"assessment of the situation" - Suomenkielinen käännös

EN

"assessment of the situation" suomeksi

EN

assessment of the situation {substantiivi}

volume_up
assessment of the situation
Real capitalism causes problems, so let us make a joint assessment of the situation and work according to that.
Reaalikapitalismi tuottaa meille ongelmia, tehkäämme yhteinen tilannearvio ja toimikaamme sen mukaan.
Assessment of the situation has led to a large amount of rhetoric, but this has not always been followed up by action – far from it.
Tilannearvio on synnyttänyt paljon puhetta, joka ei aina ole johtanut käytännön toimiin – ei sinne päinkään.

Esimerkkejä "assessment of the situation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe assessment of the situation by Sakharov prize winner Milinkevich is pessimistic.
Saharov-palkinnon saajan Alexander Milinkevichin arvio tilanteesta on pessimistinen.
EnglishLadies and gentlemen, I disagree fundamentally with that assessment of the situation.
Hyvät parlamentin jäsenet, en mitenkään voi yhtyä edelliseen tilannearvioon.
EnglishI voted in favour in the hope of an independent assessment of the situation in Latvia.
Äänestin puolesta siinä toivossa, että Latvian tilanteesta tehdään riippumaton arvio.
EnglishAny assessment of the situation in Iraq is of course difficult for two reasons.
On tietysti vaikeaa arvioida Irakin tilannetta, kahdestakin syystä.
EnglishThis is why a rapid assessment of the situation and quick assistance were crucial at that time.
Siksi tilanteen pikainen arviointi ja nopea apu olivat tuolloin välttämättömiä.
EnglishThat, then, is my realistic assessment of the situation and those are the reasons for my fears.
Tässä oli oma realistinen arvioni tilanteesta sekä perustellut pelonaiheeni.
EnglishMonitoring must lead to a comprehensive assessment of the situation with regard to human rights.
Seurannan tulee johtaa kattavaan ihmisoikeustilanteen arviointiin.
EnglishI trust the House will endorse this assessment of the situation.
Luotan siihen, että parlamentti hyväksyy tämän tilannearvion.
EnglishCan you tell me what your experience is in this regard, your assessment of the situation?
Millaisia ovat omat kokemuksenne, omat arvionne tästä?
EnglishI would also warn you against drawing an assessment of the situation from one moment to the next.
Varoittaisin kuitenkin, ettei tietyssä tilanteessa tehtyä arviointia pidä soveltaa muihin tilanteisiin.
EnglishThese offer scope for prevention, monitoring and assessment of the situation after the event.
Tämä antaa laajemmat mahdollisuudet ennaltaehkäisyyn, valvontaan ja tilanteen arviointiin tapahtuman jälkeen.
EnglishIn my opinion, regular assessment of the situation on the internal market will improve the way it functions.
Minun mielestäni sisämarkkinoiden tilanteen säännöllinen arviointi parantaa sen toimintatapaa.
EnglishThis year's Conference of the Parties will be particularly important for an assessment of the situation.
Tänä vuonna järjestettävä osapuolten konferenssi on erityisen tärkeä tilanteen arvioimisen kannalta.
EnglishDoes the Commission believe this to be a correct assessment of the situation?
EnglishMr President, Mr Bösch's report is clear in its assessment of the situation and explicit in its demands.
Arvoisa puhemies, herra Böschin mietinnössä arvioidaan tilannetta ja esitetään vaatimukset selkeästi.
EnglishI should like to thank previous speakers for their accurate and reliable assessment of the situation in Chechnya.
Haluan kiittää edellisiä puhujia tarkasta ja luotettavasta Tšetšenian tilanteen arvioinnista.
EnglishWe provide you with an overall assessment of the situation; for the first time, we say what the overall situation is.
Annamme teille yleisarvion tilanteesta. Ensimmäistä kertaa kerromme, mikä on yleistilanne.
EnglishIn the light of this state of affairs, I find Mr Barroso's assessment of the situation unduly optimistic.
Tässä tilanteessa katson komission puheenjohtaja Barroson tilannearvion perusteettoman optimistiseksi.
EnglishThere is a chance of success, but this requires determination and a correct assessment of the situation.
Onnistuminen on mahdollista, mutta se edellyttää määrätietoisuutta ja tilanteen asianmukaista arviointia.
EnglishCurrently we do not have sufficient concrete information to make an assessment of the situation on the market.
Tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi konkreettista tietoa tilannearvion tekemiseksi markkinoilla.