EN

assimilation {substantiivi}

volume_up
assimilation
I fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
On pelättävissä, että tällainen yhtäläistäminen on itse asiassa vaikea panna täytäntöön.
assimilation

Esimerkkejä "assimilation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNational minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
Kansalliset vähemmistöt olisi integroitava ilman pakkosulauttamista.
EnglishI fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
On pelättävissä, että tällainen yhtäläistäminen on itse asiassa vaikea panna täytäntöön.
EnglishPeat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Turvetta syntyy jatkuvasti suokasvien yhteyttämisen ja kariketuotannon kautta.
EnglishWe also discussed the topic of the EU’s assimilation capacity and explored its implications.
Keskustelimme myös EU:n mukautumiskyvystä ja tutkimme sen vaikutuksia.
EnglishThe fourth and particularly important point is that we need integration without assimilation.
Neljäs ja erityisen tärkeä asia on se, että tarvitsemme integroitumista ilman sulautumista.
EnglishWe need to enhance our understanding of what integration means as opposed to assimilation.
Meidän on pyrittävä ymmärtämään paremmin, mitä tarkoittaa integrointi ja toisaalta assimilaatio.
EnglishWhat we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Se meidän on ainakin tehtävä selväksi, että kotouttaminen ei merkitse samaa kuin assimilaatio.
EnglishThe aim of this assimilation is to implement the climate market and its stock rights relating to pollution.
Tällaisen sulauttamisen tarkoituksena on toteuttaa ilmasto- ja päästöoikeusmarkkinat.
EnglishIt will lead to the opposite of adaptation and assimilation.
Se johtaa sopeutumisen ja sulautumisen vastakohtaan.
EnglishThis is not so much integration as assimilation.
Se on pikemminkin yhdenmukaistamista kuin yhdentymistä.
EnglishThe Copenhagen criteria make reference to the concept of ‘assimilation capacity’, while not, however, defining it.
Kööpenhaminan kriteereissä viitataan "vastaanottokyvyn" käsitteeseen, mutta sitä ei kuitenkaan määritellä.
EnglishMany Tibetans believe that China is bent on complete forceful assimilation and absorption of Tibet into China.
Useat tiibetiläiset uskovat, että Kiina haluaa voimakeinoin yhdistää ja sulauttaa Tiibetin täydellisesti osaksi Kiinaa.
EnglishHowever, the report's proposed solution to this problem involves suggesting a rapid assimilation of the WEU into the EU.
Mietinnössä ehdotetaan ongelman ratkaisuksi kuitenkin muun muassa Länsi-Euroopan unionin nopeaa sulauttamista EU: hun.
EnglishCoordination and cooperative arrangements are good, but there should be no anti-competitive assimilation.
Koordinointi ja yhdistäminen ovat hyviä asioita, kuitenkaan ei saisi tapahtua kilpailuun vihamielisesti suhtautuvaa yhdenmukaistamista.
EnglishBut it will also benefit other professions and sectors in which legislative assimilation has become necessary.
Tämä koskee tosin yhtä hyvin kaikkia muita ammattialoja ja kaikkia muita sektoreita, joissa on ollut tarpeen sopeuttaa lainsäädäntöä.
EnglishThe efforts to integrate the Roma community often ended up in the attempts at its assimilation, which also failed.
Pyrkimykset integroida romaniyhteisö ovat usein muuttuneet lopulta pyrkimyksiksi sulauttaa romaniyhteisö, mikä on myös epäonnistunut.
EnglishThe honourable Member raises the problem of assimilation of Community law on social security in Sweden.
Arvoisa puhemies, arvoisa parlamentin jäsen ottaa esille ongelman, joka koskee yhteisön säännösten käyttöönottoa Ruotsissa sosiaaliturvan alalla.
EnglishWe absolutely must understand that integration must not remain purely superficial and that integration is not assimilation.
On todellakin ymmärrettävä, että integraation on mentävä pintaa syvemmälle ja ettei se ole pelkästään sulautumista yhteiskuntaan.
EnglishThis is the only way to ensure rapid assimilation of such countries into the Third Stage of EMU, should they so desire.
Vain täten on mahdollista varmistaa, että nämä valtiot voivat nopeasti osallistua EMUn kolmanteen vaiheeseen, silloin kun ne haluavat.
EnglishThat assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/48, to which I have referred at various times this afternoon.
Tämä vertailu, tämä vastaavuus on direktiivin 89/48 tarkoitus, ja tähän direktiiviin olen viitannut useita kertoja tämän iltapäivän aikana.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assimilation":

assimilation