EN

assets {substantiivi}

volume_up
assets (myös: fund, substance)
Assets held offshore are now equal to a third of global assets...
Ulkomailla säilytettävät varat vastaavat nyt yhtä kolmannesta maailmanlaajuisista varoista..
The portfolio is invested in euro-denominated fixed income assets.
EKP:n omat varat on sijoitettu euromääräisiin kiinteätuottoisiin omaisuuseriin.
All Mugabe' s foreign assets and all those of his family should be frozen.
Kaikki Mugaben ja hänen perheensä käytössä olevat ulkomaiset varat pitää jäädyttää.
Sufficient cover must be provided for all damage to health, property and other assets in all Member States.
Sen on katettava kaikki terveys-, omaisuus- ja esinevahingot kaikissa jäsenvaltioissa.
Total banking assets in the countries that are parties to the agreement amounted to USD 41.2 trillion in 1995.'
Pankkien omaisuus sopimukseen osallistuvissa maissa oli vuonna 1995 yhteensä 41, 2 miljardia dollaria."
These make up a company's intangible assets, which should be protected and reserved entirely for the company's own use.
Näistä muodostuu yrityksen aineeton omaisuus, joka kannattaa suojata, varata kokonaan yrityksen omaan käyttöön.

Esimerkkejä "assets"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI have a number of questions: What is the Council doing on the freezing of assets?
Minulla on useita kysymyksiä: mitä neuvosto tekee varojen jäädyttämisen alalla?
EnglishWater, ladies and gentlemen, is one of our most important and most sensitive assets.
Vesi - hyvät parlamentin jäsenet - on meidän tärkeintä ja herkintä omaisuuttamme.
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
Yksityisten eläkerahastojen varat ovat viime vuosina huomattavasti vähentyneet.
EnglishLegal framework for temporary measures relating to the eligibility of certain assets
Tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuutta koskevat väliaikaiset toimenpiteet
EnglishI am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
Olen myös iloinen siitä, että ehdotus varojen jäädyttämisestä on hyväksytty.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Puhumme pankkien ongelmallisista omaisuuseristä ja siitä, kuinka ne on puhdistettava.
EnglishAll Mugabe' s foreign assets and all those of his family should be frozen.
Kaikki Mugaben ja hänen perheensä käytössä olevat ulkomaiset varat pitää jäädyttää.
EnglishECB Decision on Community statistics on the assets and liabilities of investment funds
EKP:n päätös sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista yhteisön tilastoista
EnglishAttacking the nuclear industry and the national assets of our neighbours is not.
Ydinteollisuuden ja naapurimaiden kansallisten valttien kimppuun hyökkääminen ei sitä ole.
EnglishECB Opinion on the Spanish fund for the acquisition of financial assets
EKP:n lausunto rahoitusvarojen hankkimiseen tarkoitetusta rahastosta Espanjassa
EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Järjettömyyttä on aineettomaan kulttuuriomaisuuteen sovellettava vero kahdesta syystä.
EnglishThe House has received a proposed regulation on the freezing of assets.
Parlamentti on saanut ehdotuksen varojen jäädyttämistä koskevaksi asetukseksi.
EnglishIn the selection process described above, “markets” are selected, not “assets”.
Edellä kuvatussa valintaprosessissa arvioinnin kohteena ovat markkinat, eivät arvopaperit.
EnglishAs far as Europe is concerned, this sector definitely has assets for the future.
Euroopan tekstiilialalla on epäilemättä lupaava tulevaisuus edessään.
EnglishTwo thirds of European banks' assets are held in only 44 multinational groups.
Vain 44 monikansallista yhtiötä pitää hallussaan kahta kolmasosaa EU:n pankkien varoista.
EnglishThis is simply a way of making it easier to shift assets to large companies.
Tällä tavalla halutaan yksinkertaisesti siirtää rikkautta suurpääomalle.
EnglishIf the conditions are otherwise, then they will naturally hold on to those assets.
Jos olosuhteet ovat toisenlaiset, ne pitävät nämä saamiset käytössään.
EnglishCould it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
Voisiko olla, että jotkut yrittävät päästä käsiksi Valko-Venäjän varallisuuteen?
EnglishEffective enforcement of judgments in the EU: the transparency of debtors' assets (
Tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa: velallisen omaisuuden läpinäkyvyys (
EnglishOften, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.
Usein ne on yksinkertaisesti sijoitettu uudestaan korkeamman koron varoihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asset":

asset
English