"at the earliest" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the earliest" suomeksi

EN

at the earliest {adverbi}

volume_up
at the earliest
For statisticians, data usually become final only after four years at the earliest.
Tilastotieteilijöille tiedot ovat lopullisia vasta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.
Doha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
Dohan kierros on tarpeellinen, mutta palaamme siihen aikaisintaan vuonna 2010.
Not until 2007 at the earliest will EMU be enlarged by more than 15 members.
EMU laajentuu yli 15 jäsenvaltion suuruiseksi aikaisintaan vuonna 2007.

Esimerkkejä "at the earliest"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI was against it even in the very earliest days when it was still called Section 27.
Vastustin sitä jo varhaisessa vaiheessa, kun sitä kutsuttiin vielä pykäläksi 27.
EnglishCreativity requires stimulation and development from the earliest years of life.
Luovuus vaatii kimmokkeita ja kehittämistä heti elämän alkuvuosista lähtien.
EnglishFinally, this directive should enter into force at the earliest opportunity.
Sitten lopuksi, tämän direktiivin täytyy astua voimaan mahdollisimman nopeasti.
EnglishI trust they will be given new impetus and implemented at the earliest opportunity.
Luotan siihen, että toimia vauhditetaan ja että ne toteutetaan mahdollisimman pian.
EnglishThe new Member States would like to join this system at the earliest opportunity.
Uudet jäsenvaltiot haluaisivat liittyä järjestelmään heti kun mahdollista.
EnglishI would also ask for the earliest possible tightening of the Stability and Growth Pact.
Pyydän lisäksi mahdollisimman pikaista tiukennusta vakaus- ja kasvusopimukseen.
EnglishThey should also begin negotiations over a new Treaty at the earliest opportunity.
Heidän olisi myös aloitettava neuvottelut uudesta sopimuksesta heti tilaisuuden tullen.
EnglishFor statisticians, data usually become final only after four years at the earliest.
Tilastotieteilijöille tiedot ovat lopullisia vasta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.
EnglishEver since my earliest youth, I have campaigned in my own country against nuclear power.
Jo varhaisnuoruudestani lähtien olen kampanjoinut kotimaassani ydinvoimaa vastaan.
EnglishThe European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
Euroopan parlamenttia pitäisi kuulla tästä asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
EnglishDoha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
Dohan kierros on tarpeellinen, mutta palaamme siihen aikaisintaan vuonna 2010.
EnglishLike you, I would very much wish to conclude the IGC at the earliest date.
Toivon teidän tapaanne, että HVK saataisiin päätökseen mahdollisimman pian.
EnglishI am asking for these pragmatic steps to be implemented at the earliest possible juncture.
Vaadin, että nämä käytäntövaltaiset toimet toteutetaan nyt mahdollisimman pian.
EnglishWe will take the vote at the earliest moment but not before 12.30 p.m.
Toimitamme äänestyksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta vasta klo 12.30.
EnglishThe Commission should present its proposals in this regard at the earliest opportunity.
Komission on esitettävä asiaan liittyvät ehdotuksensa mahdollisimman pian.
EnglishNot until 2007 at the earliest will EMU be enlarged by more than 15 members.
EMU laajentuu yli 15 jäsenvaltion suuruiseksi aikaisintaan vuonna 2007.
EnglishI must tell you that that is my earliest childhood memory of politics.
Kerrottakoon, että tämä on ensimmäinen politiikkaan liittyvä lapsuusmuistoni.
EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Tuen voimakkaasti tämäntyyppisten joukkojen perustamista ensi tilassa.
EnglishFor this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
Molempien valtioiden on siksi hyväksyttävä ratkaisu mahdollisimman pian.
EnglishThe answer to your question will be put before the Bureau at the earliest possible opportunity.
Vastausta kysymykseenne käsitellään puhemiehistössä heti, kun se on mahdollista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at the earliest" suomeksi

at prepositio
the artikkeli
at the end of the day
at the time adverbi
at the bottom adverbi
at the moment adverbi
at the beginning adverbi
Finnish
at the crack of dawn adverbi