"at that point" - Suomenkielinen käännös

EN

"at that point" suomeksi

EN

at that point {adverbi}

volume_up
at that point
It was at this point that I asked to speak to the President in private.
Pyysin siinä vaiheessa mahdollisuutta puhua puheenjohtajan kanssa yksityisesti.
At that point, the international community really will have a role to play.
Siinä vaiheessa kansainvälinen yhteisö on todella merkittävässä asemassa.
My government intervened at the point where the crisis was most being felt.
Hallitukseni puuttui asiaan siinä vaiheessa, kun kriisi oli tuntuvin.

Esimerkkejä "at that point"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Tässä vaiheessa on selvää, että rakennerahastoihin tarvitaan uutta ulottuvuutta.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
English(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
EnglishMy point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
Yritän sanoa, että emme voi pelastaa kasvu- ja vakaussopimusta tekemättä mitään.
EnglishOn the issue of illegal immigration, it is very easy to point fingers at others.
Puhuttaessa laittomasta maahanmuutosta on hyvin helppoa osoittaa toisia sormella.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishI also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.
Lisäksi haluan kiittää henkilökohtaisesti nimenomaan puheenjohtaja Duisenbergiä.
EnglishThat needs to be our starting point, regardless of the basic political direction.
Tämän on oltava lähtökohtamme riippumatta perimmäisestä poliittisesta suunnasta.
EnglishThe second point concerns the threshold, or thresholds, for drawing on the Fund.
Toinen kohta koskee sitä rajaa, mistä lähtien rahastosta voidaan myöntää tukea.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Valiokuntamme noudatti kohta kohdalta uudistusta valmistelevan ryhmän päätelmiä.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
Lopuksi tietysti keskeinen seikka, joka johti meidät sovitteluun: tarkistus 138.
EnglishThe proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
EnglishOn this specific point, we can perhaps offer Mr Bourlanges greater satisfaction.
Tämän osalta voimme kenties antaa Bourlangesille vähän tyydyttävämmän vastauksen.
EnglishMy second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage.
Toinen näkökohtani on se, että haluamme rahaliiton etenevän seuraavalle tasolle.
EnglishMrs Jöns has made the point very precisely and I would support all her arguments.
Jöns esitti tämän asian hyvin selvästi, ja tuenkin kaikkia hänen argumenttejaan.
EnglishIf it is true, then can we make sure that there is legal certainty on this point?
Jos tämä pitää paikkansa, voimmeko varmistaa, että asiasta on laillinen varmuus?
EnglishIf we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Jos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at that point" suomeksi

at prepositio
that pronomini
that
Finnish
that konjunktio
point substantiivi