tarkasti.
EnglishThe employer, however, must be attentive to all risks, regardless of this.
Työnantajan on kuitenkin varauduttava kaikkiin riskeihin kaikissa tilanteissa.
EnglishBut we must always remain very attentive to the impact of this on exchange rates.
Meidän täytyy olla koko ajan varovaisia vaikutuksista valuuttakursseihin.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
Meidän on joka tapauksessa oltava tiettyjen asioiden osalta todella tarkkana.
EnglishFor all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
Näiden kaikkien syiden takia poliittisten viranomaisten on oltava tarkkaavaisia ja aktiivisia.
EnglishWe must, however, be very attentive to the Commission' s attempts to wield imperialist powers.
Meidän on siis pidettävä tarkasti silmällä komission imperialistisia yrityksiä.
EnglishA consequence of this will be that producers become more attentive to consumers' demands.
Se saa aikaan sen, että tuottajat kuuntelevat entistä enemmän kuluttajien vaatimuksia.
EnglishPortugal is particularly attentive to human rights, for its own historical reasons.
Portugali kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuskysymyksiin omista historiallisista syistään.
EnglishSo I do assure you that we are extremely attentive to what you have said.
Voitte kuitenkin uskoa, että me olemme kuunnellet puheenvuorojanne.
EnglishCommissioner, on behalf of our sole but very attentive spectator, I thank you very much.
Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä lämpimästi ainoan mutta tarkkaavaisen kuulijamme puolesta.
EnglishThat is why we must remain particularly attentive and vigilant regarding possible developments.
Tästä syystä mahdollisiin kehityskulkuihin on suhtauduttava tarkkaavaisesti ja valppaasti.
EnglishWe will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.
Pyrimme osallistumaan siihen rakentavasti ja tarkkaavasti.
EnglishSo, Commissioner, I ask you to be attentive to the phenomenon of dowry in the financial sector.
Arvoisa komission jäsen, pyydänkin teitä kiinnittämään huomiota tukipaketteihin rahoitusalalla.
EnglishNevertheless, the Commission is extremely attentive to the growth of pension costs in the coming years.
Komissio seuraa joka tapauksessa eläkekustannusten kasvua erittäin tarkasti lähivuosina.
EnglishAs you have mentioned, Greece is in a specific situation today, and we are being very attentive to it.
Kuten mainitsitte, Kreikka on tätä nykyä erityistilanteessa, ja seuraamme maata tarkkaan.
EnglishI would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.
Haluaisin kiittää teitä kaikkia huomaavaisista sanoistanne, uusista näkemyksistä ja uusista painotuksista.
English. - I will try to be attentive to the interpreters.
komission jäsen. - (EN) Yritän ottaa tulkit huomioon.
EnglishWe must continue to be attentive to the north; we must not ignore it or isolate it diplomatically.
Kiinnitämme edelleen huomiota pohjoiseen, jota ei pidä sivuuttaa tai eristää diplomaattisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attentive":

attentive
attention
attentiveness