EN

assessment {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The cost impact assessment in the original proposal is inevitably inadequate.
Alkuperäisen ehdotuksen kustannusvaikutusten arviointi on vääjäämättä puutteellinen.
Assessment of links between securities settlement systems in the euro area
Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi
Firstly, an assessment of the mid-term review of the agricultural policy.
Ensimmäinen niistä on maatalouspolitiikan puolivälin tarkastelun arviointi.
2. rahoitus
assessment
assessment

Esimerkkejä "assessment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
Kannatan kaikkea sitä, mitä puheenvuoroissa on esitetty vaikutustenarvioinnista.
EnglishIt is because the resolution supports this assessment that I cannot endorse it.
Koska päätöslauselmassa tuetaan tätä arvioita, en voi kannattaa päätöslauselmaa.
EnglishAccordingly, I am bound to contradict the assessment of the President-in-Office.
Sen vuoksi minun onkin torjuttava neuvoston puheenjohtajan tulosta koskeva arvio.
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
EnglishMost researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report.
Suurin osa tutkijoista hyväksyi asiakirjan, IPCC:n neljännen arviointiraportin.
EnglishFinancial stability monitoring and assessment is regularly performed at EU level.
Rahoitusjärjestelmän vakautta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti EU:n tasolla.
EnglishAny Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
Kaikille komission ehdotuksille on tehtävä oikeudellisten vaikutusten arviointi.
English(DE) Mr President, we need a thorough assessment in the run-up to an agreement.
(DE) Arvoisa puhemies, sopimusta valmisteltaessa on perusteellisen arvioinnin aika.
EnglishAs I have never seen this assessment, I should like to remind him of this request.
En koskaan nähnyt tätä arviota, ja muistutankin komission jäsentä tästä pyynnöstä.
EnglishThe draft report is rather pessimistic in its assessment of developments to date.
Mietintöluonnos on hieman pessimistinen arvioidessaan tähänastista kehitystä.
EnglishWhen can we expect this impact assessment in relation to the ACTA agreement?
Milloin voimme odottaa tällaista vaikutusten arviointia ACTA-sopimuksen suhteen?
EnglishI do not agree with the assessment given by Commissioner Fischler this morning.
En ole samaa mieltä niistä arvioista, joita komissaari Fischler tänä aamuna esitti.
EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Aihe: Sellafieldin ja Cap de la Haguen radioaktiivisten päästöjen arviointi
EnglishAssessment of the relayed link between securities settlement systems in the euro area
Uusi euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välinen ketjutettu linkki
EnglishObviously, any forward-looking assessment is subject to risks and uncertainties.
Tulevaisuuteen kohdistuviin arvioihin liittyy tietenkin aina riskejä ja epävarmuutta.
EnglishThis changes nothing in terms of our own assessment of our Presidency, of course.
Se ei tietenkään muuta mitään siinä, miten arvioimme puheenjohtajakauttamme.
EnglishI do not need the help of the Federal Institute for Risk Assessment to find that out.
En tarvitse Bundesinstitut für Risikobewertung -laitoksen apua sen toteamiseksi.
EnglishI must admit, however, that assessment of the various measures was difficult.
Minun on tosin myönnettävä, että yksittäisten toimenpiteiden arviointi on vaikeaa.
EnglishA second EFSA safety assessment in October 2004 came to the same conclusion.
EFSA:n toisessa turvallisuusarvioinnissa lokakuussa 2004 tultiin samaan tulokseen.
EnglishOn the basis of this assessment the negotiations proper can begin next year.
Tämän arvioinnin pohjalta voidaan ensi vuonna käynnistää asiamukaiset neuvottelut.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assessment":

assessment