"asterisk" - Suomenkielinen käännös

EN

"asterisk" suomeksi

EN

asterisk {substantiivi}

volume_up
1. Kielitiede
asterisk
Some programs in the list might be marked with an asterisk (*).
Joidenkin luettelon ohjelmien kohdalle on saatettu merkitä tähti (*).
The name of the candidate selected is visible and is also emphasised by the asterisk.
Sen ehdokkaan nimi, jonka kukin on valinnut, tulee näkyviin, ja sitä korostaa vielä pieni tähti.
If a setting has an asterisk (*) next to it, you will have to close Internet Explorer and restart it before that change will take effect.
Jos asetuksen vieressä on tähti (*), asetus tulee voimaan vasta, kun suljet ja käynnistät Internet Explorerin uudestaan.
asterisk

Esimerkkejä "asterisk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe name of the candidate selected is visible and is also emphasised by the asterisk.
Sen ehdokkaan nimi, jonka kukin on valinnut, tulee näkyviin, ja sitä korostaa vielä pieni tähti.
EnglishSome programs in the list might be marked with an asterisk (*).
Joidenkin luettelon ohjelmien kohdalle on saatettu merkitä tähti (*).
EnglishFinally, in Heading 4 we have voted for EUR 5 119 million – plus an amendment with asterisk.
Totean lopuksi, että otsakkeessa 4 olemme hyväksyneet 5119 miljoonaa euroa sekä tähdellä merkityn tarkistuksen.
EnglishWhy can we not vote electronically, but without the asterisk?
Voimme käyttää koneäänestystä, mutta ilman asteriskia.
EnglishTo defend Parliament's own priorities, the Committee also drafted an 'asterisk' amendment.
Puolustaakseen parlamentin omia prioriteetteja valiokunta laati tämän lisäksi niin sanotun asteriks-muutosesityksen.
Englishas a wildcard for a single character and an asterisk (*) as a wildcard for any number of characters.
Kysymysmerkkiä (?) voi käyttää yhden merkin yleismerkkinä ja tähtimerkkiä (*) monen merkin yleismerkkinä.
EnglishWe also support the asterisk amendment.
EnglishIf a setting has an asterisk (*) next to it, you will have to close Internet Explorer and restart it before that change will take effect.
Jos asetuksen vieressä on tähti (*), asetus tulee voimaan vasta, kun suljet ja käynnistät Internet Explorerin uudestaan.
EnglishIf you are using either a supplemental or replacement locale, the name of the locale will have an asterisk next to it in the Current format list.
Jos käytät joko täydennyslokaalia tai korvaavaa lokaalia, lokaalin nimen kohdalla on tähti Nykyinen muoto -luettelossa.
EnglishThis 'asterisk' amendment means that if we make any more increases after this block 5, credits for Afghanistan will be reduced.
Tämä tähdellä merkitty tarkistus tarkoittaa, että jos korotamme summaa vielä tämän osan 5 jälkeen, Afganistanille myönnettyjä määrärahoja leikataan.
EnglishIf you're using either a supplemental or replacement locale, the name of the locale will have an asterisk next to it in the format list.
Jos käytät aluekohtaista täydennysasetusta tai aluekohtaista korvausasetusta, aluekohtaisen asetuksen nimen kohdalla on tähti Nykyinen muoto -luettelossa.
EnglishNote: Languages with an asterisk (*) require that a matching Windows Language Interface Pack (LIP) is already installed on your computer.
Huomautus: Kielet, joissa on tähtimerkki (*), edellyttävät, että tietokoneessa on asennettuna vastaava Windowsin Language Interface Pack (LIP) -kielipaketti.
EnglishIf the program doesn't have an asterisk, then a known compatibility problem might prevent the program from installing or working correctly in Windows 7.
Jos ohjelman kohdalla ei ole tähteä, niin tunnettu yhteensopivuusongelma saattaa estää ohjelmaa asentumasta tai toimimasta oikein Windows 7:ssä
EnglishIn Heading 3 – Internal Policies – we are voting for EUR 9 012 million, we leave a zero margin and are voting for an amendment with asterisk.
Otsakkeessa 3, sisäiset politiikat, hyväksymme maksusitoumusmäärärahoina 9 012 miljoonaa euroa, emme jätä lainkaan liikkumavaraa ja hyväksymme tähdellä merkityn tarkistuksen.
EnglishFinally, the main one, the asterisk amendment demands that Galileo and the EIT are funded beyond the ceilings of the financial perspective.
Lopuksi käsittelen tärkeintä asiaa. Asteriskitarkistuksessa vaaditaan rahoituskehyksen enimmäismäärien ylittämistä Galileo-ohjelman ja Euroopan teknologiainstituutin rahoittamiseksi.
EnglishFrom that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
Tästä näkökulmasta ajateltuna ymmärrän logiikan, joka on elvytyssuunnitelmaa koskevan Euroopan parlamentin "tähdellä merkityn tarkistuksen" takana nykyisen menokaton ylittyessä.
EnglishThis first reading is predominantly about the asterisk amendment concerning Kosovo, the Morocco fisheries agreement, East Timor and Turkey, which was mentioned by the rapporteur.
Tässä ensimmäisessä käsittelyssä aiheena on pääasiassa Kosovoa koskeva asteriskitarkistus, Marokon kalastussopimukset sekä Itä-Timorin ja Turkin tilanne, minkä esittelijä mainitsikin.
EnglishThis asterisk amendment, which makes it quite clear that we want to spend more than the money available according to the Financial Perspective, should be seen as an invitation to the Council.
Tätä asteriskitarkistusta, jolla tehdään sangen selväksi, että haluamme käyttää enemmän rahaa kuin rahoitusnäkymien mukaan on saatavilla, olisi pidettävä kehotuksena neuvostolle.
EnglishMr President, I would just like to say that we are now going into category 4 - External Actions - and here we have a special situation because we have created a so-called 'asterisk' amendment.
Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että käsittelemme nyt ulkoisia toimia koskevaa ryhmää 4. Tilanne on tältä osin erikoinen, koska olemme luoneet ns. tähdellä merkityn tarkistuksen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asterisk":

asterisk
English