"at large" - Suomenkielinen käännös

EN

"at large" suomeksi

EN

at large [Idiomi]

volume_up
The sad aspect is that there are very many war criminals still at large.
Surullista on se, että vielä hyvin monet sotarikolliset ovat vapaalla jalalla.
Ainoastaan kaksi kaikkiaan 161 syytetystä on edelleen vapaalla jalalla.
Efforts should be reinforced until none of the remaining indictees is still at large.
Ponnistuksia on lisättävä niin kauan kuin yksikin jäljellä olevista syytetyistä on vapaalla jalalla.
This is a diverse population, which is large in number, but which needs to be treated as a whole.
Kyseessä on monimuotoinen ja runsaslukuinen väestö, jota on kuitenkin kohdeltava kokonaisuutena.
The report examines the financial condition of the entire EU banking system in 2009 and of large EU banks in the first half of 2010.
Raportissa tarkastellaan rahoitustilannetta EU:n pankkijärjestelmässä kokonaisuutena vuonna 2009 sekä suurten pankkien rahoitustilannetta vuoden 2010 alkupuoliskolla.
The report examines the financial condition of the entire EU banking system in 2008 and of large EU banks in the first quarter of 2009.
Raportissa tarkastellaan rahoitustilannetta EU:n pankkijärjestelmässä kokonaisuutena vuonna 2008 sekä suurten pankkien rahoitustilannetta vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.
Naturally, best practices for action by companies in the Community relate mainly to large companies.
Yritysten parhaat käytännöt sosiaalisessa ympäristössä liittyvät toki enimmäkseen suuriin yrityksiin.
Using the high denominations (€200, €500), people can hold large sums in cash.
Käteismaksuissa käytetään enimmäkseen pieniä ja keskisuuria seteleitä, jotka tulevat kiertoon yleensä pankkiautomaattien kautta.
The exporters are primarily large agri-food companies that have set up huge farms in Morocco.
Vientiyritykset ovat enimmäkseen suuria elintarvikeyrityksiä, jotka ovat perustaneet valtavia maatiloja Marokkoon.

Esimerkkejä "at large"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Siinäpä se ongelma tiettyyn rajaan asti onkin, tai ainakin hyvin tärkeältä osin.
EnglishYour Committee on Budgets has adopted these proposals by a very large majority.
Budjettivaliokunta on hyväksynyt nämä ehdotukset erittäin suurella enemmistöllä.
EnglishAnd the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
Ja kierre jatkuu; kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Kehotan kollegoita hyväksymään tämän kompromissin huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishCertain emerging countries, notably oil-exporting countries, have large surpluses.
Tietyillä kehittyvillä mailla, etenkin öljynviejämailla, on huomattava ylijäämä.
EnglishOvercapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.
EU:n kalastuslaivastojen ylikapasiteetti johtaa aivan liian suuriin saaliisiin.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
English   Mr President, in large measure I am pleased to support Mr Bersani’s report.
   Arvoisa puhemies, kannatan mielelläni jäsen Bersanin mietintöä suurelta osin.
EnglishI therefore hope that this report will be adopted tomorrow by a large majority.
Siksi toivonkin, että tämä mietintö hyväksytään huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
Se sanoo suurkilpailujen järjestäjille: " Voitte edelleenkin riistää kannattajia."
EnglishLarge parts of the rest of the motorway are being cofinanced with the Commission.
Suuri osa muusta moottoritiestä rakennetaan yhteisrahoituksessa komission kanssa.
EnglishIt is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
On väärin ottaa mietintöön tällainen määrä yksityiskohtia koskevia määräyksiä.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiassakin oppositiolta on suurelta osin kielletty pääsy tiedotusvälineisiin.
EnglishLarge ethnic groups have been oppressed and any opposition nipped in the bud.
Suuria etnisiä ryhmiä on sorrettu ja kaikki vastarinta on tukahdutettu alkuunsa.
EnglishIts greatest handicap is the persistent insecurity in large parts of the country.
Suurimman esteen muodostaa valtion laajoilla alueilla vallitseva turvattomuus.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
EU:n satamiin saapuu joka päivä suuria määriä laitonta puutavaraa ja puutuotteita.
EnglishI am very conscious of the fact that the number of young people involved is large.
. (EN) Olen hyvin tietoinen, että nuoria ihmisiä, joita asia koskee, on paljon.
EnglishWe heard about the large-scale repression of Catholics and Muslims earlier on.
Täällä kerrottiin katolisiin ja muslimeihin kohdistuvasta massiivisesta sorrosta.
EnglishI believe in the principle of equality between small and large Member States.
Minä uskon pienten ja suurten jäsenvaltioiden välisen tasa-arvon periaatteeseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at large":

at large

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at large" suomeksi

large adjektiivi
Finnish
at prepositio
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish
by and large