"at least" - Suomenkielinen käännös

EN

"at least" suomeksi

EN

at least [Idiomi]

volume_up
at least (myös: for one)
But discussions are in the treaty, and they are in at least two parts.
Keskustelut kuitenkin ovat perussopimuksessa, ja ne ovat ainakin kahdessa osassa.
At least 10 000 convicts and at least 6 000 refugees are caned each year in Malaysia.
Ainakin 10 000 tuomittua ja ainakin 6 000 pakolaista saa vuosittain Malesiassa raipparangaistuksen.
At least, that is what I find when meeting citizens at events in my constituency.
Ainakin minä huomaan sen kansalaisistamme vaalipiirini tilaisuuksissa.
It will be active only if there is at least one audio device installed.
Ikkuna aktivoituu vain, jos tietokoneeseen on asennettu vähintään yksi äänilaite.
Financing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen pitäisi vähintään säilyä nykyisellään.
In the To box, type the e‑mail address of at least one recipient.
Kirjoita vähintään yhden vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-ruutuun.
at least (myös: even, only)
But this is at least one human right fiercely claimed by extreme right-wing parties.
Siinä edes yksi ihmisoikeus, jota äärioikeistopuolueet kuuluvasti vaativat.
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Komissio voisi edes pyytää uudelleensijoittamisen toteuttamista.
By my amendment I wanted at the very least to refer to EEA-EFTA.
Pyrin tarkistuksessani siihen, että kohdassa viitattaisiin edes ETA/EFTA-maihin.
at least
At least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
Filippiineillä sentään tiedetään demokratian arvo erittäin hyvin.
At least in Greek tragedy the audience is permitted to understand what is happening.
Kreikkalaisissa tragedioissa sallitaan sentään yleisön ymmärtävän, mitä tapahtuu.
The opinions now on the table at least show an awareness of the problem.
Nyt esitetyt näkemykset osoittavat sentään ongelman tiedostamista.

Esimerkkejä "at least"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Ainakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
EnglishThis Treaty will only enter into force once at least 30 states have ratified it.
Tämä sopimus tulee voimaan vasta, kun sen on ratifioinut vähintään 30 valtiota.
EnglishWe know that Europe needs more workers, not least nationals from third countries.
Tiedämme Euroopan tarvitsevan uusia työntekijöitä ennen muuta kolmansista maista.
EnglishI hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.
Tästä syystä toivon, että tämä istunto on hyödyllinen ainakin kahdesta syystä.
EnglishThe way EU money is spent is at least as important as the level of expenditure.
Tapa, jolla EU:n varoja käytetään, on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen määrä.
EnglishIt is for these reasons that the least we can do is to vote against the report.
Edellä mainituista syistä vähin mitä voimme tehdä, on äänestää mietintöä vastaan.
EnglishThis proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
Erityisesti ammattiyhdistysliike on arvostellut tätä lakiehdotusta melkoisesti.
EnglishThis at least is our wish, as pro-Europeans and citizens of the Mediterranean.
Tätä ainakin me toivomme Euroopan kannattajina ja Välimeren alueen kansalaisina.
EnglishIf we do not achieve this at EU level, at least it should be permitted nationally.
Jos emme saa sitä aikaan EU-tasolla, niin ainakin se tulee sallia kansallisesti.
EnglishNo agreement would have been a bad result for everyone, not least for our planet.
Sopimuksettomuus olisi ollut huono tulos kaikille, eikä vähiten planeetallemme.
EnglishAt least 1 in 10 members of staff are working here without any social protection.
Henkilöstöstä ainakin yksi kymmenestä tekee täällä työtä ilman sosiaaliturvaa.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Ainakin asiasta vastaava valiokunta on äänestänyt yksimielisesti tämän puolesta.
EnglishThirdly, there is the question of market access for the least-developed countries.
Kolmantena asiana käsitellään vähiten kehittyneiden maiden pääsyä markkinoille.
EnglishThe Agency must at least have the task of examining whether such a body is needed.
Viraston olisi vähintään tutkittava, olisiko tällaiselle viranomaiselle tarvetta.
EnglishMr President, the international political climate is stormy, to say the least.
Arvoisa puhemies, kansainvälinen poliittinen ilmasto on vähintäänkin myrskyisä.
EnglishWe do hope, however, that what has been adopted will at least be implemented.
Toivomme kuitenkin, että ainakin se, mikä nyt on hyväksytty, pannaan täytäntöön.
EnglishThe least we can do, therefore, is to pursue this objective through negotiation.
Meillä on siis velvollisuus ainakin tavoitella tätä päämäärää neuvottelujen kautta.
EnglishHowever, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
Luulen, että tosiasiassa tuo taistelu on kuitenkin hävitty, ainakin tänä vuonna.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
Kreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at least":

at least

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at least" suomeksi

at prepositio
least adjektiivi
least adverbi
Finnish
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
not in the least adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish
at large