"at heart" - Suomenkielinen käännös

EN

"at heart" suomeksi

EN

at heart {adverbi}

volume_up
At heart, it is political decisions that govern the impact of globalisation.
Pohjimmiltaan nimenomaan poliittisilla päätöksillä ohjataan, mitä vaikutuksia globalisaatiolla on.
At the heart of it, however, these reports are problematical.
Pohjimmiltaan nämä mietinnöt ovat kuitenkin ongelmallisia.
At the heart of this issue lies the concern to protect the financial interests of European taxpayers.
Tässä on pohjimmiltaan kyse Euroopan veronmaksajien taloudellisten etujen suojaamisesta.

Esimerkkejä "at heart"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMy fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
EnglishWe need to ensure that research and innovation are at the heart of our strategy.
Meidän on varmistettava, että tutkimus ja innovaatio ovat strategiamme ytimessä.
EnglishThat agreement has now been stricken to the heart by this resumption of violence.
Kyseinen sopimus on nyt saanut kuoliniskun väkivaltaisuuksien alettua uudelleen.
EnglishFaced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
Epäonnistumisen ja Balkanin sodan vuoksi unioni on äskettäin kääntänyt kelkkansa.
EnglishThe Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Itäisen kumppanuuden avulla pääsemme käsiksi tämän päivän keskeisiin haasteisiin.
EnglishThat is how China can win its place at the heart of the international community.
Tällä tavoin Kiina voi hankkia itselleen paikan kansainvälisessä yhteisössä.
EnglishInnovation is at the heart of European industry’s strong competitive position.
Innovaatio muodostaa eurooppalaisen teollisuuden vahvan kilpailuaseman ytimen.
EnglishMr President, I know that our concerns are close to the Commissioner's heart.
Arvoisa puhemies, tiedän, että komission jäsen pitää huolenaiheitamme tärkeinä.
EnglishBecause, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
Koska, arvoisa komissaari ja arvoisat jäsenet, ne koskevat keskeisiä asioita.
EnglishThey should be at the heart of all our policies. Not an afterthought or an appendix.
Niiden olisi oltava politiikoissamme keskeisellä sijalla, ei jälkihuomautuksena.
EnglishThose same three principles are at the heart of our agreement in Northern Ireland.
Samat kolme periaatetta ovat Pohjois-Irlantia koskevan sopimuksemme ytimessä.
EnglishThe rule of law and the rights of minorities are at the heart of European values.
Oikeusvaltioperiaate ja vähemmistöjen oikeudet ovat keskeisiä eurooppalaisia arvoja.
EnglishWe often say that Europe's small businesses are the heart of the European economy.
Meillä on tapana sanoa, että Euroopan pienet yritykset ovat Euroopan talouden ydin.
EnglishMore than 60 000 patients are waiting for a heart, liver, lung or kidney transplant.
Yli 60 000 potilasta odottaa sydän-, maksa-, keuhko- tai munuaissiirrännäistä.
EnglishThis question seems to be at the heart of the long-term discussion on this topic.
Se tuntuu olevan tätä aihetta koskevan pitkällisen keskustelun ydinkysymys.
EnglishSomething else that we should take to heart is the fact that people worry.
Meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset ovat huolestuneita.
EnglishI believe putting the focus on firms' own liability goes to the heart of the problem.
Katson, että yritysten oman vastuun korostaminen osuu suoraan ongelman ytimeen.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Nämä olivat kaksi olennaisen tärkeää asiaa, jotka halusin myös saada pois sydämeltäni.
EnglishIt has certain ideas at the heart of it, which we call 'sacred' or 'holy.'
Sillä on tiettyjä keskeisiä ideoita, joita kutsutaan jumalallisiksi tai pyhiksi.
EnglishFirstly, we want to ensure that industrial policy lies at the heart of EU policy.
Ensinnäkin haluamme varmistaa, että teollisuuspolitiikka on EU:n politiikan ytimessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at heart":

at heart

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at heart" suomeksi

at prepositio
heart substantiivi
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi