"at present" - Suomenkielinen käännös

EN

"at present" suomeksi

EN

at present [Idiomi]

volume_up
At present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
Tällä hetkellä syyttäjäviranomaiset ovat täysin riippuvaisia täytäntöönpanovallasta.
At present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Tällä hetkellä jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle luottamuksellisesti.
At present civil society is only recognised in the text of the Cotonou Agreement.
Tällä hetkellä kansalaisyhteiskunta tunnustetaan ainoastaan Cotonoun sopimuksessa.
at present
At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
Valiokuntamme tarkastelee parhaillaan huolellisesti siviilioikeuden yhdenmukaistamista.
An action plan drawn up by the Commission is accordingly being implemented at present.
Tämän mukaisesti toteutetaan parhaillaan komission laatimaa toimintasuunnitelmaa.
The Commission is at present studying the issue of airline insolvency.
Komissio tutkii parhaillaan lentoyhtiöiden maksukyvyttömyyteen liittyvää ongelmaa.

Esimerkkejä "at present"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
Tämä kompromissi osoittaa, että Eurooppa ottaa nyt ilmastonmuutoksen vakavasti.
EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten.
EnglishIt rightly calls on the Commission to present a proposal on the matter in 2003.
Siinä pyydetään komissiota aivan oikein antamaan asiasta ehdotuksen vuonna 2003.
EnglishMr President, I am indeed privileged today to present this report to Parliament.
Arvoisa puhemies, on suuri etuoikeus esitellä tämä mietintö tänään parlamentille.
EnglishI was present at the House and I contributed to the debate on Northern Ireland.
Olin läsnä parlamentissa ja osallistuin Pohjois-Irlantia koskevaan keskusteluun.
English(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
(SK) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää hieman erilaisen näkemyksen adoptiosta.
EnglishThe Helsinki Summit is, in that respect, a test for Europe' s present leadership.
Helsingin huippukokous asettaa siten Euroopan nykyisen johtamistyön koetukselle.
EnglishIn fact, it adopts a stance which seeks to present East Timor as a failed state.
Itse asiassa siinä suhtaudutaan Itä-Timoriin ikään kuin se olisi hajonnut valtio.
EnglishThe present directive applies to more than 14 million workers and 820 employers.
Nykyisellä direktiivillä katetaan yli 14 miljoonaa työntekijää ja 820 työnantajaa.
EnglishAs the author is not present, Question No 34 by Niall Andrews (H-0492/01) lapses.
Kysymys nro 34 jätetään käsittelemättä, koska kysymyksen esittäjä ei ole läsnä.
EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Tämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
EnglishParliament alone cannot be blamed for the present system' s shortcomings, however.
Parlamenttia ei kuitenkaan yksin voi syyttää näistä nykyjärjestelmän puutteista.
EnglishTourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
Matkailijat, joiden matka viivästyy yhden tunnin, saavat lahjaksi 100 guldenia!
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Tuloksena on valiokunta-aloitteinen mietintö, jonka saan esitellä teille tänään.
EnglishComing up shortly is the Commission programme which Mr Santer will present to us.
Käsittelyyn tulee pian lainsäädäntöohjelma, jonka puheenjohtaja Santer esittelee.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Lissabonin sopimus ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on jo täällä ja läsnä.
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Äänestin tämän mietinnön puolesta, jota ei hyväksytty lopullisessa äänestyksessä.
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
Tällä hetkellä mikä tahansa asiaa koskeva lausunto on mielestäni liian aikainen.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
Komissio on oikeassa sanoessaan, että tästä kierroksesta tulee " kehityskierros" .
EnglishMr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
Arvoisa puhemies, ympäristössämme on entistä enemmän sähkömagneettisia kenttiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at present":

at present
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at present" suomeksi

at prepositio
present adjektiivi
present substantiivi
at once
at all
Finnish
at the end of the day
to present verbi
Finnish
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi