EN

to assume [assumed|assumed] {verbi}

volume_up
1. yleinen
It would be a mistake to assume that these two virtues are mutually exclusive.
Olisi virhe olettaa, että nämä kaksi hienoa tavoitetta ovat vaihtoehtoisia.
Let nobody assume that the decision on this will be for the Council alone.
Kenenkään ei kannattaisi olettaa, että neuvostolla on tässä yksinomainen päätösvalta.
Do you have any evidence to assume that the Americans will make a move by then?
Onko teillä jotain perusteita olettaa, että Yhdysvallat silloin tekee jotain?

Esimerkkejä "to assume"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
Sen vuoksi ei voida olettaa, että niiltä puuttuu tietämystä yhteisön oikeudesta.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Näin ollen oletan, että Euroopan parlamentti ottaa aktiivisesti osaa tähän työhön.
EnglishThat is the last thing the Commission and - I assume - this Parliament would want.
Se on vihoviimeinen asia, jota komissio, ja uskoakseni myös parlamentti, haluaisi.
EnglishDo you have any evidence to assume that the Americans will make a move by then?
Onko teillä jotain perusteita olettaa, että Yhdysvallat silloin tekee jotain?
EnglishWe must also earn it, and have the courage to assume our global responsibilities.
Meidän täytyy myös ansaita se itse uskaltamalla kantaa maailmanlaajuinen vastuumme.
EnglishCan we assume that will not be challenged before we take our vote tomorrow morning?
Voimmeko olettaa, ettei sitä muuteta, ennen kuin äänestämme asiasta huomisaamuna?
EnglishIncidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
Otaksun lisäksi, että äänestitte, joten tämän seikan on oltava mukana pöytäkirjassa.
EnglishI assume, just to clarify matters, that we are going by what was submitted today.
Oletan, että voimassa on se, mitä tänään on esitetty; vain selvyyden vuoksi.
EnglishIt is also clear to me that the Parliament must not assume an executive role.
Mielestämme on selvää, ettei parlamentin pidä olla täytäntöönpanijan roolissa.
EnglishI assume that the Commission will include this duty to report in the directive.
Oletan, että komissio sisällyttää tämän ilmoitusvelvollisuuden direktiiviin.
EnglishWe assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
Oletamme, että liittyminen WTO:hon on mahdollista vielä tämän vuoden puolella.
EnglishI can, in this light, assume that we will never negotiate with Russia or China.
Tämän perusteella oletan, ettemme koskaan neuvottele tästä Venäjän tai Kiinan kanssa.
EnglishThat is all we can do, but I also assume that the recommendation will be followed.
Sen enempää emme voi tehdä, mutta oletan myös, että suositusta tullaan noudattamaan.
EnglishMr Colino, I assume you are asking to speak regarding some personal remarks.
Herra Colino, oletan, että pyydätte puheenvuoroa henkilökohtaista lausumaa varten.
EnglishI assume that the Commission will also accept most of Parliament's proposals.
Oletan, että myös komissio hyväksyy parlamentin ehdotukset olennaisilta osin.
EnglishWe have specific responsibilities and we must assume them in their entirety.
Meillä on erityisiä velvollisuuksia, jotka meidän on hoidettava täydellisesti.
EnglishI assume that the Commission does not object to dealing with the problem in this way.
Lähden siitä, että komissiolla ei todellakaan ole mitään tätä menettelyä vastaan.
EnglishThe European Union must assume the responsibility of stating who is actually to blame.
Euroopan unionin on otettava vastuu sen toteamisesta, kuka asiassa on syyllinen.
EnglishI am just pointing this out; I assume that it will be mentioned in the history books.
Muistutan tai oikeastaan oletan, että asia mainitaan näin myös historiankirjoissa.
EnglishI assume that our Heads of Government also have that in view, all of them.
Oletan, että myös kaikkien jäsenvaltioiden hallitustenpäämiehet pyrkivät tähän.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assumed name":

assumed name