EN

to attend [attended|attended] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Incidentally, it is normal for the Commission President to attend this type of consultation.
Komission puheenjohtaja voi osallistua tällaisiin kuulemistilaisuuksiin.
(DA) Mr President, it is a pleasure to attend the debate today.
(DA) Arvoisa puhemies, tämänpäiväiseen keskusteluun on ilo osallistua.
Mr Barroso is unable to attend, today, for important family reasons.
Puheenjohtaja Barroso ei voi osallistua täysistuntoon tärkeistä perhesyistä.
I have a funeral to attend in Britain tomorrow so I cannot be here.
Minun on mentävä huomenna hautajaisiin Britanniassa, joten en voi olla läsnä.
I will simply explain the amendments presented by Mr Berenguer, who is unable to attend.
Aion ainoastaan selvittää kollegani Berenguerin, joka ei nyt voi olla läsnä, esittämiä tarkistuksia.
I note with some bitterness that the Council did not choose to attend today and reply to our oral question.
Totean pahoitellen, ettei hän halunnut olla läsnä tänään ja vastata kysymykseemme.
Our consular representatives must have complete freedom to access the territories, to attend to their respective nationals and to observe the humanitarian situation in those territories.
Diplomaattisilla edustajillamme täytyy olla täysi vapaus päästä alueille, palvella niiden kansalaisia ja ottaa selvää niiden humanitaarisesta tilanteesta.
2. "to"
   Parliament will indeed attend to the matter through a delegation.
   Parlamentti hoitaa asiaa valtuuskunnan välityksellä.
I recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
Muistaakseni arvoisa puhemies sanoi teille jo eilen, että hän hoitaa asian.
If he were at least able to attend to it, this would help.
Asiaa auttaisi, jos hän voisi edes hoitaa tehtäväänsä.
The EU cannot attend to this alone. Instead, we need such support as we can get.
EU ei voi huolehtia tästä yksin, vaan tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen.
Given that it is impossible to attend to all situations, the priority regions and programmes need to be identified.
Koska kaikista tilanteista on mahdotonta huolehtia, on määritettävä ensisijaiset alueet ja ohjelmat.
It will be important to attend to its operational aspects and consider clearly how responsibilities are to be divided.
On tärkeää huolehtia sen operatiivisesta puolesta ja työnjaon selkeydestä.
to attend (myös: to tend)
The economy has to be strong for us to be able to attend to the problems of our fellow-citizens and our environment.
Talouselämän on oltava vahva, jotta voisimme pitää huolta lähimmäisistämme ja ympäristöstämme.
This is one of the practical issues, which should not simply be of concern to us, but which we should attend to immediately.
Tämä on yksi konkreettisista kysymyksistä, asia, josta ei pidä kantaa huolta vaan pitää huolta välittömästi.

Esimerkkejä "to attend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
EnglishI attend every month from Monday to Friday so I participate for the whole week.
Olen läsnä joka kuukausi maanantaista perjantaihin, joten osallistun koko viikon.
EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Jos haluatte kutsua minut valiokunnan kokoukseen, osallistun siihen mielelläni.
EnglishI also regret the fact that the Commissioner responsible could not attend today.
Pahoittelen myös sitä, että arvoisa komission jäsen ei voi olla tänään läsnä.
EnglishWill MEPs, therefore, be able to attend, as observers, any of these sessions?
Voivatko siten Euroopan parlamentin jäsenet osallistua tarkkailijoina istuntoihin?
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Tutkin asian henkilökohtaisesti, jos toimitatte minulle näyttöä ilmoituksesta.
EnglishThe EU cannot attend to this alone. Instead, we need such support as we can get.
EU ei voi huolehtia tästä yksin, vaan tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen.
EnglishUnfortunately, she is unable to attend and has asked me to stand in for her today.
Hän on kuitenkin estynyt tulemasta ja pyysi minua hoitamaan virkansa tänään.
EnglishWe had to cancel it, even though you had earlier said that you would attend.
Meidän piti peruuttaa se, vaikka olitte aiemmin sanonut osallistuvanne siihen.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Virallinen syy hänen erottamiselleen oli se, ettei hän ollut osallistunut luennoille.
EnglishI recall that the President told you yesterday that she would attend to that.
Muistaakseni arvoisa puhemies sanoi teille jo eilen, että hän hoitaa asian.
EnglishAll members of the Governing Council will continue to attend meetings in a
Kaikki EKP:n neuvoston jäsenet osallistuvat edelleen kokouksiin henkilökohtaisesti
EnglishPlease accept my apologies that I was unable to attend the whole debate on the report.
Suokaa anteeksi, että en voinut olla koko aikaa läsnä mietinnön käsittelyn aikana.
EnglishAnd I can't help wondering it even more when I attend debates and votes in this House.
Kysyn sitä edelleen osallistuessani parlamentin käsittelyihin ja äänestyksiin.
EnglishWe appealed yesterday to the PDP Party to attend meetings of the dialogue in future.
Vetosimme eilen PDP-puolueeseen, jotta se osallistuisi vuoropuheluun tulevaisuudessa.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Joskus voidaan osoittaa heidän osallistuvan mieluummin puolueidensa kokouksiin.
EnglishThe Chinese Communist Party warns foreign governments not to attend the ceremony.
Kiinan kommunistinen puolue varoittaa ulkomaisia hallituksia osallistumasta seremoniaan.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Täysistuntoihin osallistuvien on sovitettava aikataulunsa parlamentin esityslistaan.
EnglishThose German colleagues who wished to attend any part of the visit were free to do so.
Ne saksalaiset kollegamme, jotka halusivat osallistua vierailuun, saivat tehdä niin.