"at the feet of" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the feet of" suomeksi

EN

at the feet of [Idiomi]

volume_up
at the feet of

Esimerkkejä "at the feet of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMember States should stop dragging their feet and ratify this Convention speedily.
Jäsenvaltioiden on lakattava vitkastelemasta ja ratifioitava yleissopimus nopeasti.
EnglishRight now we're separated by about 25 feet of water, but this link will change that.
Tällä hetkellä meitä erottaa noin 8 metriä vettä, mutta tämä linkki muuttaa asian.
EnglishParadoxically however, it is Mr Kabila's government that is dragging its feet.
Paradoksaalista on se, että rauhansopimusta ei noudatakaan Kabilan hallitus.
EnglishSince then we have dawdled and dragged our feet over the reform of these institutions.
Ja siitä lähtien olemme viivytelleet ja vältelleet näiden toimielinten uudistusta.
EnglishThere are people who try to go too fast and then trip over their own feet.
On henkilöitä, jotka pyrkivät liian nopeasti eteenpäin ja kompastuvat jalkoihinsa.
EnglishWe are neither masochists nor sadists, but we must at least keep our feet on the ground.
Emme ole masokisteja emmekä sadisteja, mutta on kuitenkin pidettävä jalat maassa.
EnglishThe fact is that the governments are dragging their feet on the ratifications.
Asian ydinhän on se, että hallitukset vitkastelevat ratifiointien kanssa.
EnglishGive them the hope that will allow them to stand on their own two feet again.
Antakaa heille sellaista toivoa, joka auttaa heitä seisomaan jälleen omilla jaloillaan.
EnglishThe Commission and the Council have dragged their feet on this issue for far too long.
Komissio ja neuvosto ovat viivytelleet tämän asian kanssa aivan liian kauan.
EnglishWith developing countries, remember this: the hungry vote with their feet.
Kun puhutaan kehitysmaista, muistakaa, että nälkäiset äänestävät jaloillaan.
EnglishThat is entirely permissible and would allow those countries to get back on their feet.
Se on täysin sallittua ja auttaisi kyseisiä valtioita pääsemään takaisin jaloilleen.
EnglishThe European Union is prepared to help the new Iraq get back on its feet.
Euroopan unioni on valmis auttamaan uutta Irakia pääsemään taas jaloilleen.
EnglishAnd she felt it coming, because it would shake the earth under her feet.
Ja hän tunsi sen tulevan, koska se sai maan keinumaan hänen jalkojensa alla.
EnglishSince the blanket was short we covered our heads and left our feet outside.
Koska peitto oli lyhyt, peittelimme pään ja jätimme jalat peittelemättä.
EnglishNow, Member States are dragging their feet and implementing only reluctantly and late.
Nyt jäsenvaltiot vitkastelevat ja panevat sen täytäntöön vastentahtoisesti ja myöhässä.
EnglishAnd finally, it's a rich lavender, and after a couple of thousand feet, it's ink black.
Lopulta syvän laventelinsiniseksi ja satoja metrejä alempana pikimustaksi.
EnglishDisasters like these pull the economic rug from under people's feet.
Tämänkaltaiset onnettomuudet horjuttavat pahoin kansalaisten taloudellista asemaa.
EnglishIt was cooperation with third countries which helped get it back on its feet again.
Juuri yhteistyö kolmansien maiden kanssa sai sen takaisin jaloilleen.
EnglishWe must respond and we must continue responding until they stand on their own feet.
Meidän on ryhdyttävä vastatoimiin ja jatkettava niitä, kunnes ne seisovat omilla jaloillaan.
EnglishIt was felt that a young institution should have time to find its feet.
Mielestämme uudelle toimielimille olisi annettava aikaa päästä jaloilleen.