"Atlantic Ocean" - Suomenkielinen käännös

EN

"Atlantic Ocean" suomeksi

EN

Atlantic Ocean {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Atlantic Ocean

Esimerkkejä "Atlantic Ocean"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Ymmärretäänkö tämä näkökohta samalla tavalla Atlantin kummallakin puolella?
EnglishEmissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
Keskellä Atlantin valtamerta mereen joutuvat päästöt eivät aiheuta ongelmia maalla.
EnglishThis agreement forms part of the series of EC 'tuna agreements' in the Atlantic Ocean.
Sopimus on osa EY:n Atlantin valtameren ”tonnikalasopimusten” sarjaa.
EnglishSecurity of energy supply continues to be the primary objective on both sides of the Atlantic Ocean.
Energiahuollon turvallisuus on edelleen pääasiallinen tavoite Atlantin kummallakin puolella.
EnglishI hope that we can re-establish this tradition and reduce the Atlantic Ocean to a pond once again.
Pyydän, että tämä perinne herätetään jälleen henkiin, jotta valtameri välillämme kapenisi jälleen.
EnglishIt is one of the poorest regions, bordering the Atlantic Ocean and largely mountainous.
Se on kotimaani köyhimpiä alueita, joka rajoittuu Atlantin valtamereen ja on suurelta osin vuoristoista aluetta.
EnglishThe protection of the deep-water coral reefs in the Atlantic Ocean is, naturally, of special interest to Portugal.
Atlantin valtameren syvänmeren koralliriuttojen suojelu kiinnostaa luonnollisesti Portugalia aivan erityisesti.
EnglishIn 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
Se hyväksyi vuonna 1996 päätöslauselman kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Atlantilla ja Pohjanmerellä.
EnglishThe Agreement is part of an important network of EC Tuna Agreements in the Atlantic Ocean off the Western African coast.
Sopimus kuuluu tonnikalaa koskevaan tärkeään EY:n sopimuskokonaisuuteen, joka koskee Atlantin valtamerta Länsi-Afrikan rannikkoalueella.
EnglishIndeed, a sense of realism and enlightened self-interest on this side of the Atlantic Ocean require solid, open-handed, transatlantic relations.
Atlantin valtameren tällä puolen harjoitettava realismi ja valistunut oman edun tavoittelu edellyttävät lujia ja anteliaita transatlanttisia suhteita.
EnglishYou only have to look across the Atlantic Ocean to the United States of America to see how to stop cloned animals from entering the food chain.
Riittää, että suuntaamme katseemme Atlantin yli kohti Yhdysvaltoja, niin saamme esimerkin sitä, miten kloonattujen eläinten pääsy ravintoketjuun estetään.
EnglishThe draft is aimed at consolidating the role of the EU in tuna fisheries in the Atlantic Ocean through legal regulation of the activity of the EU's fleet.
Luonnoksen tavoitteena on vahvistaa EU:n asemaa tonnikalan pyyntialueella Atlantin valtamerellä sääntelemällä EU:n kalastuslaivaston toimintaa lainsäädännöllä.
EnglishFor it is not a question of regions in Europe but of regions in the Atlantic, in the Indian Ocean and in Central America, of former colonies and military bases.
Ei ole nimittäin kyse Euroopan alueista, vaan Atlantin, Intian valtameren ja Väli-Amerikan alueista eli vanhoista siirtomaa-alueista ja sotilastukikohdista.
EnglishI therefore call on the Commission, during the negotiations, to defend and protect the interests of that overseas country and territory situated in the North Atlantic Ocean.
Kehotan siksi komissiota neuvottelujen aikana puolustamaan ja suojaamaan tuon Pohjois-Atlantilla sijaitsevan merentakaisen maan ja alueen etuja.
EnglishIn order to bring stability to what a German publication eloquently called the ‘restless Balkans’, help was needed from the other side of the Atlantic Ocean.
Vakauden tuominen alueelle, jota saksalaisessa julkaisussa kaunopuheisesti kutsuttiin levottomaksi Balkaniksi, edellytti apua toiselta puolen Atlantin valtamerta.
EnglishIn particular, extending this partnership agreement contributes to the sustainability of the EU's tuna fisheries in the Atlantic Ocean by setting down a stable legal framework.
Kumppanuussopimuksen uusimisella voidaan etenkin edistää EU:n tonnikalan pyynnin kestävyyttä Atlantin valtamerellä vakaan laillisen kehyksen avulla.
EnglishOf all the seas surrounding Europe, the Baltic is undoubtedly the most vulnerable thanks to its shallow waters and the fact that there is little water exchange with the Atlantic Ocean.
Itämeri on epäilemättä Eurooppaa ympäröivistä meristä uhanalaisin, sillä se on matala, ja vesi vaihtuu hitaasti Itämeren ja Atlantin valtameren välillä.
EnglishYet what matters to everyone at all events is the end result: having rights that are enforceable in favour of the parties concerned on both sides of the Atlantic Ocean.
Lopputulos on kuitenkin kaikille kaikissa tapauksissa tärkeintä: Atlantin valtameren molemmilla puolilla sijaitsevien asianosaisten osapuolten hyväksi täytäntöönpantavat oikeudet.
EnglishIt was not easy to make clear that we cannot apply the same criteria to inland and coastal waters and lakes – such as Lake Balaton in Hungary – as we apply to the Atlantic Ocean.
Ei ollut helppoa tehdä selväksi, että sisä-, rannikko- ja järvivesiin – esimerkiksi Unkarin Balatonjärveen – ei voida soveltaa samoja kriteerejä kuin Atlantin valtamereen.
EnglishMr President, today we are discussing two new international fishing protocols between the European Union and third countries: Guinea and Mauritius, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean.
- (ES) Arvoisa puhemies, tänään mielenkiinnon kohteena on kaksi uutta kansainvälistä kalastusta koskevaa Euroopan unionin ja kolmansien maiden välistä pöytäkirjaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Atlantic Ocean":

Atlantic Ocean
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Atlantic Ocean" suomeksi

ocean substantiivi
Finnish
magma ocean substantiivi
Finnish