EN

at all [Idiomi]

volume_up
at all (myös: by any means)
As the resolution hardly, if at all, covers this area, I abstained from the vote.
Äänestin tyhjää, koska päätöslauselmassa käsitellään tätä aihetta tuskin lainkaan.
Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
Kysymystä ei myöskään käsitelty lainkaan huippukokouksen avajaisistunnossa.
First of all, the importance of a public service in general is not at all emphasised.
Ensinnäkään siinä ei painoteta lainkaan kansalaisten palvelun tärkeyttä.
The feeling here is that her answer has not provided us with any information at all.
Täällä sanottiin, ettei teidän vastauksenne ole mitään, ei yhtään mitään.
As we all know, the Treaty of Rome made no provision at all in this area.
Kuten tiedämme, Rooman sopimus ei sisältänyt mitään tätä aihetta koskevaa.
I do not believe that this has anything, anything at all to do with it.
Luulen, ettei sillä ole mitään, ei kerrassaan mitään tekemistä asian kanssa.
at all (myös: by any means)
But I am sorry that the net-contributor issue is not being resolved at all.
Olen kuitenkin pahoillani siitä, että nettomaksajakysymystä ei selvitetä ollenkaan.
Some stores don't permit you to restore media usage rights at all.
Jotkin kaupat eivät salli mediakäyttöoikeuksien palauttamista ollenkaan.
That is not what this is about at all; that was a different directive.
Tässä ei ole ollenkaan kyse siitä; työmarkkinoita käsiteltiin eri direktiivissä.
at all (myös: any)
To include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
Jos haluat kaikkien kuvien näkyvän diaesityksessä, ala valitse yhtään kuvaa.
This kind of reporting is not really of much use at all to the written press.
Tästä merkitsee sitä, ettei lehdistö hyödy yhtään tällaisesta tiedonjakelusta.
No recruitment will be taking place at all with this proposal for 2007.
Tämän vuotta 2007 koskevan ehdotuksen perusteella ei rekrytoida yhtään työntekijää.

Esimerkkejä "at all"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Toivon teille jatkuvaa menestystä ja onnittelen teitä kaikista saavutuksistanne.
EnglishIf doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
EnglishWhen all these issues have been addressed, we will also have to budget for them.
Kun kaikkia näitä kysymyksiä on käsitelty, niihin on myös varattava määrärahoja.
EnglishThis budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
Tämä talousarvio ei missään tapauksessa riitä kaikkien katastrofien torjumiseen.
EnglishAll employers should provide pension and accident insurance for their employees.
Jokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Ikävä kyllä parlamentissa ei ole paikalla ainuttakaan sananvapauden puolustajaa.
EnglishPeople must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
EnglishThese are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
EnglishThe second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Toinen on hajauttaminen ja kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Tässä hengessä toivotan aluksi kaikille Euroopan kansalaisille rauhaisaa mieltä.
EnglishFirst of all there is global competition for the raw materials and commodities.
Niistä ensimmäinen on maailmanlaajuinen kilpailu raaka-aineista ja hyödykkeistä.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Ensinnäkin se on oikeudellinen kysymys: teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishNor do I at all understand what is the problem with the Convention, for example.
En myöskään lainkaan ymmärrä, mikä esimerkiksi valmistelukunnassa on ongelmana.
EnglishFinally, it is vital to have comparable rules implemented in all Member States.
Lopuksi on tärkeää soveltaa vertailukelpoisia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishWe all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
Me kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
EnglishThe key phrase in this strategy will be preparing for the future at all levels.
Tämän strategian avainsana on valmistautuminen tulevaisuuteen kaikilla tasoilla.
EnglishIf you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
Jos uskotte, että nämä kalat ovat kaikki muuttaneet Islantiin, petätte itseänne!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at all":

at all

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at all" suomeksi

at prepositio
all
at once
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish
at large