"at a general level" - Suomenkielinen käännös

EN

"at a general level" suomeksi

EN

at a general level {adverbi}

volume_up
at a general level
At a general level, I had two objectives in drawing up this report.
Yleisellä tasolla minulla oli kaksi päämäärää laatiessani tätä mietintöä.
Relations between the two countries were discussed at general level at a summit meeting held on 13 October.
Intian ja Pakistanin välisistä suhteista keskusteltiinkin yleisellä tasolla 13. lokakuuta pidetyssä huippukokouksessa.
Otherwise, the guidelines for the budgetary procedure are on such a general level that there are only a few general remarks to make.
Muuten talousarviomenettelyn suuntaviivat ovat niin yleisellä tasolla, että niistä on vähän yleistä huomautettavaa.

Esimerkkejä "at a general level"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe need to raise the general level of driver training throughout the European Union.
Meidän on nostettava ajo-opetuksen tasoa koko Euroopan unionissa.
EnglishAt a general level, I had two objectives in drawing up this report.
Yleisellä tasolla minulla oli kaksi päämäärää laatiessani tätä mietintöä.
EnglishThis indicator will show us a general level of foreign language knowledge.
Indikaattori osoittaa vieraiden kielten osaamisen yleisen tason.
EnglishWe must ensure that product safety is guaranteed on a general level.
Meidän on varmistettava, että tuoteturvallisuus taataan yleisesti.
EnglishThe general level of prosperity in Turkey, expressed in purchasing power, is under 23% of the EU's level.
Yleinen vauraustaso on ostovoimana ilmaistuna Turkissa alle 23 prosenttia EU:n tasosta.
EnglishRelations between the two countries were discussed at general level at a summit meeting held on 13 October.
Intian ja Pakistanin välisistä suhteista keskusteltiinkin yleisellä tasolla 13. lokakuuta pidetyssä huippukokouksessa.
EnglishI feel that the general level of budget line implementation in this area, which is 94.6%, is satisfactory overall.
Mielestäni budjettikohtien toteuttamisen yleinen taso tällä alalla, eli 94,6 prosenttia, on yleisesti tyydyttävä.
EnglishOn the most general level there would be a regulation of the international economy that includes population movements.
Yleisin taso olisi kansainvälisen talouden säänteleminen siten, että siinä otettaisiin huomioon väestön liikkeet.
EnglishThe general level of development assistance flowing from north to south is an unsatisfactory 0.22% of the GNP of the rich countries.
Yleinen kehitystuen taso pohjoisesta etelään on epätyydyttävä eli 0,22 prosenttia rikkaiden maiden BKT:stä.
EnglishOtherwise, the guidelines for the budgetary procedure are on such a general level that there are only a few general remarks to make.
Muuten talousarviomenettelyn suuntaviivat ovat niin yleisellä tasolla, että niistä on vähän yleistä huomautettavaa.
EnglishThings have certainly improved in this area, but the general level of public awareness is not yet satisfactory, and the subject is not one that sells itself automatically.
Siinä on jo edistytty hieman, mutta ei vielä tyydyttävästi, eikä aihe ole helppo.
EnglishOn a general level, the Commission raises human rights concerns regularly and consistently with Cambodia, Laos and Vietnam.
Komissio ottaa ihmisoikeuksia koskevat huolet yleisellä tasolla säännöllisesti ja johdonmukaisesti esiin Kambodžan, Laosin ja Vietnamin kanssa.
EnglishI would like to make another remark on a more general level: the governments continue to think that it is their prerogative to make all decisions.
Haluan esittää toisen, yleisemmän huomion: hallitukset ajattelevat edelleen, että niillä on valta tehdä kaikki päätökset.
EnglishThese proposals are dangerous, both for the telecommunications sector and for the future of the universal service on a more general level.
Tällaiset ehdotukset ovat vaarallisia niin televiestintäalan kuin yleisesti ottaen televiestintäpalvelun tulevaisuudenkin kannalta.
EnglishOn a more general level, I would once more like to defend the firm action taken by the Commission in dealing with the current outbreak.
Yleisemmällä tasolla haluaisin jälleen kerran puolustaa komission lujaa toimintaa pyrittäessä hallitsemaan tällä hetkellä taudin puhkeamista.
EnglishThe Commission's proposal for a general level of recycling regarding packaging waste is an ambitious aim, but it is attainable on certain conditions.
Komission ehdotus yleiseksi pakkausjätteen kierrätysasteeksi on haastava tavoite, mutta se on saavutettavissa tietyillä ehdoilla.
EnglishThe objective of price stability refers to the general level of prices in the economy and implies avoiding both prolonged inflation and deflation.
Hintavakauden tavoite koskee talouden yleistä hintatasoa, ja sen avulla pyritään välttämään sekä pitkittynyt inflaatio että deflaatio.
EnglishIt is therefore not very likely that a slight increase in European customs duties will affect the general level of exports of cut flowers from Colombia.
Siksi ei ole kovin todennäköistä, että EU:n perimien tullien hienoinen nousu vaikuttaisi Kolumbian leikkokukkien viennin yleiseen tasoon.
EnglishI do not, therefore, believe that any specific regulation is needed on this matter, since in this specific case we have already exceeded the general level set.
En näin ollen katso, että asiassa tarvitaan erityistä asetusta, koska nimenomaan tässä asiassa olemme jo ylittäneet periaatteellisen tason.
EnglishThe Commission's arguments concerning the need to guarantee comparability and quality of statistical data are relatively convincing, particularly on a general level.
Komission väitteet tarpeesta taata tilastotietojen vertailukelpoisuus ja laatu ovat suhteellisen vakuuttavia, etenkin yleisellä tasolla.