EN

attempts {monikko}

volume_up
Attempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Yritykset sopia vapaaehtoisesta sääntelystä epäonnistuivat surkeasti.
Therefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
Siksi komissio torjuu määrätietoisesti yritykset uudelleenkansallistaa tätä politiikkaa.
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Aihe: Yritykset syöstä laillisesti valittu presidentti vallasta Venezuelassa

Esimerkkejä "attempts"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere must be no more attempts to settle these questions behind closed doors.
Kukaan ei enää voi kuvitella voivansa ratkaista näitä kysymyksiä suljetuin ovin.
EnglishWhen Windows is installed, it attempts to identify the hardware it is installed on.
Kun Windows asennetaan, se yrittää tunnistaa laitteiston, johon se on asennettu.
EnglishYou are also alerted if software attempts to change important Windows settings.
Hälytys näytetään myös, jos ohjelmisto yrittää muuttaa tärkeitä Windows-asetuksia.
EnglishThese attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
Niiden kestävyys on vaihdellut, mutta ajan myötä ne kaikki ovat epäonnistuneet.
EnglishThey reject all attempts to protect vested rights and the exceptions to them.
Me torjumme kaikki vanhojen valtaoikeuksien säilyttämispyrkimykset ja poikkeukset.
EnglishUp till now, Rajoelina has reneged on all earlier possible attempts at agreement.
Rajoelina on tähänkin mennessä pettänyt kaikki mahdolliset aiemmat sopimusyritykset.
EnglishAfter attempts on their lives, the doctors escaped to Ireland last September.
Murhayritysten kohteeksi jouduttuaan lääkärit pakenivat Irlantiin viime syyskuussa.
EnglishAttempts to prevent this failure, even by further EU misguidance, are doomed to fail.
On tuhoon tuomittua yrittää estää tätä epäonnistumista edes EU:ta eksyttämällä.
EnglishThe Commission communication attempts to respond to this ambitious project.
Komission tiedonannossa pyritään vastaamaan tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen.
EnglishThe report I am presenting to you today attempts to correct certain flaws.
Mietinnössä, jonka tänään esittelen teille, yritimme korjata joitakin puutteita.
EnglishWhat are your proposals as regards Iran's attempts to develop nuclear weapons?
Mitkä ovat ehdotuksenne sen osalta, että Iran pyrkii kehittämään ydinaseita?
EnglishIt will be a failure that will dog attempts to have the Amsterdam Treaty ratified.
Se olisi epäonnistuminen, joka saattaisi estää Amsterdamin sopimuksen ratifioimisen.
EnglishNow there are also suspicions of attempts to misuse money from the Union's budget.
Nyt epäillään myös, että EU:n talousarvion varoja yritetään käyttää väärin.
EnglishThen the report attempts to extend this competency to the rest of education.
Mietinnössä myös pyritään ulottamaan nämä toimivaltuudet muuhun koulutukseen.
EnglishAfter nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Nämä järkiperäistämistyöt on saatu lähes neljän vuoden kuluttua lopultakin päätökseen.
EnglishAttempts to bring them back and to bring them to court have been extremely difficult.
Ponnistelut heidän saamiseksi oikeuden eteen ovat olleet äärimmäisen vaikeita.
EnglishThe procedure adopted for this regulation runs very much counter to those attempts.
Tämän asetuksen yhteydessä sovellettu menettely on täysin näiden toiveiden vastainen.
EnglishThis directive also attempts to influence the consumer habits of the citizens.
Direktiivillä pyritään myös vaikuttamaan kansalaisten kulutustottumuksiin.
English8:10 Those times, there were some early attempts also for light therapy already.
8:10 Tuohon aikaan oli muutamia varhaisia yrityksiä myös valoterapiassa.
EnglishThis can help avert attempts to access your network and files without your permission.
Tämä voi auttaa torjumaan yrityksiä käyttää verkkoa ja tiedostoja ilman lupaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "attempt":

attempt