"at times" - Suomenkielinen käännös

EN

"at times" suomeksi

EN

at times [Idiomi]

volume_up
At times, even military units use violence and violate human rights.
Ajoittain jopa sotilaalliset yksiköt turvautuvat väkivaltaan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
I heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
Kuulin ajoittain täysin vastakkaisia näkemyksiä samasta poliittisesta ryhmästä.

Esimerkkejä "at times"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishI have studied this patent several times and also consulted with patent agents.
Olen tutkinut patentin useaan otteeseen ja konsultoinut myös patenttiasiamiehiä.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Keskustelussa mainittiin useita kertoja köyhyys tai pikemminkin energiaköyhyys.
EnglishThree times I have followed up with telephone calls and again received no reply.
Kolme kertaa olen yrittänyt selvittää asiaa puhelimitse, taas ilman vastausta.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
EnglishMadam President, you have said several times that this is a very serious problem.
Arvoisa puhemies olette sanonut sen monta kertaa , tämä on varsin vakava ongelma.
EnglishWe must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
Emme saa unohtaa, että nämä sektorit ovat kriisin aikana heikoimmassa asemassa.
EnglishThe European Parliament has already taken up Mr Zhisheng's case several times.
Euroopan parlamentti on jo useaan otteeseen ottanut Zhishengin tapauksen esille.
EnglishI have visited this country many times as a member of the South Asia delegation.
Olen käynyt maassa monta kertaa Etelä-Aasian valtuuskunnan jäsenen ominaisuudessa.
English(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
(DE) Arvoisa puhemies, sanotaan, että kriisit tuovat ihmisiä lähemmäksi toisiaan.
EnglishThis evolution will perhaps be more discouraging at some times than at others.
On sanottava, että tilanne voi jossain vaiheessa lannistaa yhden jos toisenkin.
EnglishMr President, this Parliament has discussed the situation in Colombia many times.
Arvoisa puhemies, parlamentti on käsitellyt lukuisia kertoja Kolumbian tilannetta.
EnglishThis subject is so important that we need to talk about it at other times as well.
Aihe on niin merkittävä, että meidän on keskusteltava siitä myös muina aikoina.
English8:25 Last year, The New York Times published a study that the government had done.
8:25 Viime vuonna New York Times julkaisi tutkimuksen, jonka hallitus oli tehnyt.
EnglishSo many times we raised the issue, and adduced so many facts proving the case!
Kuinka monta kertaa olemme sen osoittaneet, kuinka monilla todellisilla asioilla.
EnglishThe seventh point concerns prevention, and I have already mentioned it many times.
Seitsemäs kohta koskee ennaltaehkäisyä, ja olen jo maininnut sen monta kertaa.
EnglishIt costs three times as much and even then the number of patients is even limited.
Se maksaa kolme kertaa enemmän ja silloinkin potilaiden määrä on vieläpä vähäinen.
EnglishAll of this, you will say, has been said many times before, and you would be right.
Sanotte tietysti, että kaikki tämä on sanottu moneen kertaan, ja olette oikeassa.
EnglishIn times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
Joka tapauksessa mullistusten ajan paras ohjenuora on olla murehtimatta liikaa.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Eurooppalaisten esittäjien toimeentulo on usein hyvin epävarmaa parhainakin aikoina.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at times":

at times

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at times" suomeksi

times prepositio
Finnish
at prepositio
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish
at large
at random adverbi